TIMOCOM Logo

JavaScript on poistettu käytöstä selaimessasi.

Verkkosivuston toiminnallisuus on sen vuoksi rajoittunut. Toiminnallisuuden ja käyttömukavuuden parantamiseksi ota JavaScript väliaikaisesti käyttöön selaimen asetuksissa.

TIMOCOM - Suomi -Yleiset käyttöehdot

1. Yleistä

(1) Kaikkiin tämän käyttöoikeuden mukaisiin toimituksiin ja palveluihin sovelletaan ainoastaan jäljempänä mainittuja ehtoja. Käyttäjän asettamat määräykset ja ehdot ovat myös silloin ei-sitovia, vaikkei TIMOCOM niitä erityisesti kiistä.
(2) TIMOCOM pidättää oikeuden muuttaa tai täydentää näitä ehtoja kunkin laskutusperiodin loppuun mennessä. TIMOCOM ilmoittaa käyttäjälle muutoksista selkeällä huomautuksella laskulomakkeessa tai sovelluksessa. Käyttäjän katsotaan hyväksyneen muutetut ehdot, jos hän ei kiistä niitä välittömästi tai viimeistään 1 kuukauden kuluessa ilmoituksesta. Laskun varaukseton maksaminen katsotaan muutosten hyväksymiseksi.
(3) Sopimukseen tehtävät täydennykset, lisäykset ja muutokset on tehtävä kirjallisesti ollakseen voimassa.
(4) Sopimuksessa mainituilla henkilöillä (esim. käyttäjä) tarkoitetaan kaikkia henkilöitä, joita sopimus koskee.

2. Sopimuskohde

(1) TIMOCOM myöntää käyttäjälle ohjelmiston käyttöoikeuden (lisenssi) käyttäjäsovellukseen määräajoin suoritettavaa maksua vastaan. Lisenssin laajuus on sovittu asiakaskohtaisesti. TIMOCOM voi myöntää käyttäjälle ohjelmayhteyden käyttäjäsovellukseen (sovellus) harkintansa mukaan joko ladattavan log-in-ratkaisun, käyttäjätunnuksen ja salasanan yhdistelmän tai rajapinnan avulla asiakkaan hallussa olevaan laitteisto- ja ohjelmistoympäristöön. Tämä sovellus toimii yksinomaan online-yhteyden välityksellä, jonka muodostavat internetiin kytketyt palvelimet. Poikkeuksena ovat ajat, jolloin TIMOCOMin käyttämät palvelimet eivät ole teknisistä tai muista TIMOCOMista riippumattomista syistä käytettävissä tai TIMOCOM toteuttaa sopimuksen mukaisten palvelujen ylläpitämisen edellyttämiä huoltotöitä palvelimilla eikä käyttöhäiriöitä voida teknisistä syistä välttää. TIMOCOM rajoittaa suunnitellut huoltotoimenpiteet ja päivitykset mahdollisuuksien mukaan arkipäivisin ajankohtiin ennen klo 07:30 ja/ tai klo 18.00 jälkeen (CET/CEST) sekä kokopäiväiset huollot viikonloppuihin.
(2) Jos TIMOCOM tarjoaa käyttäjälle ohjelmayhteyden verkkopalveluun ohjelmistosovelluksen kautta, tämä voi tapahtua oman harkinnan mukaan esim. verkossa käyttäjätunnuksen ja salasanan avulla tapahtuvalla rekisteröitymisellä tai latausmahdollisuudella kotisivuilta: www.timocom.fi tai Apple®:n App Store®:n tai Google Play™:n jne. kautta.
Ohjelmiston lataaminen ja asentaminen eivät ole osa TIMOCOMin palveluita vaan tapahtuvat itsenäisesti käyttäjän omalla vastuulla.
(3) Vaadittavan laitteiston, ohjelmiston ja tietoverkkoyhteyksien valinta, hankkiminen ja käyttö tapahtuvat täysin käyttäjien toimesta ja heidän vastuullaan.
(4) TIMOCOM:illa on tuotteidensa kehittämisen ja optimoinnin puitteissa oikeus muuttaa niitä, mikäli siten ei rajoiteta niiden olennaisia piirteitä.
(5) TIMOCOM voi toimittaa käyttäjälle sovelluksen kautta ilmoituksia tarjouksista, saaduista viesteistä tai toimeksiannoista. TIMOCOM pidättää itsellään oikeuden rajoittaa näiden ilmoitusten määrää, esilläolo aikaa ja säilyttämistä.

3. Käyttöoikeus

(1) Tällä sopimuksella myönnetty käyttöoikeus koskee vain asiakaskohtaisesti sovittua määrää käyttäjän elinkeinonharjoittamiseen liittyviä yksittäiskäyttölisenssejä (TIMOCOM Accounts) TIMOCOM:in käyttäjäfoorumilla sivu- tai itsenäistä toimipistettä kohden, eikä sitä voida käyttää kolmansien osapuolten tai muiden saman yrityksen toimipisteiden toimesta.
(2) Käyttöoikeus koskee ainoastaan elinkeinon harjoittamiseen liittyvien tietojen syöttöä ja hakemista asianmukaisessa liiketoiminnassa. Kaikkien järjestelmään syötettävien tietojen on oltava todenmukaisia ja niiden oikeellisuus on pyydettäessä todistettava TIMOCOM:ille.
Käyttö seuraaviin tarkoituksiin tai sisältöihin ei ole hyväksyttävää:
a) Ei-halutut uutiset, kuten roskaposti, massakyselyt, yleiset mainokset ja yleiset tarjoukset.
b) Laittomat tarkoitusperät, väärät tiedot, huijaukset tai harhaanjohtamiset.
c) Henkilöllisyyteen liittyvien oikeuksien, immateriaalioikeuksien tai kolmansien osapuolten yksityisyyteen liittyvien oikeuksien kaltaisten oikeuksien rikkominen.
d) Tietojen kerääminen, etenkin sellainen, joka mahdollistaa toisen käyttäjän profiilin luomisen.
e) Päätelaitteen tai tämän ohjelmiston toimintaan vaikuttavien ohjelmakoodien levitys.
f) Sisällöt, jotka haittaavat, kuormittavat tai vahingoittavat TIMOCOMia tai muiden käyttäjien kaltaisia kolmansia osapuolia, esimerkiksi boikottivaatimukset, ketjukirjeet, vaaniminen, uhkailu, loukkaus, herjaus, syrjintä, vihapuhe, liiketoiminnan vahingoittaminen, seksuaalinen häirintä sekä kuvat, jotka ovat brutaaleja, väkivaltaisia tai joissa esiintyy alastomuutta.
g) Sisällöt, jotka rikkovat voimassa olevaa lakia tai hyviä tapoja tai joiden lähetykseen käyttäjällä ei ole oikeutta.
(3) Sovelluksessa esitettäviä tietoja saa koostaa ainoastaan käytettävissä olevan tiedonsiirto- tai tulostustoiminnon avulla. Sovelluksen automatisoitu käyttö, oli se sitten rajapinnan, ulkopuolisten ohjelmistojen, bottien, skriptien tai muiden ratkaisujen avulla, jotka eroavat perusselainten, kuten esim. Chrome™:n, Firefox®:in tai Internet Explorerin standardeista, vaatii kirjallisen luvan TIMOCOMilta.
Kaikkeen TIMOCOMin tarjontaan, jossa myönnetään rajaton käyttöoikeus kiinteään hintaan, sovelletaan reilun käytön periaatetta. Tämän periaatteen avulla TIMOCOM pyrkii tarjoamaan kaikille käyttäjille tasapuolisen ja korkealaatuisen käyttökokemuksen. Tästä syystä TIMOCOM pidättää itsellään oikeuden ryhtyä käyttäjän käyttöoikeuksia rajoittaviin toimenpiteisiin, jos tämä omalla käyttötavallaan rasittaa TIMOCOMin resursseja niin, että käytettävissä olevan palvelinkapasiteetin, kaistanleveyden tai muistikapasiteetin tasapuoliseen jakamiseen kohdistuu haittoja muutenkin kuin vähäpätöisesti. Tällaisia rajoituksia voivat olla esim. yhden käyttäjälisenssin minuuttia kohden tehtyjen hakujen tai tapahtumien määrän rajoitus tai muistitilan rajoitus.
(4) TIMOCOM pidättää oikeuden katkaista käyttäjän ohjelmayhteyden käyttäjäfoorumiin ja poistaa tietoja, jos siten vältetään tai lopetetaan voimassa olevan lain tai hyvien tapojen loukkaaminen. Sama koskee tapauksia, jolloin käyttäjä vaarantaa teknisesti TIMOCOM:in ohjelmiston, sovelluksen tai käyttäjäfoorumin toimivuutta.
(5) Jos käyttäjä ei noudata sopimusehtoja, erityisesti kohdassa 3 (1) tai (2), kohdassa 4 (1), kohdassa 5 (2), (4) tai (5) tai kohdassa 7 (2) tai (3) mainittuja velvoitteita, tai jos hän ei korjaa jotain muuta sopimusrikkomusta annettujen määräaikojen sisällä, vapautuu TIMOCOM palveluvelvoitteistaan ("ohjelmayhteyden sulkeminen") säilyttäen kuitenkin oikeuden maksukorvikkeisiin.
(6) Jokaisesta tuottamuksellisesta sopimusrikkomuksesta koskien kohtia 3 (1) tai (2), tai kohtaa 5 (2), (4) tai (5) käyttäjä on velvollinen maksamaan kahdentoista kuukauden käyttömaksun suuruisen sopimussakon. Vähäisemmän vahingon osoittaminen jää käyttäjän todistettavaksi.

3a. TC Profile®:n käyttöoikeus

(1) Sovelluksen kautta käyttäjälle myönnetään käyttöoikeus TC Profile®‑hakemistoon, jos niin on sovittu. Käyttäjä voi tarkastella tästä tietokannasta saatavilla olevia, kolmansien osapuolten yritystietoja.
(2) TC Truck&Cargo®-lisenssin käyttäjä voi lisäksi syöttää tietokantaan oman yrityksensä tietoja kolmansien yritysten haettavaksi ja katsottavaksi. Käyttäjälle myönnetään pääsy laajennettuihin, kolmansien yritysten tietoihin vasta sen jälkeen, kun hän on syöttänyt oman yrityksensä laajennetut tiedot tietokantaan.
(3) Tietokantaa on mahdollista käyttää kauppatavan mukaisessa laajuudessa varsinaisessa liiketoiminnassa. Tietopankin kopiointi kokonaisuudessaan tai oleellisin osin on tekijänoikeuslain mukaisesti kielletty.
(4) Asiakas on velvollinen pitämään järjestelmään syötetyt tiedot ajan tasalla. Kun TIMOCOM on saanut ilmoituksen käyttäjän tietojen puutteellisuudesta tai virheellisyydestä, TIMOCOMilla on oikeus informoida käyttäjää näistä virheistä. Jos käyttäjän jättää korjaamatta tai täydentämättä tietojaan 7 päivän kuluessa siitä, kun TIMOCOM on saanut ilmoituksen tietojen puutteellisuudesta, käyttäjä antaa TIMOCOMille valtuudet - TIMOCOMia kuitenkaan velvoittamatta - korjata tai täydentää käyttäjän tiedot nimissään ja oman vastuunsa mukaisesti vastaamaan kaupparekisteriotteen tietoja.
(5) TIMOCOM pidättää itsellään oikeuden poistaa käyttäjän tiedot, jotka eivät täytä edellä mainittujen kohtien (3) ja (4) ehtoja, sekä oikeuden sulkea tällöin käyttäjän ohjelmayhteyden.
(6) Sopimussuhde alkaa, kun TIMOCOM on kirjallisesti vahvistanut tai allekirjoittanut lisenssisopimuksen. Molemmat osapuolet voivat irtisanoa sopimuksen irtisanomisajan puitteissa, syitä kertomatta, 14 päivän määräaikana ennen kunkin kalenterikuukauden loppua. Sopimuksen kesto on yksi (1) kuukausi ja pidentyy aina yhdellä (1) kuukaudella, jos kumpikaan osapuoli ei irtisano sitä irtisanomisajan puitteissa.

