skip navigation

Yleiset käyttöehdot

Vaihteen yhteystiedot

+49 211 88 26 88 26

+49 211 88 26 13 00

info.fi@timocom.com

1. Yleistä

(1) Kaikkiin tämän sopimussuhteen mukaisiin toimituksiin ja palveluihin sovelletaan ainoastaan jäljempänä mainittuja ehtoja. Käyttäjän asettamat määräykset ja ehdot eivät ole sitovia, vaikka TIMOCOM ei niitä erityisesti kiistäisi.

(2) TIMOCOM pidättää oikeuden muuttaa tai täydentää näitä ehtoja kunkin laskutusjakson loppuun mennessä. TIMOCOM ilmoittaa käyttäjälle muutoksista selkeällä huomautuksella laskulomakkeessa tai Smart Logistics -järjestelmässä. Käyttäjän katsotaan hyväksyneen muutetut ehdot, jos hän ei kiistä niitä välittömästi tai viimeistään 1 kuukauden kuluessa tiedoksi antamisesta. Laskun varaukseton maksaminen katsotaan muutosten hyväksymiseksi.

(3) Sopimukseen tehtävät täydennykset, lisäykset ja muutokset on tehtävä kirjallisesti ollakseen päteviä. Osapuolten sopiessa, että kolmas osapuoli oikeushenkilönä saa käyttää Smart Logistics -järjestelmää, osapuolet sopivat myös siitä, että kyseinen kolmas osapuoli on valtuutettu vastaanottamaan myös TIMOCOMin sopimusehtoihin liittyviä selvityksiä.

(4) Jos sopimuksessa mainitaan henkilöitä (esimerkiksi käyttäjiä), tällä tarkoitetaan kaikkia henkilöitä sukupuolesta (mies / nainen / muu) riippumatta.

2. Sopimuskohde

(1) TIMOCOM myöntää käyttäjälle ohjelmiston käyttöoikeuden (jäljempänä "lisenssi") käyttäjäsovellukseen määräajoin suoritettavaa maksua vastaan. Lisenssin laajuus on sovittu asiakaskohtaisesti. TIMOCOM voi myöntää käyttäjälle käyttäjäsovelluksen (jäljempänä "Smart Logistics -järjestelmä") käyttöoikeuden oman harkintansa mukaan joko asennettavan ohjelmiston, käyttäjätunnuksen ja salasanan yhdistelmän, verkkokirjautumisen tai rajapinnan avulla asiakkaan hallussa olevaan laitteisto- ja ohjelmistoympäristöön. Smart Logistics -järjestelmää käytetään internetiin kytkettyjen palvelinten avulla, jotka ovat käytettävissä ainoastaan verkkoyhteyden välityksellä.

Poikkeuksena ovat ajat, jolloin TIMOCOMin käyttämät palvelimet eivät ole teknisistä tai muista TIMOCOMista riippumattomista syistä käytettävissä tai kun TIMOCOM suorittaa sopimuksen mukaisten palvelujen ylläpitämisen edellyttämiä huoltotöitä palvelimilla eikä käyttöhäiriöitä voida teknisistä syistä välttää. TIMOCOM rajoittaa suunnitellut huoltotoimenpiteet ja päivitykset tehtäväksi mahdollisuuksien mukaan arkipäivisin ennen klo 7.30 tai klo 18.00 jälkeen (CET/CEST) ja kokopäiväiset huollot viikonloppuihin.

(2) Jos TIMOCOM tarjoaa käyttäjälle käyttöliittymän Smart Logistics -järjestelmään ohjelmiston kautta, tämä voi tapahtua sen oman harkinnan mukaan esimerkiksi latausmahdollisuudella tai Apple®:n App Store®:n tai Google Playn™:n jne. kautta. Ohjelmiston lataaminen ja asentaminen eivät ole osa TIMOCOMin palveluita, vaan ne ovat itsenäisesti käyttäjän omalla vastuulla. Myöntäessään käyttöoikeuden verkossa rekisteröitymisen yhteydessä käyttäjänimellä ja salasanalla tai verkkokirjautumisen kautta, TIMOCOM pidättää itsellään oikeuden asettaa tiettyjä vaatimuksia salasanan muodostamiselle, yhdistää henkilökohtaisen käyttöoikeuden käyttäjän ilmoittamaan käyttäjän sähköpostiosoitteeseen tai määrittää paikallisia turvallisuustekijöitä, kuten käyttäjän päätelaitteen käyttöjärjestelmän varmennustekniikat.

(3) Tarpeellisen laitteiston, ohjelmiston ja tietoverkkoyhteyksien valinta, hankinta ja käyttö tapahtuvat kokonaan käyttäjän toimesta ja tämän vastuulla.

(4) TIMOCOMilla on tuotteidensa kehittämisen ja optimoinnin osalta oikeus muuttaa niitä, kun tällä tavoin ei rajoiteta näiden olennaisia ominaisuuksia.

(5) TIMOCOM voi toimittaa käyttäjälle Smart Logistics -järjestelmän kautta ilmoituksia tarjouksista, saaduista viesteistä tai toimeksiannoista. TIMOCOM pidättää itsellään oikeuden rajoittaa näiden ilmoitusten määrää, esilläoloaikaa ja säilyttämistä.

3. Käyttöoikeus

(1) Tässä sopimuksessa myönnetty Smart Logistics -järjestelmän käyttöoikeus on voimassa ainoastaan yksilöllisesti sovitussa laajuudessa, esimerkiksi tietylle määrälle henkilökohtaisia yksittäisiä käyttäjätilejä, tapahtumia tai sovitulle tietomäärälle käyttäjän yrityksessä toimipaikkaa kohden riippumatta siitä, onko kyseessä pää- vai sivutoimipaikka. Käyttöoikeutta ei voi siirtää kolmansille osapuolille eikä muille toimipaikoille. Kun käyttöoikeutta hyödynnetään käyttäjätunnusta ja salasanaa käyttäen tai verkkokirjautumista käyttäen, yksittäistä käyttökertaa koskee vain samanaikainen käyttöoikeus kyseisenä ajankohtana suhteessa päätelaitteeseen ja/tai selaimeen (kilpaileva lisenssi).

(2) Käyttöoikeus koskee ainoastaan elinkeinon harjoittamiseen liittyvien tietojen syöttämistä ja hakemista asianmukaisessa liiketoiminnassa. Kaikkien järjestelmään syötettävien tietojen on oltava todenmukaisia, ja niiden oikeellisuus on pyydettäessä todistettava TIMOCOMille. Vanhentuneet tai tallennetut tiedot on poistettava, jos lainmukaista säilyttämisvelvollisuutta ei ole. Käyttö seuraaviin tarkoituksiin tai sisältöihin ei ole sallittua:
a) ei-toivotut uutiset, kuten roskaposti, massakyselyt, yleiset mainokset ja yleiset tarjoukset
b) laittomat tarkoitusperät, väärät tiedot, huijaukset tai harhaanjohtamiset
c) henkilöllisyyteen liittyvien oikeuksien, immateriaalioikeuksien tai kolmansien osapuolten yksityisyyteen liittyvien oikeuksien kaltaisten oikeuksien rikkominen
d) tietojen kerääminen, etenkin sellainen, joka mahdollistaa toisen käyttäjän profiilin luomisen
e) päätelaitteen tai tämän ohjelmiston toimintaan vaikuttavien ohjelmakoodien levitys
f) sisällöt, jotka haittaavat, kuormittavat tai vahingoittavat TIMOCOMia tai muiden käyttäjien kaltaisia kolmansia osapuolia, esimerkiksi boikottivaatimukset, ketjukirjeet, vainoaminen, uhkailu, loukkaus, herjaus, syrjintä, vihapuhe, liiketoiminnan vahingoittaminen, seksuaalinen häirintä sekä kuvat, jotka ovat brutaaleja, väkivaltaisia tai joissa esiintyy alastomuutta
g) sisällöt, jotka rikkovat voimassa olevaa lainsäädäntöä tai hyviä tapoja tai joiden lähetykseen käyttäjällä ei ole oikeutta.

(3) Smart Logistics -järjestelmässä esitettäviä tietoja saa koostaa ainoastaan käytettävissä olevan tiedonsiirto- tai tulostustoiminnon avulla. Smart Logistics -järjestelmän automatisoituun käyttöön, tapahtuipa se rajapinnan, ulkopuolisten ohjelmistojen, bottien, skriptien tai muiden ratkaisujen avulla, jotka eroavat perusselainten, kuten Chrome™:n, Firefox®:in tai Microsoft Edge®:n standardeista, tarvitaan TIMOCOMin kirjallinen suostumus.
Kaikkiin TIMOCOMin tarjouksiin, joilla myönnetään käyttöoikeus kiinteään hintaan rajoittamattomassa laajuudessa, sovelletaan reilun käytön periaatetta. Tämän periaatteen avulla TIMOCOM pyrkii tarjoamaan kaikille käyttäjille tasapuolisen ja korkealaatuisen käyttökokemuksen. Tästä syystä TIMOCOM pidättää itsellään oikeuden ryhtyä käyttäjän käyttöoikeuksia rajoittaviin toimenpiteisiin, jos tämä omalla käyttötavallaan rasittaa TIMOCOMin resursseja niin, että käytettävissä olevan palvelinkapasiteetin, kaistanleveyden tai muistikapasiteetin tasapuoliseen jakamiseen kohdistuu haittoja muuten kuin vähäpätöisesti. Tällaisia rajoituksia voivat olla esimerkiksi yhden lisenssin minuuttia kohden tehtyjen hakujen tai tapahtumien määrän rajoittaminen tai tallennustilan rajoittaminen.