3b. TC Truck&Cargo®:n käyttöoikeus

(1) Sovelluksen avulla käyttäjällä on, jos niin on sovittu, mahdollisuus tarjota kuljetuskapasiteettejaan ja rahtejaan kansainvälisiin maantiekuljetuksiin sekä hakemaan rahti- ja kuljetustarjouksia ohjelmistosovellusta TC Truck&Cargo® käyttäen.
Lisäksi käyttäjällä on mahdollisuus tarjota ja hakea varastotilakapasiteetteja sovelluksen avulla.
(2) Vanhentuneet tiedot on poistettava viipymättä. Tiedot on syötettävä kokonaisuudessaan, pienillä kirjaimilla (alkukirjainta lukuun ottamatta) ja ilman ylimääräisiä tyhjämerkkejä tai muita yksinomaan korostamiseen soveltuvia merkkejä. Tietojen on oltava todenmukaisia ja ne on syötettävä niitä varten tarkoitettuihin kenttiin. TIMOCOM pidättää itsellään oikeuden poistaa automaattisesti tiedot, jotka eivät täytä näitä kriteerejä tai 3. pykälän, kohdan 2 kriteerejä.
(3) Sopimussuhde alkaa, kun TIMOCOM on kirjallisesti vahvistanut tai allekirjoittanut lisenssisopimuksen. Molemmat osapuolet voivat irtisanoa sopimuksen irtisanomisajan puitteissa, syitä kertomatta, 14 päivän määräaikana ennen kunkin kalenterikuukauden loppua. Sopimuksen kesto on yksi (1) kuukausi ja pidentyy aina yhdellä (1) kuukaudella, jos kumpikaan osapuoli ei irtisano sitä irtisanomisajan puitteissa.

3c. TC eMap®:in käyttöoikeus

(1) TC eMap® mahdollistaa karttaesitys- ja reitinmääritystietojen lähettämisen verkossa käyttäjälle sopimusehtojen mukaisesti. Kaikki karttaesitykset muuttuvat – kuten kaikki kartat yleensäkin – jatkuvasti, eivätkä ne koskaan voi olla todellisen maaston tarkka kuvaus. Tämän vuoksi TIMOCOM ei takaa karttaesitysten eikä muidenkaan tietojen todenmukaisuutta. TIMOCOMin velvollisuudet rajoittuvat tämän johdosta tietojen valmisteluun, tuottamiseen ja esittämiseen käyttäjälle.
(2) TC eMap®:issa esitetyt tiedot ja yksityiskohdat on hankittu kolmansilta sopimuspuolilta. TIMOCOM pidättää tämän vuoksi itsellään oikeuden vetäytyä sopimuksesta tapauksissa, joissa se ei ole saanut hankittua oikeita ja ajanmukaisia tietoja, ellei käyttäjä osoita tämän johtuvan TIMOCOMin omasta toiminnasta.
(3) Haettaessa karttajärjestelmän avulla kohteita, TC eMap® voi priorisoida hakutuloksia kulloinkin syötettyjen paikannimien tai postinumeroiden mukaan. Tällöin on mahdollista, että hakutuloksissa on poikkeavia paikannimiä tai päällekkäisyyksiä. TIMOCOM ei myöskään takaa millään tavalla sellaisten oheistietojen kuten postinumeroiden, katutietojen eikä muun täydentävän tiedon oikeellisuutta eikä täydellisyyttä. Kartat ovat jatkuvasti muutoksien alaisia tekniikan kehittyessä. Karttojen sisältämiä tietoja, niiden virheettömyyttä tai ominaisuuksia ei taata.
(4) Karttamateriaali ja muut asiaan liittyvät tiedot (satelliittikuvat, tullimaksutiedot, liikennerajoitukset, nähtävyydet jne.) ovat lisenssinantajien toimittamia. Kartat, muut vastaavan tyyppiset tiedot ja niiden toiminnot ovat tekijänoikeuden alaisia ja yksinomaisesti TIMOCOMin ja/tai sen lisenssinantajien ja liikekumppaneiden omaisuutta ja ne suojattu kansainvälisillä sopimuksilla sekä käyttömaansa lainsäädännöllä. TIMOCOM myöntää käyttäjälle rajoitetun alilisenssin, jota ei saa luovuttaa ulkopuolisille. Käyttäjä saa hyödyntää TIMOCOMin tuotteisiin sisällytettyjä karttoja vain käyttäjän omassa toiminnassa. Käyttäjä ei saa kopioida eikä osittaa karttoja, kerätä niistä tietoja, muuttaa niitä eikä valmistaa niistä johdannaistuotteita. Käyttäjä ei saa muuntaa karttojen lähdekoodia, lähdetiedostoja eikä karttojen rakennetta kokonaan eikä osittain, eikä yrittää tällaista muuntamista muuttaakseen niiden rakennetta, kerätäkseen niistä tietoja, purkaakseen niitä eikä mitään muutakaan tarkoitusta varten. Käyttäjä ei saa hyödyntää karttoja yrityspalvelutoimintaan eikä muihin sellaisiin tarkoituksiin, joissa muut henkilöt tai yksiköt muokkaavat karttoja. Käyttäjä ei saa lisenssillä minkäänlaisia omistusoikeuksia, jotka jäävät kaikki yksinomaan lisenssinantajille. Karttojen tekijänoikeutta (copyright), lähdetietoja tai omistusoikeutta koskevia tietoja ei saa muuttaa, piilottaa eikä poistaa.
(5) Jos sopimuksen tekoaikaan aineistoa toimittavat sopimuspuolet nostavat TIMOCOMilta veloittamiaan toimitushintoja, TIMOCOM pidättää itsellään oikeuden nostaa vastaavasti käyttäjältä maksullisista lisensseistä veloitettavia hintoja. Hinnankorotus tulee voimaan 2 viikkoa kuukauden ensimmäisestä päivästä sen jälkeen, kun hinnankorotuksesta on ilmoitettu. Jos TIMOCOM nostaa TC eMap®:in käyttöoikeuden hintaa yli 10 % kalenterivuoden aikana, käyttäjällä on oikeus purkaa sopimus 2 viikon kuluessa hinnankorotusilmoituksesta.
(6) TIMOCOM pidättää itsellään oikeuden oman harkintansa mukaan milloin tahansa muokata, laajentaa, poistaa ja järjestää uudelleen karttaesityksiä ja tietojen osia karttaesitysten ja karttoihin liittyvien lisätoimintojen ominaisuudet ja määrittelyt mukaan lukien. TIMOCOM ei ole velvollinen toimittamaan eikä suorittamaan huoltotöitä, vikojen korjausta, ohjelmakorjauksia (patcheja), päivityksiä (updates) eikä parannuksia (upgrades).
(7) Lisäksi voimassa ovat seuraavat loppukäyttäjäehdot (HERE palveluehdot)
(8) Maksullisia lisenssejä koskeva sopimussuhde alkaa kirjallisesta vahvistuksesta tai lisenssisopimuksen allekirjoittamisesta. Molemmat sopimuspuolet voivat irtisanoa sopimuksen syitä kertomatta 14 päivää ennen kunkin kalenterikuukauden loppua. Sopimuksen kesto on yksi (1) kuukausi ja se jatkuu aina yksi (1) kuukausi kerrallaan, jos kumpikaan sopimuspuoli ei irtisano sitä irtisanomisajan puitteissa.