(4) TIMOCOM pidättää oikeuden sulkea käyttäjän Smart Logistics -järjestelmän ohjelmayhteys ja poistaa tietoja, jos näin voidaan estää tai lopettaa voimassa olevan lain rikkominen tai hyvien tapojen loukkaaminen. Sama koskee tapauksia, joissa käyttäjä vaarantaa teknisesti ohjelmiston, sovelluksen tai Smart Logistics -järjestelmän toimivuuden.

(5) Jos käyttäjä ei noudata sopimusehtoja, erityisesti kohdassa 3 (1) tai (2), kohdassa 4 (1), kohdassa 5 (2) tai (4) tai kohdassa 7 (2) tai (3) mainittuja velvoitteita tai jos hän ei korjaa jotain muuta sopimusrikkomusta annetussa määräajassa, TIMOCOM vapautuu palveluvelvoitteistaan (ohjelmayhteyden sulkeminen) säilyttäen kuitenkin oikeuden vastikkeeseen.

(6) Jokaisesta tuottamuksellisesta sopimusrikkomuksesta kohtia 3 (1) tai (2) tai kohtaa 5 (2), (4) tai (5) koskien käyttäjä on velvollinen maksamaan kahdentoista kuukauden käyttömaksun suuruisen sopimussakon. Vähäisemmän vahingon osoittaminen jää käyttäjän todistettavaksi.

(7) Käyttäjän on ilmoitettava TIMOCOMille välittömästi jokaisesta yrityksessään tapahtuneesta, kaupparekisterin kannalta merkityksellisestä muutoksesta heti kun muutoksesta on ilmoitettu. Tämä koskee etenkin yritysmuodon muutoksia, osoitteenmuutoksia sekä kaupparekisteriin merkittyjen edustusoikeudellisten henkilöiden eroa tai virkaan astumista.

3a. Yritysprofiilit -sovelluksen käyttöoikeus

(1) Yritysprofiilit -sovelluksen avulla käyttäjällä on, jos näin on sovittu, mahdollisuus tarkastella Smart Logistics -järjestelmän käyttäjien yritystietoja.

(2) Käyttäjä voi myös täydentää Smart Logistics -järjestelmään omia yritystietojansa muiden käyttäjien tarkasteltaviksi. Käyttäjä voit tarkastella laajennettuja, muiden yritysten tietoja vasta sen jälkeen, kun hän on täydentänyt oman yrityksensä laajennetut tiedot yritysprofiiliinsa.

(3) Tietoja on mahdollista käyttää kauppatavan mukaisessa laajuudessa varsinaisessa liiketoiminnassa. Tietokannan kopiointi kokonaisuudessaan tai oleellisin osin on tekijänoikeuslain mukaisesti kielletty.

(4) Asiakas on velvollinen pitämään järjestelmään syötetyt tiedot ajan tasalla. TIMOCOMin saatua ilmoituksen käyttäjän tietojen puutteellisuudesta tai virheellisyydestä TIMOCOMilla on oikeus ilmoittaa käyttäjälle näistä virheistä. Jos käyttäjä jättää korjaamatta tai täydentämättä tietojaan 7 päivän kuluessa siitä, kun tämä on saanut TIMOCOMilta ilmoituksen tietojen puutteellisuudesta, käyttäjä antaa TIMOCOMille valtuudet – TIMOCOMia kuitenkaan tähän velvoittamatta – korjata tai täydentää käyttäjän tiedot tämän nimissä ja vastuulla vastaamaan kaupparekisteriotteen tietoja.

(5) TIMOCOM pidättää itsellään oikeuden poistaa käyttäjän tiedot, jotka eivät täytä edellä mainittujen kohtien (3) ja (4) ehtoja, sekä oikeuden evätä käyttöoikeuden Yritysprofiilit-sovellukseen.

6) Maksullinen sopimussuhde alkaa, kun kumpikin osapuoli on allekirjoittanut lisenssisopimuksen tai kun TIMOCOM on vahvistanut sen kirjallisesti. Kumpikin osapuoli voi irtisanoa sopimuksen 14 päivän irtisanomisajalla syitä ilmoittamatta päättymään kunkin kalenterikuukauden loppuun. Sopimuskausi on 1 kuukausi ja jatkuu aina 1 kuukaudella, jos sopimusta ei irtisanota sopimusehtojen mukaisesti kummankaan tahon toimesta.