3d. Telematiikka-toiminnon käyttöoikeus

(1) Sovelluksen avulla käyttäjällä on, jos niin on sovittu, mahdollisuus käyttää telematiikka-toimintoa, jonka avulla käyttäjä voi lähettää (ladata) oman kuljetuskaluston ajoneuvojensa saatavilla olevia radio- tai satelliittituettuja tietoja, kuten esim. Global Positioning Systemin (GPS) paikannustietoja, paikannuslaitteista tai muiden ajoneuvojärjestelmien sensoridataa TIMOCOMin sovellukseen ja lisäksi tarkastella näitä itse rajattomasti sekä jakaa tiedot oman hyväksynnän jälkeen tietyn aikaa sovelluksen muille käyttäjille (katselijoille). Sovelluksen avulla katselija voi myös tarkastella edellä mainittuja, toisen käyttäjän kuljetuskaluston ajoneuvojen telematiikkajärjestelmien tietoja, sen jälkeen kun kyseiselle käyttäjälle on myönnetty niiden seurantaoikeus. Näiden tietojen tarkasteluun tarvitaan hankintasopimus telematiikkapalvelun tarjoajan kanssa lataamista varten sekä lisenssi TC eMap®‑ohjelmistosovellukseen tai vastaavaan karttaesitysten tarkastelemiseen sopivaan ratkaisuun, jota tuetaan TIMOCOMin käyttöliittymässä (GPS-Share).
(2) Sallittuaan katselijalle ajoneuvonsa telematiikkajärjestelmän tietojen tarkasteluoikeuden, käyttäjä sitoutuu mahdollistamaan näiden tietojen toimittamisen ilman katkoksia sovittuna ajanjaksona nykytekniikan puitteissa. Käyttäjä vastaa itse tietojen toimittamisesta TIMOCOMille oikealla tavalla ja ajallaan.
(3) Muiden vieraiden ajoneuvojen kuin käyttäjän pitkäaikaisesti vuokraamien tai liisaamien telematiikkajärjestelmien tietojen käyttö ja muokkaaminen on kielletty, ellei tästä ole sovittu edellä kohdan 1 mukaisesti ohjelmiston 2 käyttäjän välillä. Käyttäjä ei varsinkaan saa ladata aliurakoitsijoidensa telematiikkajärjestelmien tietoja, vaikka he toimisivatkin säännöllisinä tai vakituisina alihankkijoina käyttäjälle. Tätä pykälää rikottaessa TIMOCOMilla on oikeus estää kyseisen telematiikkajärjestelmän tietojen lataaminen.
(4) Käyttäjä vastaa toiminnon käytöstä tietosuojan mukaisesti. Kootessaan, työstäessään ja käyttäessään tietoja toiminnon avulla käyttäjä sitoutuu noudattamaan voimassa olevan lainsäädännön mukaisia olennaisia tietosuojamääräyksiä. Erityisesti telematiikka tietoja saa käyttää vain kyseessä olevien ajoneuvojen tai telematiikkajärjestelmien käytön koordinointiin palvelun tarkoituksen puitteissa. Päälle kytkettyjä telematiikkajärjestelmiä ei saa nimetä luonnollisten henkilöiden selkokielisillä nimillä (esim. kuljettajan nimellä).
(5) Käyttäjä hyväksyy, että sovelluksella koottavia tietoja (erityisesti paikannustietoja) kootaan, työstetään ja käytetään TIMOCOMin kautta. Käyttäjä voi milloin tahansa perua suostumuksensa toiminnolla koottavien telematiikka tietojen keräämiseen, työstämiseen, tallentamiseen ja käyttöön jatkossa. Luvan peruminen ei vaikuta sopimuksen sisältöön eikä käyttäjän maksuvelvollisuuteen. Käyttäjä ymmärtää, että TIMOCOM ei mahdollisesti enää pysty luvan peruuttamisen jälkeen takaamaan telematiikka toiminnon käyttöä.
a) Käyttäjä ilmoittaa kaikille telematiikka järjestelmää käyttäville henkilöille ennen käytön aloittamista TIMOCOMille myönnetystä tietojenkäsittelyluvasta, käsiteltävien tietojen laadusta, käsittelyn tarkoituksesta ja kestosta, tietojenkäsittelyyn osallistuvista yrityksistä sekä mahdollisuudesta lopettaa tiedonsiirto.
b) Jos käyttäjään sovellettavien lakien perusteella käyttöön tarvitaan lupa telematiikka järjestelmän omaavalta henkilöltä, käyttäjä varmistaa, että kaikki tarvittavat luvat tai kulloinkin sovellettavan lain mukaiset mahdolliset hyväksytyt vaihtoehdot (esim. työehtosopimukset) on saatu kirjallisina. Käyttäjän tulee säilyttää asianomaiset todistukset kaksi vuotta sopimuskauden päättymisen jälkeen ja toimittaa tarvittaessa pyynnöstä alkuperäiskappaleet TIMOCOMille.
(6) Katselija vastaa toiminnon käytöstä tietosuojan mukaisesti. Katselija sitoutuu kootessaan, käsitellessään ja käyttäessään tietoja ohjelmiston avulla noudattamaan voimassa olevan lainsäädännön mukaisia olennaisia tietosuojamääräyksiä. Erityisesti telematiikkatietoja saa käyttää vain kyseessä olevien ajoneuvojen tai telematiikka järjestelmien käytön koordinointiin palvelun tarkoituksen puitteissa. Kaikki muu tästä tarkoituksesta eroava tietojen käyttö on kielletty.
(7) Jos katselija tai käyttäjä rikkoo tietosuojalainsäädännön määräyksiä, erityisesti edellä olevia pykäliä 4, 5 tai 6, TIMOCOMilla on oikeus irtisanoa sopimus välittömästi katselijan tai käyttäjän kanssa. Katselijalla tai käyttäjällä ei ole oikeutta esittää TIMOCOMille mitään vaateita sen johdosta, että katselija tai käyttäjä on jättänyt noudattamatta tietosuojalainsäädännön mukaisia määräyksiä, erityisesti edellä olevia pykäliä 4, 5 ja 6.
(8) Maksullinen sopimussuhde alkaa, kun TIMOCOM on kirjallisesti vahvistanut tai allekirjoittanut lisenssisopimuksen. Molemmat sopimuspuolet voivat irtisanoa sopimuksen syitä kertomatta 14 päivän irtisanomisajalla ennen kunkin kalenterikuukauden loppua. Sopimuksen kesto on yksi (1) kuukausi ja sitä jatketaan aina yksi (1) kuukausi kerrallaan, jos kumpikaan sopimuspuoli ei irtisano sitä irtisanomisajan puitteissa.

3e. TC eBid®:in käyttöoikeus

(1) Sovelluksen kautta käyttäjällä on mahdollisuus, jos niin on sovittu, hyödyntää TC eBid®-palvelua, jonka avulla käyttäjä voi julkaista kuljetus- ja logistiikka-alan tarjouskilpailuja valitsemalleen kohderyhmälle koskien sopimuskuljetuksiaan (tarjouskilpailun julkaisija) sekä myös itse osallistua muiden käyttäjien julkaisemiin tarjouskilpailuihin palvelun tarjoajana (tarjoaja). Sovelluksen avulla käyttäjä voi määritellä tarjouksia, koota, käsitellä sekä välittää tarjouksia valmistellessaan sopimuksen solmimista omalla vastuullaan.
(2) Toimeksiantajan käyttöoikeus alkaa siitä hetkestä, kun maksu TIMOCOM:in ensimmäisestä laskusta on vastaanotettu tai kun TIMOCOM on myöntänyt sovellukseen käyttöoikeuden.
(3) Tarjouskilpailun julkaisu ei ole sitova toimeksianto vaan tarjouspyyntö, eikä se velvoita sopimuksen tekemiseen. Tarjouskilpailun julkaisija ottaa huomioon, että annetut hintatarjoukset kohdistuvat ainoastaan julkaisijan tarjoamaan toimeksiantoon. Pätevä sopimus on mahdollista solmia vasta rahdintarjoajan sekä tarjouksen antajan molemminpuolisen hyväksynnän jälkeen.
(4) Tarjoajan tekemä tarjous on sitova vielä 1 kuukauden ajan tarjouskilpailun voimassaoloajan päättymisen jälkeen.
(5) TIMOCOM pidättää itsellään oikeuden tarkistaa maksimissaan 2 täyden arkipäivän kuluessa tarjouskilpailun julkaisemisesta tarjouspyyntöjen sekä tarjousten laillisuuden, kattavuuden ja uskottavuuden ennen julkaisua. Tarjouksen katsotaan olevan laiton erityisesti silloin, jos se loukkaa voimassa olevaa lakia tai viranomaismääräyksiä, kolmannen osapuolen tekijänoikeuksia tai hyviä käytöstapoja. Tarjouksen katsotaan olevan kattamaton ja epätäydellinen, jos siitä puuttuu olennaisia sopimuskohtia tai välttämättömiä tietoja kuten tietoja palvelun suorittamiseksi tarvittavista luvista tai lisensseistä. Tarjouksen ei esimerkiksi katsota olevan uskottava, jos pelkkä mainoshenkisyys korostuu siinä liikaa tai jos se koskee vain yksittäistä kuljetuskertaa.
(6) Mikäli TIMOCOM toteaa, vaikka vasta jälkeenpäin, ettei tarjouskilpailijan julkaisija tai tarjoaja ole noudattanut kohtaa 5, TIMOCOM:illa on oikeus poistaa tarjouspyyntö tai tarjous tietokannasta, keskeyttää sen käsittely tai estää sen julkistaminen ylipäänsä pidättäen kuitenkin itsellään oikeuden vastikkeeseen.
(7) TIMOCOM pidättää itsellään oikeuden julkaista tietokannassa vain sellaisten toimeksiantajien tarjouspyyntöjä, joille tunnettu luottotietorekisteri on luokittanut vähintään keskinkertaisen luottokelpoisuuden ja joista ei ole tiedossa tarjousten käsittelyä käytännössä vaarantavia taloudellisia seikkoja. Keskinkertaisella luottokelpoisuusindeksillä tarkoitetaan Euroopassa esimerkiksi vähintään saksalaisen Creditreform e.V:n indeksiä 300, Euler Hermes Kreditversicherungs-AG:n luokitusta „B“ tai Coface AG:n luokitusta „R“. Mikäli tarjouskilvan julkaisijan luottokelpoisuusindeksi heikkenee tarjouskilpailun aikana tämän tai vastaavan luokituksen alle tai mikäli TIMOCOM saa tietää olosuhteista, jotka vaarantavat käytännössä tarjouspyyntöjen myöhempään ajankohtaan lankeavan maksamisen, TIMOCOM voi heikentyneestä luokituksesta tiedon saatuaan poistaa tarjouspyynnön käyttöjärjestelmästä tai lykätä sen julkaisua siihen asti kunnes luottokelpoisuusindeksi paranee.
(8) TIMOCOM:illa on oikeus periä korvausta sitä mukaa tarjouskilpailuun tulevien tarjousten välittämisestä tai toimeksiannon (tarjouspyynnön) arvioinnista TIMOCOM:in kyseiseen tarjouskilpailuun syntyvien vaatimusten mukaan. TIMOCOM:illa on oikeus välittää tarjouskilvan tarjouksia tai tuloslaskelmia tarjouspyynnön julkaisijalle sitä mukaa kun toimeksiantaja maksaa TIMOCOM:ille julkaisumaksujaan.
(9) TIMOCOM tarjoaa mahdollisien tarjoajien käyttöön erillisen kentän, jonka avulla on mahdollista esittää kysymyksiä koskien kyseessä olevaa tarjouskilpaa. TIMOCOM pidättää itsellään oikeuden pidentää tarjouskilpailua koskevaa määräaikaa sen verran kuin vastaaminen kestää yli 1 arkipäivän. TIMOCOM pidättää myös itsellään oikeuden poistaa kentästä sellaiset tiedot, jotka haittaavat muita käyttäjiä eli jotka esimerkiksi
- eivät ole hyödyksi tarjouskilpailujen käytännön toteutusta koskevien asiakysymysten selvittämisessä
- ovat luonteeltaan mainoshenkisiä
- voivat vahingoittaa muiden käyttäjien mainetta.
(10) Kaikista käyttäjän tarjouskilpailuun liittyvistä tiedoista ja tarjouksista, jotka TIMOCOM julkaisee tai välittää eteenpäin sovelluksen avulla, on kyseinen käyttäjä itse vastuussa. TIMOCOM ei vastaa näistä tiedoista eikä niistä syntyvien sopimusten tai luottamuksellisuusvelvoitteiden noudattamisesta, eikä ole näiden sopimusten osapuolena. TIMOCOM ei vastaa myöskään tarjoajien tiedoista tai suorituskyvystä etenkään silloin, kun tarjouskilpailun julkaisija on kutsunut tarjoajia haastatteluun. 
(11) TIMOCOM pidättää itsellään oikeuden poistaa sovelluksesta tarjoajien tekemiä tarjouksia tai jättää ne välittämättä eteenpäin, jos sen tietoon tulee seikkoja, jotka vaarantavat käytännössä tarjoajan suorituskyvyn tai kieltävät lain tai viranomaismääräyksen perusteella tarjoajaa suorittamasta tarjoamaansa palvelua itse. TIMOCOM:illa on myös oikeus poistaa sovelluksesta sellaisia tarjoajien tekemiä tarjouksia tai olla välittämättä niitä eteenpäin, joita ei ole tehty yrityksen omissa nimissä tai yrityksen omaan laskuun.
(12) Sopimussuhde alkaa, kun TIMOCOM on kirjallisesti vahvistanut tai allekirjoittanut lisenssisopimuksen. Molemmat osapuolet voivat irtisanoa sopimuksen irtisanomisajan puitteissa, syitä kertomatta, 14 päivän määräaikana ennen kunkin kalenterikuukauden loppua. Sopimuksen kesto on yksi (1) kuukausi ja pidentyy aina yhdellä (1) kuukaudella, jos kumpikaan osapuoli ei irtisano sitä irtisanomisajan puitteissa. Vaihtoehtoisesti sopimussuhde voidaan tehdä yksittäistä käyttökertaa varten, jolloin se päättyy automaattisesti tarjouskilpailun päättyessä, ilman että sitä tarvitsee erikseen irtisanoa. Toimeksiantajan tarjouskilpailuun kutsuman tarjoajan käyttöoikeus päättyy tarjouskilpailua koskevan määräajan umpeuduttua ilman erillistä irtisanomista tai voimassa olleen lisenssisopimuksen mukaisen käyttöoikeuden päättyessä.
(13) TIMOCOM:illa on oikeus korottaa käyttömaksua EU-komission (http://epp.eurostat.ec.europa.eu) määrittelemän yhdenmukaistetun kuluttajahintaindeksin (YKHI) noustessa (komission asetus (EY) n:o 1921/2001, laskentaperuste 2005 = 100 pistettä) sopimusta solmittaessa voimassa olleeseen indeksiin nähden vastaavassa (prosentuaalisesti lasketussa) suhteessa ilman, että TIMOCOM:in tarvitsee tehdä hinnanmuutoksesta erillistä ilmoitusta. Ratkaiseva on kulloinkin muutos, jonka EU-komissio ilmoittaa lokakuulle. Muutos astuu voimaan seuraavan vuoden tammikuun 1. päivästä lukien. Kuluttajahintaindeksin alentuessa käyttömaksu alenee vastaavassa (prosentuaalisesti lasketussa) suhteessa, ja uusi maksu astuu voimaan seuraavan vuoden tammikuun 1. päivästä lukien. Kulloinenkin hinta katsotaan kiinteäksi hinnaksi, joka on voimassa 1 kalenterivuoden. Samaa käytäntöä noudatetaan vuosittain.

3f. Varastopörssin käyttöoikeus

(1) Sovelluksen avulla käyttäjällä on, jos niin on sovittu, mahdollisuus tarjota varastotilaa sekä selata varastotilatarjouksia. Tarjousten julkaisu on mahdollista sovelluksen, TIMOCOMin julkisten kotisivujen, kuin myös www.portatio.com-sivuston kautta.
(2) Vanhentuneet tiedot on poistettava viipymättä. Tiedot on syötettävä kokonaisuudessaan, selkeästi esitettynä ja ilman ylimääräisiä välilyöntejä tai muita yksinomaan korostamiseen tarkoitettuja merkkejä, tietojen on oltava oikein ja ne on syötettävä niitä varten tarkoitettuihin syöttökenttiin. TIMOCOM pidättää itsellään oikeuden poistaa automaattisesti tiedot, jotka eivät täytä näitä kriteerejä tai kohdan 3 pykälän 2 kriteerejä.
(3) Sopimussuhde alkaa kirjallisella hyväksymisellä tai lisenssisopimuksen allekirjoittamisella. Molemmat sopimuspuolet voivat irtisanoa sopimuksen syitä kertomatta 14 päivän irtisanomisajalla ennen kunkin kalenterikuukauden loppua. Sopimuksen kesto on yksi (1) kuukausi ja sitä jatketaan aina yksi (1) kuukausi kerrallaan, jos kumpikaan sopimuspuoli ei irtisano sitä irtisanomisajan puitteissa.

3g. Viestitoiminnon käyttöoikeus

(1) Viestitoiminnon avulla käyttäjä voi, mikäli asiasta on sovittu, lähettää käyttöliittymän sisällä viestejä toiselle toimintoon rekisteröityneelle käyttäjälle.
(2) Viestitoiminto ei korvaa yleisiä julkisia viestintätapoja, eikä se erityisesti sovi hätäpuheluiden kaltaisten hälytysten välittämiseen vastuussa oleville laitoksille tai viranomaisille.
(3) Käyttöä varten on luotava päivitettävä käyttäjäprofiili. Ottamalla viestitoiminnon käyttöön käyttäjä voi osoittaa käyttöliittymän sisällä, että hänelle voi lähettää viestejä. Kukin rekisteröity käyttäjä on yksin vastuussa lähetettyjen viestien sisällöstä. Käyttäjien lähettämät viestit eivät edusta TIMOCOMin ajatuksia tai mielipiteitä, eikä TIMOCOM pidä niitä ominaan.
(4) TIMOCOM kerää, käsittelee ja tallentaa viestitoiminnon käyttöönoton ja käytön yhteydessä henkilökohtaisia ja teknisiä tietoja käyttäjästä, viestejä sekä tietoja, jotka käyttäjä on itse saattanut profiilissaan kolmansien osapuolten nähtäviksi. TIMOCOM käyttää näitä tietoja seuraaviin tarkoituksiin:

  • Käyttäjän henkilöllisyyden tarkistaminen
  • Sovittujen palveluiden valmistelu ja ylläpito
  • Näiden käyttöehtojen noudattamisen varmistaminen
  • Käyttäjän toimeksiantoihin liittyvän kommunikaation ja tapahtumien suorittaminen
  • Lakimääräisten velvollisuuksien sekä toimivaltaisten viranomaisten tai tuomioistuinten antamien vaatimusten täyttäminen

(5) TIMOCOM ei takaa, että viesti saapuu perille kohteeseensa. Myöskään sitä ei taata, että henkilö, joka on ilmoitettu viestin lähettäjäksi tai vastaanottajaksi, vastaa todellisuudessa lähettävää tai vastaanottavaa henkilöä.
(6) TIMOCOMilla on viestintäsalaisuuden puitteissa oikeus, mutta ei velvollisuutta, tarkistaa käyttäjän viestit sekä näiden ehtojen kohdan 3 (2) rikkomisen yhteydessä estää kyseisenlaiset viestit tai lukita käyttäjän tiedot tai käyttäjän pääsyn viestitoimintoon.
(7) Käyttäessään viestitoimintoa käyttäjä ymmärtää, että TIMOCOM voi viestintäsalaisuuden puitteissa tallentaa viestitoiminnon kautta lähetettävät viestit palvelimelle vähintään 3 kuukaudeksi, jotta viesti voidaan lähettää valitulle käyttäjälle ja jotta käyttäjä voi avata kyseisen viestin. TIMOCOM säilyttää viestin käyttäjää varten palvelimella, kunnes viesti poistetaan kaikkien viestintään osallistuvien käyttäjien pyynnöstä tai kun vähintään 3 kuukauden aikaväli on kulunut umpeen viestin luomisesta ja lähettämisestä, mikäli laki, tuomioistuin tai viranomainen ei muuta määräyksiä. Käyttäjän tulee ymmärtää, että kun vähimmäisaika on kulunut umpeen, viesti poistetaan ilman erillistä ilmoitusta.
(8) Minkä tahansa viesteihin liittyvän säilytysvelvollisuuden noudattaminen on yksinomaan käyttäjän vastuulla. Käyttäjä voi käyttää tulostustoimintoa viestien erillistä säilyttämistä varten.
(9) Käyttäjä vastaa viestitoiminnon käytöstä tietosuojan mukaisesti. Kootessaan, muokatessaan ja käyttäessään tietoja viestitoiminnon avulla käyttäjä sitoutuu noudattamaan voimassa olevan lainsäädännön mukaisia olennaisia tietosuojamääräyksiä. Kaikki muu tästä tarkoituksesta eroava tietojen käyttö ei ole hyväksyttävää. Käyttäjällä ei ole oikeutta esittää TIMOCOMille mitään vaateita, jotka johtuvat kokonaan tai osittain tietosuojalainsäädännön mukaisten määräyksien noudattamatta jättämisestä.
(10) Käyttäjä voi milloin tahansa perua suostumuksensa siihen, että TIMOCOM kerää, käsittelee, tallentaa ja käyttää viestitoiminnon käsittelemiä tietoja. Luvan peruminen ei vaikuta sopimuksen sisältöön eikä käyttäjän maksuvelvollisuuteen. Käyttäjä ymmärtää, että TIMOCOM ei luvan peruuttamisen jälkeen mahdollisesti enää pysty takaamaan viestitoiminnon käyttöä.
(11) Maksullinen sopimussuhde alkaa, kun TIMOCOM on kirjallisesti vahvistanut tai allekirjoittanut lisenssisopimuksen. Molemmat sopimuspuolet voivat irtisanoa sopimuksen syitä mainitsematta 14 päivän irtisanomisajalla ennen kunkin kalenterikuukauden loppua. Sopimus on voimassa 1 kuukauden kerrallaan, mutta voimassaoloaika pitenee aina 1 kuukauden, jos jompikumpi osapuoli ei sitä ennen sano sopimusta irti sopimusehtojen mukaisesti.

3h. TC Connect toiminnon käyttöoikeus

(1) TC Connect mahdollistaa käyttäjälle, jos niin on sovittu, yhteyden luomisen käyttäjän oman kuljetustenhallintajärjestelmän (viitataan tästä edespäin lyhenteellä: KHJ) ja sovelluksen välillä. Tässä yhteydessä TC Connect toimii rajapintana, jonka avulla tiedonsiirto toimii käyttäjän KHJ:n ja sovelluksen välillä.
(2) Siihen ei sisälly graafista käyttöliittymää. Sovelluksen sisältöjen graafiseen kuvaukseen saatetaan vaatia lisälisenssien solmimista.
(3) Käyttäjän olemassa olevan KHJ:n ja rajapinnan yhteys, ja täten yhteys sovellukseen toteutetaan käyttäjän omalla vastuulla. TIMOCOM voi tukea käyttäjää tässä tarkoituksessa tarjoten rajapinnan teknisen tuotekuvauksen. Tekninen tuotekuvaus ei ole osa tätä sopimusta. Sitä ei taata, että tekninen tuotekuvaus on hyödyllinen, jos käyttäjä ei omaa aiempaa rajapintoihin liittyvää teknistä tietotaitoa.
(4) Sopimussuhde alkaa kirjallisella hyväksynnällä tai lisenssisopimuksen allekirjoituksella ja voidaan sopimusehtojen mukaisesti irtisanoa ilman mainintaa irtisanomissyistä molempien osapuolten toimesta 14 päivää ennen kunkin kalenterikuukauden loppua. Sopimuskausi on 1 kuukausi ja jatkuu 1 kuukaudella, jos sopimusta ei irtisanota sopimusehtojen mukaisesti kummankaan tahon toimesta.