3b. Rahdit- ja Kuormatila-sovellusten käyttöoikeus

(1) Rahdit- ja Kuormatila -sovellusten avulla käyttäjällä on, jos näin on sovittu, mahdollisuus tarjota kuljetuskapasiteettia ja rahteja kansainvälisiin maantiekuljetuksiin sekä hakea rahti- ja kuljetustarjouksia Smart Logistics -järjestelmää käyttäen.

(2) Tiedot on syötettävä kokonaisuudessaan, yksittäisin kirjoitusmerkein ja ilman ylimääräisiä välilyöntejä tai muita yksinomaan korostamiseen tarkoitettuja merkkejä, ja ne on syötettävä niitä varten tarkoitettuihin kenttiin. Tarjouspyynnön syöttäjä vastaa tietojen oikeellisuudesta. TIMOCOM pidättää itsellään oikeuden poistaa automaattisesti tiedot, jotka eivät täytä näitä kriteerejä tai kohdan 3 pykälän 2 kriteerejä.

3) Maksullinen sopimussuhde alkaa, kun kumpikin osapuoli on allekirjoittanut lisenssisopimuksen tai kun TIMOCOM on vahvistanut sen kirjallisesti. Kumpikin osapuoli voi irtisanoa sopimuksen 14 päivän irtisanomisajalla syitä ilmoittamatta päättymään kunkin kalenterikuukauden loppuun. Sopimuskausi on 1 kuukausi ja jatkuu aina 1 kuukaudella, jos sopimusta ei irtisanota sopimusehtojen mukaisesti kummankaan tahon toimesta.

3c. Reittisuunnittelu ja kulunlaskenta -sovelluksen käyttöoikeus

(1) Reittisuunnittelu ja kulunlaskenta -sovellus mahdollistaa käyttäjälle, jos näin on sovittu, karttaesityksien avaamisen ja reittien laskennan verkkosovelluksessa. Kaikkiin karttaesityksiin tulee muutoksia – kuten kaikkiin karttoihin – jatkuvasti, eivätkä ne koskaan voi olla todellisen maaston täydellisen tarkka kuvaus. Tämän vuoksi TIMOCOM ei takaa karttaesitysten eikä muidenkaan tietojen todenmukaisuutta. TIMOCOMin velvollisuudet rajoittuvat tämän johdosta tietojen esille asettamiseen, ylläpitoon sekä esittämiseen visuaalisessa muodossa käyttäjälle.

(2) Reittisuunnittelu ja kulunlaskenta -sovelluksessa esitetyt tiedot ja yksityiskohdat on hankittu kolmansilta sopimuspuolilta. TIMOCOM pidättää tämän vuoksi itsellään oikeuden vetäytyä sopimuksesta tapauksissa, joissa TIMOCOMille itselleen ei ole toimitettu oikeita ja ajanmukaisia tietoja, ellei käyttäjä osoita tämän johtuvan TIMOCOMin omasta laiminlyönnistä.

(3) Haettaessa karttajärjestelmän avulla kohteita Reittisuunnittelu ja kulunlaskenta -sovellus voi priorisoida hakutuloksia kulloinkin syötettyjen paikannimien tai postinumeroiden mukaan. Tällöin on mahdollista, että hakutuloksissa on poikkeavia paikannimiä tai päällekkäisyyksiä. TIMOCOM ei ole velvollinen varmistamaan, että ohjelma valitsee halutun paikan automaattisesti oikein. TIMOCOM ei myöskään takaa millään tavalla oheistietojen, kuten postinumeroiden, katutietojen tai muiden täydentävien tietojen, oikeellisuutta eikä täydellisyyttä. Kartat muuttuvat jatkuvasti tekniikan kehittyessä. Karttojen sisältämiä tietoja, niiden virheettömyyttä ja ominaisuuksia ei taata.

(4) Karttamateriaali ja muut asiaan liittyvät tiedot (satelliittikuvat, tullimaksutiedot, liikennerajoitukset, nähtävyydet jne.) ovat lisenssinantajien toimittamia. Kartat, muut vastaavan tyyppiset tiedot ja niiden toiminnot ovat tekijänoikeuden alaisia ja yksinomaisesti TIMOCOMin ja/tai sen lisenssinantajien ja liikekumppaneiden omaisuutta, ja ne on suojattu kansainvälisillä sopimuksilla ja käyttömaan lainsäädännöllä. TIMOCOM myöntää käyttäjälle ei-siirrettävän, rajoitetun alilisenssin, jolla käyttäjä saa hyödyntää TIMOCOMin tuotteissa käytettyjä karttoja vain omassa sisäisessä käytössään. Käyttäjä ei saa kopioida eikä osittaa karttoja, kerätä niistä tietoja, muuttaa niitä eikä valmistaa niistä johdannaistuotteita. Käyttäjä ei saa johtaa karttojen lähdekoodia, lähdetiedostoja eikä karttojen rakennetta kokonaan eikä osittain eikä yrittää tällaista johtamista muuttaakseen niiden rakennetta kerätäkseen niistä tietoja, purkaakseen niitä eikä mitään muutakaan tarkoitusta varten. Käyttäjä ei saa hyödyntää karttoja palveluyritystoimintaan eikä muihin sellaisiin tarkoituksiin, joissa muut henkilöt tai yksiköt muokkaavat karttoja. Käyttäjä ei saa lisenssillä minkäänlaisia omistusoikeuksia, jotka jäävät kaikki yksinomaan lisenssinantajille. Karttojen tekijänoikeutta (copyright), lähdetietoja tai omistusoikeutta koskevia tietoja ei saa muuttaa, piilottaa eikä poistaa.

(5) Jos sopimuksen tekoaikaan aineistoa toimittavat sopimuspuolet nostavat TIMOCOMilta veloittamiaan toimitushintoja, TIMOCOM pidättää itsellään oikeuden nostaa vastaavasti käyttäjältä maksullisista lisensseistä veloitettavia hintoja. Hinnankorotus tulee voimaan 4 viikon kuluttua kuukauden ensimmäisestä päivästä lähtien sen jälkeen, kun hinnankorotuksesta on ilmoitettu. Jos Reittisuunnittelu ja kulunlaskenta -sovelluksen käyttöoikeuden hinta nousee yli 10 % kalenterivuoden aikana, käyttäjällä on oikeus purkaa sopimus 2 viikon kuluessa hinnankorotusilmoituksesta.

(6) TIMOCOM pidättää itsellään oikeuden oman harkintansa mukaan milloin tahansa muokata, laajentaa, poistaa ja järjestää uudelleen karttaesityksiä ja tietojen osia karttaesitysten ja karttoihin liittyvien lisätoimintojen ominaisuudet ja määrittelyt mukaan lukien. TIMOCOM ei ole velvollinen toimittamaan eikä suorittamaan huoltotöitä, vikojen korjausta, ohjelmakorjauksia (patcheja), päivityksiä (updates ja upgrades).

(7) Lisäksi voimassa ovat nämä loppukäyttäjää koskevat ehdot (HERE palveluehdot).

8) Maksullinen sopimussuhde alkaa, kun kumpikin osapuoli on allekirjoittanut lisenssisopimuksen tai kun TIMOCOM on vahvistanut sen kirjallisesti. Kumpikin osapuoli voi irtisanoa sopimuksen 14 päivän irtisanomisajalla syitä ilmoittamatta päättymään kunkin kalenterikuukauden loppuun. Sopimuskausi on 1 kuukausi ja jatkuu aina 1 kuukaudella, jos sopimusta ei irtisanota sopimusehtojen mukaisesti kummankaan tahon toimesta.

3d. Rahdin seuranta -sovelluksen käyttöoikeus

(1) Rahdin seuranta -sovelluksen avulla käyttäjällä on, jos näin on sovittu, mahdollisuus käyttää telematiikkatoimintoa, jonka avulla tämä voi välittää (jäljempänä ladata) oman kuljetuskalustonsa ajoneuvojen saatavilla olevia radio- tai satelliittituettuja tietoja, kuten Global Positioning Systemin (GPS) paikannustietoja, paikannuslaitteista tai muiden ajoneuvojärjestelmien sensoridataa Smart Logistics -järjestelmään ja lisäksi tarkastella näitä itse rajattomasti sekä jakaa tiedot oman hyväksyntänsä jälkeen tietyn aikaa sovelluksen muille käyttäjille (jäljempänä "katselijoille"). Rahdin seuranta -sovelluksen avulla voi myös tarkastella edellä mainittuja, toisen käyttäjän kuljetuskaluston ajoneuvojen telematiikkajärjestelmien tietoja, kun kyseiselle käyttäjälle on myönnetty niiden seurantaoikeus. Näiden tietojen tarkasteluun tarvitaan hankintasopimus telematiikkapalvelun tarjoajan kanssa lataamista varten sekä lisenssi Reittisuunnittelu ja kulunlaskenta -sovellukseen tai vastaavaan karttaesitysten tarkastelutyökaluun, jota TIMOCOMin Rahdin seuranta -sovellus tukee.

(2) Sallittuaan katselijalle ajoneuvonsa telematiikkajärjestelmän tietojen tarkasteluoikeuden, käyttäjä sitoutuu mahdollistamaan näiden tietojen toimittamisen ilman katkoksia sovittuna ajanjaksona nykytekniikan puitteissa. Käyttäjä vastaa itse tietojen toimittamisesta TIMOCOMille oikealla tavalla ja ajallaan.