3i. Yritysasiakirjojen hallintatoiminnon käyttöoikeus

(1) Sovelluksen kautta käyttäjälle myönnetään, jos niin on sovittu, käyttöoikeus yritysasiakirjojen hallintatoimintoon“ (DMS), jossa käyttäjä voi ladata (upload) omia asiakirjojaan TIMOCOMin sovellukseen ja asettaa asiakirjat sovelluksen muiden käyttäjien nähtäväksi. TIMOCOM säilyttää itsellään oikeuden palvelun rajoittamiseen asiakirjojen tiedonsiirtomuodon, koon ja määrän osalta.
(2) Käyttäjän lataamat asiakirjat tallennetaan salatussa muodossa EU:n alueella. Käyttöluvan omaava käyttäjä voi hakea tietoja lataamalla (download), ja tällöin tietoihin liittyvät oikeudet säilyvät tiedonsiirron tehneellä käyttäjällä. Yritysasiakirjojaan lataava käyttäjä myöntää TIMOCOMille luvan koota, muokata ja käyttää DMS:llä luotuja tietoja.
(3) DMS:n teknologia ja toiminnot ovat tekijänoikeuden alaisia ja yksinomaan TIMOCOMin ja sen lisenssinmyöntäjien omaisuutta, ja ne on suojattu kansainvälisillä sopimuksilla sekä käyttömaansa lainsäädännöllä.
(4) TIMOCOM ei ole vastuussa palvelun käytettävyydestä käyttäjälle tilanteessa, jossa tietokantaa ei voida käyttää kolmannen osapuolen lisenssinmyöntäjästä riippuvasta tai TIMOCOMista riippumattomasta syystä näiden ehtojen kohdan 2 (1) mukaisina aikoina. Käyttäjälle ilmoitetaan välittömästi tällaisista häiriöistä, ja käyttäjä myös vapautetaan vastikkeesta tällaisina aikoina.
(5) Käyttäjä on yksin vastuussa DMS-käyttöliittymän käytöstä. Käyttäjä pidättäytyy kaikesta mahdollisesta väärinkäytöstä ja yrityksistä saada tietoja luvatta itse tai kolmannen osapuolen välityksellä tai puuttua sovelluksen toimintoihin. Tällaisissa tapauksissa käyttäjä vastaa koituvista kustannuksista, mukaan lukien kaikista kuluista, jotka ovat aiheutuneet TIMOCOMille järjestelmien tarkastuksesta ja/tai jotka ovat johdettavissa sellaisiin puutteisiin tai häiriöihin, jotka ovat käyttäjän vastuualueella. Käyttäjän on ilmoitettava TIMOCOMille välittömästi tilanteista, joissa kolmannet osapuolet voivat päästä käsiksi luvatta tuotteisiin, tai muista käyttäjän tietoon tulleista tai käyttäjän olettamista tietoturvarikkomuksista ja ryhdyttävä kaikkiin muihin asianmukaisiin tukitoimiin välittömästi ja ilman että siitä aiheutuu TIMOCOMille kuluja, varsinkin jos TIMOCOM kehottaa käyttäjää toimimaan näin ja jos vaaditut toimenpiteet eivät ylitä kohtuuttomuuden rajaa.
(6) Ennen asiakirjojen tiedonsiirtoa käyttäjän tulee tarkastaa asiakirjat niiden haitallisen sisällön ja etenkin haitallisten ohjelmistojen varalta käyttäen ajankohtaisen tekniikan tason asianmukaisia virustorjuntaohjelmia.
(7) Käyttäjä voi milloin tahansa perua suostumuksensa TIMOCOMille siihen, että TIMOCOM tulevaisuudessa kerää, käsittelee, tallentaa ja käyttää DMS:n koostamia tietoja. Luvan peruminen ei vaikuta sopimuksen sisältöön eikä käyttäjän maksuvelvollisuuteen. Käyttäjä ymmärtää, että TIMOCOM ei luvan peruuttamisen jälkeen mahdollisesti enää pysty takaamaan DMS:n käyttöä.
(8) Käyttäjän vastuulla on käsitellä asiakirjoja tietosuojan mukaisesti. Käyttäjä sitoutuu noudattamaan kaikkia voimassa olevan lainsäädännön mukaisia olennaisia tietosuojamääräyksiä.
(9) Jos tietosuojalainsäädännön määräyksiä, erityisesti edellä olevaa kohtaa (8), rikotaan, TIMOCOMilla on oikeus irtisanoa sopimus välittömästi. Käyttäjällä ei ole oikeutta esittää TIMOCOMille mitään vaateita, jotka johtuvat tietosuojalainsäädännön, sopimusten tai muun lainsäädännön säännösten noudattamatta jättämisestä tai siihen liittyen.
(10) DMS ei korvaa sähköistä tietoarkistoa, eikä TIMOCOM tarjoa etenkään kirjanpitoa koskevaa eikä verotarkastusta läpäisevää asiakirjojen editointia poissulkevaa, ajallisesti rajoittamatonta asiakirjojen säilytyksen ylläpitoa. Minkä tahansa välitettyihin viesteihin liittyvän säilytysvelvollisuuden noudattaminen on yksinomaan käyttäjän vastuulla. Käyttöoikeuden päättyessä käyttäjän on ymmärrettävä, että hänen lataamansa asiakirjat poistetaan ilman erillistä ilmoitusta.
(11) Sopimussuhde alkaa kirjallisella hyväksymisellä tai lisenssisopimuksen allekirjoittamisen myötä. Molemmat sopimuspuolet voivat irtisanoa sopimuksen syitä ilmoittamatta 14 päivän irtisanomisajalla ennen kunkin kalenterikuukauden loppua. Sopimuskausi on 1 kuukausi ja jatkuu edelleen 1 kuukaudella, jos sopimusta ei irtisanota sopimusehtojen mukaisesti kummankaan tahon toimesta.

3j. GPS-Share-toiminnon käyttöoikeus

(1) GPS-Share-toiminto mahdollistaa käyttäjälle, jos niin on sovittu, yhteyden luomisen käyttäjän oman ohjelmiston ja sovelluksen välillä. Tässä yhteydessä GPS-Share toimii rajapintana, jonka avulla tiedonsiirto toimii ohjelmiston ja sovelluksen välillä. TC eMap®‑sovelluksen telematiikkatoimintojen tietosuojasäännöksiä (kohdat 3–7) sovelletaan telematiikkatietojen osalta vastaavasti.
(2) Se ei sisällä graafista käyttövalikkoa. Sovelluksen sisältöjen graafiseen kuvaukseen saatetaan vaatia erillisiä lisenssejä.
(3) Käyttäjän oman ohjelmiston ja rajapinnan välinen yhteys ja täten yhteys sovellukseen toteutetaan käyttäjän omalla vastuulla. TIMOCOM voi tukea käyttäjää tässä tarkoituksessa tarjoten rajapinnan teknisen tuotekuvauksen. Tekninen tuotekuvaus ei ole osa tätä sopimusta. Sitä ei taata, että tekninen tuotekuvaus on hyödyllinen, jos käyttäjä ei omaa aiempaa rajapintoihin liittyvää teknistä tietotaitoa.
(4) Sopimussuhde alkaa kirjallisella hyväksymisellä tai lisenssisopimuksen allekirjoittamisella. Molemmat sopimuspuolet voivat irtisanoa sopimuksen syitä kertomatta 14 päivän irtisanomisajalla ennen kunkin kalenterikuukauden päättymistä. Sopimuskausi on 1 kuukausi ja jatkuu aina 1 kuukaudella, jos sopimusta ei irtisanota sopimusehtojen mukaisesti kummankaan tahon toimesta.

3k. TC Transport Order®:in käyttöoikeus

(1) TC Transport Order®-sovelluksen avulla käyttäjällä on, jos niin on sovittu, mahdollisuus ladata, käsitellä ja lähettää tiedoksiantoja ja asiakirjoja tehdäkseen toisen sopimusosapuolen kanssa kuljetussopimuksia, sekä niiden dokumentoimiseen, näyttöön että tueksi sopimuksen tekoon. Tässä tarkoituksessa käyttäjä voi laatia sovelluksessa sopimusmalleja, käsitellä lomakepohjia sekä kommentoida ja tallentaa ilmoituksia niitä koskien. TIMOCOM voi antaa käyttäjän tarkasteltavaksi jo toteutuneiden toimeksiantojen yhteenvedon.
(2) Muut sopimusosapuolet voivat olla sovelluksen käyttäjiä sekä rahdintarjoajan itse määrittelemiä ulkopuolisia yhteyshenkilöitä. Tällaiselle kolmannelle osapuolelle eli ulkopuoliselle yhteyshenkilölle ei myönnetä omaa käyttöoikeutta sovellukseen asiakirjojen tai ilmoitusten lähettämisen myötä.
(3) Teknisistä syistä lomakkeissa saattaa olla tiettyjä kohtia valmiina asetuksina. Valmiit asetukset eivät kuvasta minkäänlaisia TIMOCOMin suosituksia. Käyttäjä muokkaa näitä kohtia omalla vastuullaan tarpeen mukaan.
Käyttäjän valitsema kieliasetus saattaa vaikuttaa lomakkeen sisältämiin otsikoihin ja kuvauksiin, minkä vuoksi lähettäjän ja vastaanottajan näkemät tiedot saattavat erota. Lomakkeissa olevat otsikot ja kuvaukset sekä niiden käännökset on tarkoitettu ainoastaan lisäämään helppokäyttöisyyttä, ja ne ovat TIMOCOMin antamia ei-sitovia muotoiluehdotuksia. Käyttäjät tulkitsevat omalla tavallaan lomakkeen otsikoissa ja kuvauksissa olevat käsitteet. Oletuksena ”sitovana” pidetty asiakirja on se, joka on laadittu lomakkeen laatijan kieliasetusta vastaavalla kielellä.
(4) Käyttäjä on tietoinen siitä, että antamalla hyväksyvän ilmoituksen koskien olennaisia kuljetuksissa sovittavia sisältöjä, käyttäjä tekee tämän sovelluksen kautta pätevän kuljetussopimuksen vahvistettujen oikeuksien ja velvollisuuksien mukaisesti toisen sopimusosapuolen kanssa.
(5) TIMOCOM voi tukea käyttäjää säilyttämisvelvollisuuden noudattamisessa. Tätä tarkoitusta varten TIMOCOM voi koostaa ja käsitellä tapahtumissa annettuja tietoja sekä tallentaa ne enintään 10 tilivuoden ajaksi. Minkä tahansa säilytysvelvollisuuden noudattaminen on yksinomaan käyttäjän vastuulla. TIMOCOMin tarjoama tiedonsiirtotoiminto mahdollistaa tietojen säilyttämisen käyttäjän omissa järjestelmissä. TIMOCOM pidättää itsellään oikeuden rajoittaa tapahtumien tallentamiseen käytettävää muistitilaa näiden ehtojen kohdan 3.3. reilun käytön periaatteen mukaisesti. Lisämuistitilasta on sovittava erikseen. Mikäli käyttäjä vaatii tallentamiaan tietoja käyttöönsä ja/tai näiden tietojen luovuttamista hänelle käyttösopimuksen voimassaoloajan päättymisen jälkeen, TIMOCOMilla on oikeus veloittaa asianmukainen käsittelykorvaus sekä vaatia kaikkien tähän lisenssisopimukseen liittyvien mahdollisesti yhä erääntyneinä olevien avoimien maksujen suorittamista ennakkoon, ennen kuin TIMOCOM asettaa kyseiset tiedot entisen käyttäjän saataville ja/tai toimittaa ne tälle.
(6) Sopimussuhde alkaa kirjallisella hyväksymisellä tai lisenssisopimuksen allekirjoittamisella. Molemmat sopimuspuolet voivat irtisanoa sopimuksen syitä kertomatta 14 päivän irtisanomisajalla ennen kunkin kalenterikuukauden päättymistä. Sopimuskausi on 1 kuukausi ja jatkuu aina 1 kuukaudella, jos sopimusta ei irtisanota sopimusehtojen mukaisesti kummankaan tahon toimesta.