(3) Muiden vieraiden ajoneuvojen kuin käyttäjän pitkäaikaisesti vuokraamien tai liisaamien telematiikkajärjestelmien tietojen käyttäminen ja muokkaaminen on kielletty, ellei siitä ole sovittu edellä kohdan 1 mukaisesti Smart Logistics -järjestelmän kahden käyttäjän välillä. Telematiikkatietojen lataamiseen aliurakoitsijoilta, jotka ovat käyttäjän vakinaisessa ajossa tai tähän rinnastettavasti, tarvitaan TIMOCOMin suostumus. Jos tätä ehtoa rikotaan, TIMOCOMilla on oikeus estää kyseisen telematiikkajärjestelmän tietojen lataaminen.

(4) Telematiikkatietoja saa käyttää vain kyseessä olevien ajoneuvojen tai telematiikkajärjestelmien käytön koordinointiin palvelun tarkoituksen mukaisesti. Päälle kytkettyjä telematiikkajärjestelmiä ei saa nimetä luonnollisten henkilöiden selkokielisillä nimillä (esimerkiksi kuljettajan nimellä).

(5) Käyttäjä ilmoittaa kaikille telematiikkajärjestelmää käyttäville henkilöille ennen käytön aloittamista TIMOCOMille myönnetystä tietojenkäsittelyluvasta, käsiteltävien tietojen laadusta, käsittelyn tarkoituksesta ja kestosta, tietojenkäsittelyyn osallistuvista yrityksistä sekä mahdollisuudesta lopettaa tiedonsiirto.
Jos käyttäjään sovellettavien lakien perusteella käyttöön tarvitaan lupa telematiikkajärjestelmää käyttävältä henkilöltä, käyttäjä varmistaa, että kaikki tarvittavat luvat tai kulloinkin sovellettavan lain mukaiset mahdolliset hyväksytyt vaihtoehdot (esimerkiksi työehtosopimukset) on saatu kirjallisina. Käyttäjän on säilytettävä asianomaiset todistukset kaksi vuotta sopimuskauden päättymisen jälkeen ja toimitettava tarvittaessa pyynnöstä niiden alkuperäiskappaleet TIMOCOMille.

(6) Jos käyttäjä rikkoo tietosuojalainsäädännön määräyksiä, erityisesti edellä olevia kohtia 4 tai 5, TIMOCOMilla on oikeus irtisanoa käyttäjän kanssa tehty sopimus välittömästi. Käyttäjällä ei ole oikeutta esittää TIMOCOMille mitään vaateita sen johdosta, että käyttäjä on jättänyt noudattamatta tietosuojalainsäädännön mukaisia määräyksiä, erityisesti edellä olevia kohtia 4 tai 5.

7) Maksullinen sopimussuhde alkaa, kun kumpikin osapuoli on allekirjoittanut lisenssisopimuksen tai kun TIMOCOM on vahvistanut sen kirjallisesti. Kumpikin osapuoli voi irtisanoa sopimuksen 14 päivän irtisanomisajalla syitä ilmoittamatta päättymään kunkin kalenterikuukauden loppuun. Sopimuskausi on 1 kuukausi ja jatkuu aina 1 kuukaudella, jos sopimusta ei irtisanota sopimusehtojen mukaisesti kummankaan tahon toimesta.

3e. Tarjouskilpailu-sovelluksen käyttöoikeus

(1) Tarjouskilpailu-sovellus tarjoaa käyttäjälle mahdollisuuden, jos näin on sovittu, julkaista (jäljempänä tarjouskilpailun julkaisija) sopimuskuljetuksiaan koskevia kuljetus- ja logistiikka-alan tarjouskilpailuja valitsemalleen kohderyhmälle sekä myös itse osallistua muiden käyttäjien julkaisemiin tarjouskilpailuihin palvelun tarjoajana (jäljempänä "tarjoaja"). Tarjouskilpailut-sovelluksen avulla käyttäjä voi määritellä, koota, käsitellä ja välittää tarjouksia valmistellessaan sopimuksen solmimista omalla vastuullaan.

(2) Tarjouskilpailun julkaisijan käyttöoikeus alkaa siitä hetkestä, kun maksu TIMOCOMin ensimmäisestä laskusta on vastaanotettu tai kun TIMOCOM on myöntänyt Tarjouskilpailut-sovelluksen käyttöoikeuden.

(3) Tarjouskilpailun julkaisu ei ole sitova toimeksianto, vaan tarjouspyyntö, eikä se velvoita sopimuksen tekemiseen. Tarjouskilpailun julkaisija ottaa huomioon, että annetut hintatarjoukset kohdistuvat ainoastaan julkaisijan tarjoamaan toimeksiantoon. Pätevä sopimus on mahdollista solmia vasta rahdintarjoajan ja tarjouksen antajan molemminpuolisen hyväksynnän jälkeen.

(4) Tarjoajan tekemä tarjous on sitova vielä 1 kuukauden ajan tarjouskilpailun voimassaoloajan päättymisen jälkeen.

(5) TIMOCOM pidättää itsellään oikeuden tarkistaa viimeistään 2 täyden arkipäivän kuluessa tarjouskilpailun julkaisemisesta tarjouspyyntöjen ja tarjousten laillisuuden, kattavuuden ja uskottavuuden ennen julkaisua. Tarjouksen katsotaan olevan laiton erityisesti silloin, jos se loukkaa voimassa olevaa lakia, viranomaismääräyksiä, kolmannen osapuolen tekijänoikeuksia tai hyviä käytöstapoja. Tarjouksen katsotaan olevan epätäydellinen, jos siitä puuttuu olennaisia sopimuskohtia tai välttämättömiä tietoja, kuten tietoja palvelun suorittamiseksi tarvittavista luvista tai lisensseistä. Tarjouksen ei katsota olevan uskottava esimerkiksi, jos se on liian mainosmainen tai jos se koskee vain yksittäistä kuljetuskertaa.

(6) Jos TIMOCOM toteaa, vaikka vasta jälkeenpäinkin, ettei tarjouskilpailun julkaisija tai tarjoaja ole noudattanut kohtaa 5, TIMOCOMilla on oikeus poistaa tarjouspyyntö tai tarjous Tarjouskilpailut-sovelluksesta, keskeyttää sen käsittely tai estää ylipäänsä sen julkaiseminen pidättäen kuitenkin itsellään oikeuden vastikkeeseen.

(7) TIMOCOM pidättää itsellään oikeuden julkaista Tarjouskilpailu-sovelluksessa vain sellaisten toimeksiantajien tarjouspyyntöjä, joille tunnettu luottotietorekisteri on luokittanut vähintään keskinkertaisen luottokelpoisuuden ja joista ei ole tiedossa tarjousten käsittelyä käytännössä vaarantavia taloudellisia seikkoja. Keskinkertaisella luottokelpoisuusindeksillä tarkoitetaan Euroopassa esimerkiksi vähintään saksalaisen Creditreform e.V:n indeksiä 300, Euler Hermes Kreditversicherungs-AG:n luokitusta B tai Coface AG:n luokitusta R. Jos tarjouskilpailun julkaisijan luottokelpoisuusindeksi heikkenee tarjouskilpailun aikana tämän tai vastaavan luokituksen alle tai jos TIMOCOM saa tietää olosuhteista, jotka vaarantavat käytännössä tarjouspyyntöjen suoritteiden maksamisen myöhempänä ajankohtana, TIMOCOM voi heikentyneestä luokituksesta tiedon saatuaan poistaa tarjouspyynnön käyttöjärjestelmästä tai lykätä sen julkaisua, kunnes luottokelpoisuusindeksi paranee.

(8) TIMOCOMilla on oikeus välittää tarjouskilpailuun tulevia hintatarjouksia tai tuloslista tarjouspyynnön julkaisijalle osasuorituksina sitä mukaa kuin julkaisija maksaa TIMOCOMille erääntyneitä julkaisumaksuja.

(9) TIMOCOM asettaa mahdollisten hintatarjouksien antajien käyttöön erillisen kentän kysymysten esittämistä varten koskien konkreettista tarjouskilpailua. TIMOCOM pidättää itsellään oikeuden pidentää tarjouskilpailua koskevaa määräaikaa sen verran kuin vastaaminen kestää yli 1 arkipäivän. TIMOCOM pidättää itsellään myös oikeuden poistaa sellaiset tiedot, jotka eivät ole näiden ehtojen kohdan 3 pykälän 2 mukaisia.

(10) Kaikista tarjouskilpailussa osallisina olevien käyttäjien tiedoista ja tarjouksista, jotka TIMOCOM julkaisee tai välittää eteenpäin Tarjouskilpailut-sovelluksen kautta, vastaa ainoastaan kyseinen käyttäjä. TIMOCOM ei takaa näiden tietojen oikeellisuutta tai niiden pohjalta syntyvien sopimusten tai salassapitosopimusten täyttämistä eikä ole itse sopimuskumppani. TIMOCOM ei anna mitään takuita tarjoajien tiedoista tai suorituskyvystä varsinkaan silloin, jos tarjoajat on kutsuttu tarjouskilpailuun julkaisijan toiveesta.