3l. "Kuljetustiedustelut"-toiminnon käyttöoikeus

(1) Sovelluksen kautta käyttäjällä on mahdollisuus, jos niin on sovittu, hyödyntää "Kuljetustiedustelut"-toimintoa, jonka avulla käyttäjä voi tarjota (rahdintarjoaja) yksittäisiä rahtitoimeksiantoja valitsemalleen kohderyhmälle ja/ tai ehdottaa hintaa tarjoukseen (tarjouksen antaja). Toiminnon avulla käyttäjä voi kuvailla ja muokata yksittäisiä rahtitoimeksiantoja sekä välittää sen avulla tarjouksia ja koostaa hintatietoja.
(2) Kohderyhmään voivat kuulua sovelluksen käyttäjät sekä rahdintarjoajan itse määrittämät ulkopuoliset yhteyshenkilöt.
(3) TIMOCOM pidättää itsellään oikeuden rajoittaa yksittäiselle rahtitoimeksiannolle valittavien tarjoajien määrää. Lisäksi pidätetään oikeus rajoittaa tarjouspyynnön ja suunnitellun toimituspäivämäärän välistä ajanjaksoa.
(4) Rahtitarjouspyyntö ei ole sitova toimeksianto vaan tarjouspyyntö, eikä se velvoita sopimuksen tekemiseen. Rahdintarjoaja ottaa huomioon, että hintatarjous koskee aina ainoastaan tarjottua toimitusta. Pätevä sopimus on mahdollinen vasta rahdintarjoajan ja tarjoajan keskinäisen ilmoituksen perusteella.
(5) Vanhentuneet tiedot on poistettava viipymättä. Tiedot on syötettävä kokonaisuudessaan, selkeästi esitettynä ja ilman ylimääräisiä välilyöntejä tai muita yksinomaan korostamiseen tarkoitettuja merkkejä ja ne on syötettävä niitä varten tarkoitettuihin kenttiin. Tarjouspyynnön syöttäjä vastaa tietojen oikeellisuudesta. TIMOCOM pidättää itsellään oikeuden poistaa ilman erillistä ilmoitusta tiedot, jotka eivät täytä näitä kriteerejä tai 3 pykälän kohdan 2 kriteerejä.
(6) Sopimussuhde alkaa kirjallisella hyväksymisellä tai lisenssisopimuksen allekirjoittamisella. Molemmat sopimuspuolet voivat irtisanoa sopimuksen syitä kertomatta 14 päivän irtisanomisajalla ennen kunkin kalenterikuukauden päättymistä. Sopimuskausi on 1 kuukausi ja jatkuu aina 1 kuukaudella, jos sopimusta ei irtisanota sopimusehtojen mukaisesti kummankaan tahon toimesta. Rahdintarjoajan kutsuman palveluntarjoajan käyttöoikeus päättyy, kun tarjouspyyntö ratkaistaan yhden tarjoajan hyväksi, ilman erillistä irtisanomista tai voimassa olleen lisenssisopimuksen mukaisen käyttöoikeuden päättyessä.

4. Käyttökorvaus

(1) Käyttökorvaus lankeaa maksettavaksi etukäteen kunkin käyttö-aikajakson alkaessa. Maksusuorituksien tulee olla TIMOCOM:in tilillä tai hallussa viimeistään kunkin laskutusperiodin kolmantena arkipäivänä. TIMOCOM:in suorittamia lisäpalveluja koskevat laskut lankeavat maksettavaksi välittömästi. Käyttäjä on velvollinen maksamaan kaikki maksuliikennekulut, poikkeuksena laissa määritellyt SEPA-maksut.
(2) Käyttäjällä ei ole oikeutta kuitata tai pidättää palveluitaan vastavaatimusten takia, elleivät kyseessä ole kiistattomat tai oikeusvoimaiset vastavaatimukset.
(3) Jos TIMOCOM on myöntänyt asiakkaallensa ennakkoalennusta lisenssimaksuihin ennalta määritellyn laskutusjakson mukaisesti, mutta asiakas irtisanoo sopimuksen tai sopimuksen osa-alueen käyttöehtojen puitteissa ennen laskutusjakson päättymistä, ei alennuksia makseta tälle alkaneelle laskutusjaksolle. Alennuksia ei myöskään makseta, jos TIMOCOM irtisanoo sopimuksen merkittävän syyn tai rikkeen johdosta.
(4) TIMOCOM:illa on oikeus korottaa sovitun lisenssin hintaa asianmukaisesti vuosittain, mikäli kyseiselle aikavälille ei ole sovittu mitään nimenomaista hintatakuuta. TIMOCOM ilmoittaa hinnan korottamisesta vähintään 4 viikkoa ennen korotusta kirjallisesti. Jos hinnankorotus on yli 5 % edellisvuoden vastaavaan kalenterijaksoon verrattuna, asiakkaalla on 14 päivän erityinen irtisanomisoikeus siitä hetkestä lukien, kun korotettu hinta astuu voimaan.
Alennuksen tai määräaikaisen erikoistarjouksen päättymistä ei tämän sopimusehdon mukaisesti pidetä hinnan korottamisena.

Mikäli TIMOCOM ei käytä oikeuttaan hinnankorotukseen kerran tai useammin, se ei merkitse kyseisestä oikeudesta luopumista. Etukäteismaksu ei anna mitään hintatakuuta etukäteismaksua vastaavalle ajanjaksolle.

5. Tasa-arvoisuus, alilisenssit, tuotesuoja, tietosuoja

(1) Ohjelmisto mahdollistaa käyttäjälle tasa-arvoisen pääsyn tietokantaan muiden käyttäjien ohella ilman oikeutta etuuskohteluun muihin käyttäjiin nähden.
(2) Tällä lisenssisopimuksella ei anneta oikeutta jakaa alilisenssejä tai välittää ohjelmiston avulla hankittuja tietoja tai käyttömahdollisuuksia edelleen kolmannen osapuolen käyttöön eikä varsinkaan oikeutta omaan tietotekniseen, tekijänoikeuslain suojaamaan tuotekehittelyyn. Ohjelmisto ja sen lähdekoodi on tekijänoikeuksin suojattu. Ohjelmisto on TIMOCOM:in omaisuutta. Ohjelmisto sisältää mahdollisesti koodeja, jotka ovat kolmansien osapuolten omaisuutta, sekä mahdollisesti viittauksia niihin esimerkiksi linkkien muodossa. Nämä koodit lisensoidaan käyttäjälle kolmannen osapuolen lisenssisopimusten tai -määräysten mukaisesti. Käyttäjä hyväksyy kyseisten lisenssisopimusten tai -määräysten voimassaolon.
(3) Käyttäjän on ilmoitettava TIMOCOM:ille jokainen hänen tietoonsa tuleva, tämän sopimuksen käyttöehtojen vastainen, kolmannen osapuolen harjoittama käyttö tai kolmansien osapuolien väittämät oikeudet hänen käyttöoikeuttaan tai TIMOCOM:ia vastaan välittömän oikeuksien laillisen puolustuksen mahdollistamiseksi.
(4) Käyttäjällä ei ole oikeutta ohjelmistotekniseen jatkuvaan neuvontaan, päivitysten tai muiden tiedonsiirtoelektroniikan jälkitoimituksiin eikä varsinkaan lähdekoodin toimitukseen, avata, purkaa tai muuttaa ohjelman koodia. Käyttäjä ei saa käyttää lisensoitua ohjelmistoa ohjelmistotekniseen tuotekehittelyyn tai muunnettuihin versioihin, eikä hän saa valmistaa kopioita kolmansille osapuolille, eikä myöskään toisille käyttäjille. Kaikkeen muuhun kuin tämän lisenssisopimuksen mukaiseen käyttöön, kopiointiin, rinnakkaiseen tai vaihtoehtoiseen käyttöön eri työpaikoilla tai eri yritysten ja/tai toimipisteiden hyväksi, tarvitaan kirjallinen sopimus uusista maksullisista lisensseistä.
(5) Käyttäjän on ilmoitettava TIMOCOM:ille välittömästi jokaisesta yrityksessään tapahtuneesta, kaupparekisteriin merkitystä muutoksesta heti muutoksen kirjaamisen jälkeen. Tämä koskee etenkin yritysmuodon muutoksia, osoitteenmuutoksia sekä kaupparekisteriin merkittyjen edustusoikeudellisten henkilöiden eroa tai virkaan astumista.
(6) Käyttäjä antaa suostumuksensa siihen, että TIMOCOM tallentaa käyttäjän teknisiä tietoja käyttäjän tunnistamista ja kohdentamista, tietoturvallisuutta ja tiedonsiirron optimointia varten. Tällaisiin tietoihin voivat kuulua päätelaitteesta riippuvat anonyymit tiedot, esimerkiksi asennettu käyttöjärjestelmä, näytön resoluutio, selain, prosessorin tunnus ja nopeus, fyysinen muisti ja MAC-osoite, sekä tiedot, joiden avulla käyttäjä voidaan mahdollisesti tunnistaa, esimerkiksi IP-osoite, laitetunnus, domainin DNS, asennuspolku, käyttäjätunnus, kieliasetukset, evästeet ja telematiikkatiedot.
Näiden lisäksi TIMOCOM tallentaa ja käsittelee henkilötietoja käyttäjän rekisteröidessä TIMOCOM-Accounts-tilin ja luodessa sovelluksessa esitettävän profiilin; tällaisia tietoja ovat esimerkiksi käyttäjän nimi, puhuttelusana, yhteystiedot, käyttäjäyritykseen kuuluvuus ja ilmoitettu kielitaito.
(7) Käyttäjä antaa suostumuksensa siihen, että TIMOCOM tallentaa käyttäjän yritystä koskevia tietoja liikesuhteen ja sopimuksen solmimista varten sekä hakee tunnetuista luottotietorekistereistä luottoluokitustietoja käyttäjästä.
(8) Käyttäjä hyväksyy, että TIMOCOM voi luovuttaa käyttäjän henkilötiedot TIMOCOMin tytär- tai kumppaniyhtiöille lisenssisopimuksen tai käyttäjän tilaamien palvelutoimeksiantojen täyttämistä varten. Tällä hetkellä näitä tahoja ovat: TIMOCOM SAS, 153, Boulevard Haussmann, FR-75008 Paris; TIMOCOM Logistica SL, Avenida Riera Principal, 8, ES-08328 Alella/Barcelona; Hock R. Kft, Malom u. 7., HU-8000 Székesfehérvár; D.A. Korbut, ul. Motylewska 24, PL-64-920 Piła; DPN CZ Team s.r.o., Klíšská 977/77, CZ- 400 01 Ústí nad Labem; Ticonex GmbH, Bessemer Straße 2-4, DE-40699 Erkrath.
Nämä yritykset käyttävät ja käsittelevät käyttäjän tietoja vain TIMOCOMin toimeksiannosta TIMOCOMin ohjeiden mukaan, ja ne ovat sitoutuneet noudattamaan voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä. Käyttäjän henkilötiedot voidaan luovuttaa kolmansille osapuolille lisäksi lakisääteisten määräysten ja viranomaisten tai tuomiovallan täytäntöön pantavien määräysten vuoksi sekä estämään tai ehkäisemään rangaistavat teot tai näiden lisenssiehtojen rikkomukset. TIMOCOM voi tallentaa, käsitellä ja luovuttaa kolmansille osapuolille tietoja, joihin ei liity henkilötietoja, esimerkiksi anonyymeiksi muutettuja tietoja tai tietoja, jotka ovat ulkopuolisille käyttäjille tarkoitettuja tietoja sopimuksen tarkoituksen toteuttamista varten.
(9) Käyttäjä voi milloin tahansa perua suostumuksensa tai rajoittaa suostumustaan siihen, että TIMOCOM jatkossa kerää, käsittelee, tallentaa ja käyttää käyttäjän henkilötietoja.
Peruminen tai rajoittamista koskeva ilmoitus voidaan lähettää osoitteeseen: 

TIMOCOM GmbH
Datenschutz
Timocom Platz 1
40699 Erkrath, Saksa

sähköposti: datenschutz(at)timocom.com

Luvan peruminen tai rajoittaminen ei vaikuta sopimuksen sisältöön eikä käyttäjän maksuvelvollisuuteen. Käyttäjä ymmärtää, että TIMOCOM ei luvan peruuttamisen tai rajoittamisen jälkeen mahdollisesti enää pysty takaamaan sovelluksen käyttöä.
(10) TIMOCOM huomauttaa, että tiedot sopimusvelvoitteiden laiminlyönnistä - koskien sopimussuhteista aiheutuneita erääntyneitä saatavia - toimitetaan Saksan tietosuojalain (Bundesdatenschutzgesetz, BDSG) § 28a mom. 1 kohdan 5 mukaisesti SCHUFA Holding AG:lle, Kormoranweg 5, 65201 Wiesbaden, Saksa, mikäli saatavien perustana oleva sopimussuhde on irtisanottavissa määräajatta maksurästien vuoksi ja maksamatta olevia suorituksia ei erääntymisestä huolimatta ole maksettu ilmoitetun maksuajan sisällä. Lisätietoja SCHUFAsta saat osoitteesta www.meineSCHUFA.de.

6. Takuu ja vastuu

(1) TIMOCOM takaa vain sen, että sovellus soveltuu sovitussa laajuudessa käyttötarkoitukseensa. Tiedot tuotekuvauksissa, esitteissä ja TIMOCOM:in tuottamissa käyttöohjeissa ovat suosituksia, jotka eivät ole sitovia. TIMOCOM ei myönnä muuta takuuta. TIMOCOM ei varsinkaan vastaa millään tavoin muiden käyttäjien syöttämien tietojen ajantasaisuudesta, oikeellisuudesta ja täydellisyydestä eikä sovelluksen yhteensopivuudesta käyttäjän tietoteknisessä ympäristössä tai tämän käyttämissä tietoverkkoyhteyksissä.
(2) Hyperlinkit ja TIMOCOM:in kotisivuilla hyperlinkkien kautta saatavilla olevat tiedot kolmansien osapuolten internet-sivustoilla eivät ole osa sopimuksen sisältämiä palveluja. Niillä ei myöskään kuvailla tarkemmin sopimuksen mukaisia palveluvelvoitteita. Hyperlinkkejä tai kyseisten hyperlinkkien kautta käytettävissä olevia sivustoja ei valvota jatkuvasti, joten TIMOCOM ei ota vastuuta niiden sisällöstä tai oikeellisuudesta.
(3) TIMOCOM ei vastaa vahingoista, joita eri käyttäjät aiheuttavat toisilleen riippumatta siitä aiheutuvatko vahingot tietojen häviämisestä tai tiedonsiirtovirheestä tai jostain muusta syystä. TIMOCOM ei vastaa haitallisista ohjelmistoista tai ohjelmakoodeista (virukset, troijalaiset, madot jne.), joita käyttäjät saattavat tietopankkiin tai jotka välittyvät ja levittyvät heidän tarjousliitteiden tai ‑esitteiden välityksellä. Käyttäjä vastaa välittömästi siitä, ettei hän välitä tällaista haittaohjelmaa sivustoillemme ja eteenpäin.
(4) TIMOCOM ei ole sopimuskumppani eikä edustaja sovelluksen kautta tehdyissä sopimuksissa tai niitä koskevien tietojen selvittelijä. TIMOCOM ei takaa siksi millään tavoin käyttäjien keskenään tekemien sopimusten asianmukaista suorittamista tai taloudellisen edun saamista. Käyttäjä tarkastaa oman huolellisuusvelvollisuutensa mukaisesti kolmannen osapuolen hänelle toimittamien tietojen oikeellisuuden. Käyttäjien sovelluksessa lähettämät tai esittämät viestit eivät edusta TIMOCOMin ilmoituksia tai mielipiteitä, eikä TIMOCOM ole hyväksynyt niitä tai pidä niitä ominaan. TIMOCOM ei takaa, että sovelluksessa lähetetty viesti tai tiedonanto menee perille kohteeseensa tai että viestin vastaanottajaksi valittu käyttäjä vastaanottaa ja lukee tällaisen viestin tai tiedonannon. Myöskään sitä ei taata, että henkilö, joka on ilmoitettu viestin tai tiedonannon lähettäjäksi tai vastaanottajaksi, vastaa todellisuudessa lähettävää tai vastaanottavaa henkilöä.
(5) Käyttäjä vapauttaa TIMOCOM:in kaikista velvoitteista, jotka johtuvat siitä, että käyttäjä käyttää sovellusta tämän sopimuksen ehtojen vastaisesti. TIMOCOM tekee merkitykseltään samanlaisia sitoumuksia muiden käyttäjien kanssa koskien sopimusehtojen vastaista käyttöä ja siirtää aiheutuneen vahingon korvaamiseksi tarvittaessa (TIMOCOM:in omien vahingonkorvausvaatimusten täyttämisen jälkeen) muiden käyttäjien vahingonkorvausvaatimukset sääntöjä rikkoneille käyttäjille.
(6) Riski tiedonsiirron laiminlyönnistä tai väärien tietojen toimittamisesta siirtyy käyttäjälle heti, kun tiedot ovat lähteneet TIMOCOM:in vaikutuspiiristä.
(7) Tätä sopimusta koskevat vastuun rajoitukset tai vastuun päättyminen käyttäjän vahinkojen osalta eivät päde tapauksissa, joissa
a) TIMOCOM tai sen täytäntöönpanoon käyttämä taho on tuottanut nämä tahallisesti tai törkeällä huolimattomuudella
b) TIMOCOM tai sen täytäntöönpanoon käyttämä taho on syyllistynyt rikkomaan keskeistä sopimusvelvoitetta, joka vaarantaa sopimuksen tarkoituksen täyttämisen
c) TIMOCOM on ollut vilpillinen tai myöntänyt takuun
d) TIMOCOMin vastuu johtuu pakottavasta lainsäädännöstä, kuten tuotevastuulaista tai
e) TIMOCOM tai sen täytäntöönpanoon käyttämä taho on syyllistynyt aiheuttamaan hengenvaaran tai kehoon tai terveyteen kohdistuvan vaaran, johon liittyy lakisääteinen vastuu.
(8) Jos käyttäjä on yritys, TIMOCOMin vastuu rajoittuu sopimuksen tekohetkellä ennakoitavissa oleviin sopimustyypillisiin vahinkoihin seuraavasti:
a) edellä olevan alakohdan 7 a) tapauksissa pelkän täytäntöönpanoon käytetyn tahon törkeän huolimattomuuden yhteydessä,
b) edellä olevan alakohdan 7 b) tapauksissa pelkän huolimattomuuden yhteydessä.
Sovellusta käytettäessä vastaa TIMOCOM tietojen ja ohjelmistojen häviämisestä tai niiden ennalleen palauttamisesta edellä olevan kohdan 7, osa-alue a–b mainituissa tapauksissa vain silloin, kun kyseinen häviö ei olisi ollut vältettävissä käyttäjän asianmukaisilla toimilla, kuten säännöllisellä tietosuojauksella.
(9) Sovelluksen osilla, joita kutsutaan nimillä BETA tai BETA-versio, tarkoitetaan aina päivittäisen käytön kannalta puutteellisia tuotteita, jotka kylläkin sisältävät kaikki keskeiset toiminnot, mutta sen suorituskyky, yhteensopivuus ja stabiliteetti ovat rajallisia, koska ennen ohjelmiston julkaisemista ei ole voitu kokemuspohjaisesti simuloida kaikkia laitteisto- ja ohjelmistoympäristöjä ja kaikkea käyttöä. TIMOCOM luovuttaakin siksi kyseisiä BETA-osioita sovelluksesta vain vapaaehtoiseen testikäyttöön, josta käyttäjien käyttökokemukset ovat tarpeellisia. Tuottavia ominaisuuksia ja vapautta haastavammistakaan vioista ei voida taata. Käyttäjä ymmärtää, että TIMOCOM ei tämän johdosta vastaa järjestelmänsä käyttökatkoksista, tietojen häviämisestä, vikojen aiheuttamista vahingoista eikä näiden seurannaisvahingoista eikä menetetyistä tuloista. Käyttäjä tekee täydellisen varmuuskopion tiedoistaan ennen BETA-vaiheessa olevan sovelluksen osion asennusta ja käyttöä.

7. Valitukset

(1) Jos TIMOCOM saa käyttäjästä tietoja, joiden mukaan tämä on rikkonut tahallisesti rahtisopimuksessa tai tässä sopimuksessa määrättyjä velvollisuuksiaan tai muuta voimassa olevaa lainsäädäntöä (jäljempänä: valitus), TIMOCOM:illa on oikeus, mutta ei velvollisuutta, ilmoittaa kyseisistä valituksista, mainiten valituksen esittäjän nimen tai mainitsematta sitä, asianomaiselle käyttäjälle tai tämän kuulemisen ja tarkastamisen jälkeen toisille käyttäjille.
(2) Käyttäjä, jota vastaan valitus on esitetty ("asianosainen"), on velvollinen esittämään TIMOCOM:ille kirjallisen lausuntonsa valituksen sisältöä koskien välittömästi, kuitenkin viimeistään viikon kuluessa ilmoituksen saamisesta ja oikaisemaan valituksen, tai ainakin kirjallisesti perustelemaan lausuntoonsa tarvitsemansa lisäajan.
(3) Jos käyttäjä ei onnistu lausunnollaan kumoamaan valituksen sisältämiä syytöksiä velvollisuuksien rikkomisesta, on TIMOCOM:illa oikeus, mutta ei velvollisuutta, vaatia käyttäjää korjaamaan epäkohdat viikon kuluessa lausunnon antamisesta. Määräaikainen korjausvaatimus ei ole välttämätön, jos sen katsotaan olevan TIMOCOM:ille olosuhteisiin nähden kohtuuton.
(4) Edellä olevissa kohdissa (2) ja (3) mainitut oikeudet, ohjelmayhteyden sulkemis- ja irtisanomisoikeuden rinnalla, ovat tarkoitettu yksinomaan TIMOCOM:in etujen edistämiseen. Vaikkei TIMOCOM käytä kyseisiä oikeuksia, se ei ole siitä vastuussa muille käyttäjille.
(5) TIMOCOM:illa ei ole velvollisuutta tarkastaa sille esitettyjä valituksia.

8.  Poikkeuksellinen irtisanominen, käyttölisenssin kesto, loppuehdot

(1) Käyttöoikeuden kestosta sovitaan asiakaskohtaisesti. Maksuttoman koejakson aikana on voimassa molemminpuolinen välitön irtisanomisaika.
(2) Kummallakin osapuolella on oikeus irtisanoa tämä sopimus ilman irtisanomisaikaa, jos siihen on merkittävä syy. TIMOCOM katsoo erityisen merkittäväksi syyksi irtisanoa sopimus välittömästi, jos:
a) käyttäjästä tulee maksukyvytön tai häntä uhkaa maksukyvyttömyys,
b) käyttäjän omaisuutta koskevaa maksukyvyttömyyden selvittelyä ei käynnistetä varojen jo siihen puuttumisen takia tai käyttäjän on annettava valaehtoinen vakuutus,
c) käyttäjä rikkoo tahallisesti näiden ehtojen määräyksiä, mitkä vaarantavat sopimuksen tarkoituksen tai mitkä oikeuttavat palvelun sulkemiseen 3 (4) tai (5) kohdan mukaisesti,
d) käyttäjän maksettavaksi kuuluvat korvaukset, jotka vastaavat yhden kuukauden käyttökorvausta, ovat yli 14 kalenteripäivää myöhässä tai
e) käyttäjän yrityksen osakas-/ omistussuhteet muuttuvat 25 % tai vielä suuremmalta osalta verrattuna niihin yritystietoihin, jotka olivat voimassa sopimuksen solmimishetkellä, tai yrityksen laillisena edustajana toimiva/t henkilö/t vaihtuu/ vaihtuvat.
f) käyttäjä, hänen lakisääteinen edustaja tai häneen liittyvä yritys on TIMOCOMin kanssa kilpaileva taho.
(3) Käyttöoikeus alkaa, kun TIMOCOM aktivoi sen, ja päättyy samaan aikaan sopimussuhteen kanssa.
(4) Sopimuksen päättyessä käyttäjän on välittömästi poistettava ohjelmisto tiedostoistaan ilman minkäänlaista ohjelmiston säilytys- tai käyttöoikeutta.
(5) Jos käyttäjä on yrittäjä, julkisoikeudellinen oikeushenkilö tai julkisoikeudellisen yksityisomaisuuden Saksan siviililain (BGB:n) 310 pykälän 1 momentin 1 alakohdan mukainen oikeushenkilö tai hänellä ei ole yleistä oikeuspaikkaa Saksassa, katsotaan Düsseldorf suoritus- ja oikeuspaikaksi. Sopimukseen pätee Saksan laki ilman YK:n kauppaoikeutta.
(6) Jos TIMOCOM toimittaa käyttäjälle tämän sopimuksen tai tämän sopimuksen osien käännöksiä, saksankielinen sopimus säilyy ratkaisevana ja oikeudellisesti sitovana, jos asianomaisessa käännöksessä on ristiriitaisuuksia tai poikkeamia saksankielisestä versiosta.
(7) Mikäli näiden ehtojen yksittäiset määräykset ovat pätemättömiä, se ei vaikuta muiden määräysten voimassa oloon. Pätemättömien määräysten sijasta pätevät ne voimassa olevat säännökset, jotka ovat lähinnä pätemättömien määräysten tarkoitusta.

Viimeisin päivitys: 31.01.2019

Sopimus- ja yleiset ehdot – TIMOCOM Kansainvälinen perintäpalvelu – Suomi:TIMOCOM Kansainvälinen perintäpalvelu

§ 1 Palvelu

1. TIMOCOM GmbH toimii yksinomaan toimeksiantajan tukena toimeksiantajan laskuttaman nettosumman perimisessä. TIMOCOM vaatii oman harkintansa mukaan velalliselta lausuntoa tai maksamattoman laskun maksamista. 2. TIMOCOM ei takaa perinnän onnistumista. 3. Velallisen maksut, hyvitykset tai kuittaukset suoritetun perinnän jälkeen katsotaan perinnän onnistumiseksi, mikäli toimeksiantaja ei osoita TIMOCOMille 2 viikon sisällä ilmoitetusta maksupäivästä, että velkoja ei ole maksettu. 4. Toimeksiantajalla on yhä oikeus ryhtyä milloin tahansa uusiin toimenpiteisiin velan perimiseksi.

§ 2 Hyvitys

1. Lasku erääntyy heti sen saavuttua vastaanottajalle. 2. Velallisen suorittaessa maksunsa TIMOCOMille, TIMOCOM voi vähentää tästä toimeksiantajalta veloitettavia maksuja (käyttötililiikenne) 3. TIMOCOM pidättää itsellään oikeuden periä lasku yhdessä muiden laskujen kanssa, mikäli toimeksiantajan kanssa on sovittu jo vakituisen liikesuhteen yhteydessä suoraveloituksesta. Toimeksiantaja myöntää täten TIMOCOMille valtuuden veloittaa riidaton summa mainitulta yritystililtä.

§ 3 Sopimuksen syntyminen ja päättyminen

1. Toimeksiantaja on sidottu pyyteeseensä 3 työpäivän ajan. Sopimus astuu voimaan, kun TIMOCOM hyväksyy sen. Hyväksyntä ei vaadi mitään erityistä muotoa ja voi tapahtua myös hiljaisesti. Sopimus katsotaan TIMOCOMin hyväksymäksi erityisesti silloin, kun TIMOCOM on mainitun aikavälin sisällä ollut todistettavasti yhteydessä velalliseen. 2. Toimeksiantaja voi perua sopimuksen ilmoittamalla asiasta vähintään 2 viikkoa etukäteen. Jos velalliseen on jo oltu yhteydessä, toimeksiantaja on yhä velvollinen ilmoittamaan TIMOCOMille toimeksiantoon liittyvän maksun suorittamisesta ja TIMOCOMin oikeus sovittuun korvaukseen pysyy voimassa. 3. Oikeus sopimuksen irtisanomiseen velvollisuuksien vakavan laiminlyönnin vuoksi pysyy kummankin osapuolen kohdalla muuttumattomana. 4. Jos toimeksiantaja tai velallinen menettää tai päättää perinnän yhteydessä TIMOCOM-asiakkuutensa, toimeksiantajalla ja TIMOCOMilla on oikeus päättää sopimus. Tällöin sopimus katsotaan päättyneeksi ja raukeavan tulevaisuuden osalta. 5. Jos perinnän aikana käy ilmi, että saatava ei todennäköisesti ole perittävissä, perintä päättyy ja siitä ilmoitetaan toimeksiantajalle. Saatavan ei katsota olevan perittävissä silloin, kun se on riitautettu, siirretty, viety tuomioistuimeen, oikeudellisesti täytäntöönpanokelpoinen tai kolmannen osapuolen oikeuksilla kuormitettu tai kun velallinen on maksukyvytön. Tällöin sopimus katsotaan päättyneeksi ja raukeavan tulevaisuuden osalta. 6. Toimeksiantaja on velvollinen tukemaan TIMOCOMia sopivin tiedoin. Jos TIMOCOM ei pyynnöstä huolimatta saa tarpeellisia tietoja sopimuksen täyttämiseksi 14 päivän sisällä, TIMOCOMilla on oikeus päättää sopimus ja laskuttaa perusmaksu tai kyseiseen hetkeen saakka kerääntyneet onnistuneen perinnän kulut.

§ 4 Vastuu

1. TIMOCOMin vastuu sopimuksen tekemisestä tai toteuttamisesta johtuvista toimeksiantajan vahingoista on rajattu tapauksiin, joissa
a) TIMOCOM tai sen täytäntöönpanoon käyttämä taho on tuottanut nämä tahallisesti tai törkeällä huolimattomuudella
b) TIMOCOM tai sen täytäntöönpanoon käyttämä taho on syyllistynyt rikkomaan keskeistä sopimusvelvoitetta, joka vaarantaa sopimuksen tarkoituksen täyttämisen
c) TIMOCOM on ollut vilpillinen tai myöntänyt takuun
d) TIMOCOMin vastuu johtuu pakottavasta lainsäädännöstä, kuten tuotevastuulaista tai
e) TIMOCOM tai sen täytäntöönpanoon käyttämä taho on syyllistynyt aiheuttamaan hengenvaaran tai kehoon tai terveyteen kohdistuvan vaaran, johon liittyy lakisääteinen vastuu.
2. Jos toimeksiantaja on yritys, TIMOCOMin vastuu rajoittuu sopimuksen tekohetkellä ennakoitavissa oleviin sopimustyypillisiin vahinkoihin seuraavasti:
a) edellä olevan alakohdan 1 a) tapauksissa pelkän täytäntöönpanoon käytetyn tahon törkeän huolimattomuuden yhteydessä,
b) edellä olevan alakohdan 1 b) tapauksissa pelkän huolimattomuuden yhteydessä.
3. Toimeksiantaja on vastuussa siitä, että avoin summa on erääntynyt ja riitauttamaton, sekä siitä, että TIMOCOM saa kaikki tarvittavat asiakirjat ja tiedot. Toimeksiantaja voi vaatia onnistuneen perinnän kuluja velalliselta vain, kun tämän suoritukset ovat myöhässä ja kun hän on voimassa olevan lainsäädännön mukaan velvollinen ne suorittamaan. Toimeksiantaja pyytää näiden kulujen maksamista suoraan velalliselta.
4. TIMOCOM pidättää itsellään oikeuden hävittää prosessin päättymisen jälkeen kaikki asiakirjat, joita ei lakimääräisistä syistä tarvitse säilyttää.

§ 5 Muut ehdot

1. Kaikki sopimukset on tehtävä kirjallisesti. 2. Mikäli toimeksiantaja ei ole kuluttaja, on suoritus- ja oikeuspaikkana Düsseldorf. Saksan lakia sovelletaan. 3. Jos yksi sopimuksen kohta on pätemätön tai tulee pätemättömäksi, sillä ei ole vaikutuksia muiden kohtien tai sopimusten pätevyyteen. Osapuolet sitoutuvat tekemään pätemättömien kohtien tilalle pätevän sopimuksen, joka on niin lähellä kuin mahdollista pätemättömän kohdan tarkoitusta.

Viimeisin päivitys: 01.10.2014

Käyttämällä tätä sivustoa hyväksyn evästeiden käytön analysointiin, henkilökohtaiseen asiasisältöön ja mainontaan.