(11) TIMOCOM pidättää itsellään oikeuden poistaa sovelluksesta tarjoajien tekemiä tarjouksia tai jättää ne välittämättä eteenpäin, jos sen tietoon tulee seikkoja, jotka vaarantavat käytännössä tarjoajan suorituskyvyn tai kieltävät lain tai viranomaismääräyksen perusteella tarjoajaa suorittamasta tarjoamaansa palvelua itse. TIMOCOMilla on myös oikeus poistaa sovelluksesta sellaisia tarjoajien tekemiä tarjouksia tai olla välittämättä niitä eteenpäin, joita ei ole tehty yrityksen omissa nimissä tai yrityksen omaan lukuun.

12) Maksullinen sopimussuhde alkaa, kun kumpikin osapuoli on allekirjoittanut lisenssisopimuksen tai kun TIMOCOM on vahvistanut sen kirjallisesti. Kumpikin osapuoli voi irtisanoa sopimuksen 14 päivän irtisanomisajalla syitä ilmoittamatta päättymään kunkin kalenterikuukauden loppuun. Vaihtoehtoisesti sopimussuhde voidaan tehdä yksittäistä käyttökertaa varten, jolloin se päättyy automaattisesti tarjouskilpailun päättyessä, ilman että sitä tarvitsee erikseen irtisanoa. Tarjouskilpailun julkaisijan tarjouskilpailuun kutsuman tarjoajan käyttöoikeus päättyy tarjouskilpailua koskevan määräajan umpeuduttua ilman erillistä irtisanomista tai voimassa olleen lisenssisopimuksen mukaisen käyttöoikeuden päättyessä.

3f. Varastotilat-sovelluksen käyttöoikeus

(1) Varastotilat-sovelluksen avulla käyttäjällä on, jos näin on sovittu, mahdollisuus tarjota varastotilaa ja tarkastella varastotilatarjouksia. Tarjousten julkaisu on mahdollista Smart Logistics -järjestelmän, TIMOCOMin julkisten kotisivujen ja TIMOCOMin muiden sovellusten kautta.

(2) Vanhentuneet tiedot on poistettava viipymättä. Tiedot on syötettävä kokonaisuudessaan, selkeästi esitettynä ja ilman ylimääräisiä välilyöntejä tai muita yksinomaan korostamiseen tarkoitettuja merkkejä ja ne on syötettävä niitä varten tarkoitettuihin kenttiin. Tarjouspyynnön syöttäjä vastaa tietojen oikeellisuudesta. TIMOCOM pidättää itsellään oikeuden poistaa automaattisesti tiedot, jotka eivät täytä näitä kriteerejä tai kohdan 3 alakohdan 2 kriteerejä.

3) Maksullinen sopimussuhde alkaa, kun kumpikin osapuoli on allekirjoittanut lisenssisopimuksen tai kun TIMOCOM on vahvistanut sen kirjallisesti. Kumpikin osapuoli voi irtisanoa sopimuksen 14 päivän irtisanomisajalla syitä ilmoittamatta päättymään kunkin kalenterikuukauden loppuun. Sopimuskausi on 1 kuukausi ja jatkuu aina 1 kuukaudella, jos sopimusta ei irtisanota sopimusehtojen mukaisesti kummankaan tahon toimesta.

3g. Pikaviestimen käyttöoikeus

(1) Pikaviestimen avulla käyttäjä voi, jos näin on sovittu, lähettää Smart Logistics -järjestelmän välityksellä viestejä toiselle toimintoon rekisteröityneelle käyttäjälle.

(2) Messenger ei korvaa yleisiä julkisia viestintävälineitä, eikä se sovi varsinkaan hätäpuheluiden kaltaisten hälytysten välittämiseen niistä vastuussa oleville laitoksille tai viranomaisille.

(3) Käyttöä varten on laadittava käyttäjäprofiili, ja profiili tulee pitää ajantasaisena. Smart Logistics -järjestelmässä voidaan osoittaa pikaviestimen välityksellä, että käyttäjälle voi lähettää pikaviestejä. Kukin rekisteröity käyttäjä on itse vastuussa lähetettyjen viestien sisällöstä. Käyttäjien lähettämät viestit eivät edusta TIMOCOMin ajatuksia eikä mielipiteitä, eikä TIMOCOM pidä niitä ominaan.

(4) TIMOCOM ei takaa, että viesti saapuu perille kohteeseensa. TIMOCOM ei myöskään takaa, että henkilö, joka on ilmoitettu viestin lähettäjäksi tai vastaanottajaksi, on todellisuudessa henkilö, joka on lähettänyt tai vastaanottanut viestin.

(5) TIMOCOMilla on viestintäsalaisuutta noudattaen oikeus, mutta ei velvollisuutta, tarkistaa käyttäjän viestit sekä näiden ehtojen kohdan 3 (2) rikkomisen yhteydessä estää kyseisenlaiset viestit tai lukita käyttäjän tiedot tai poistaa tältä pikaviestimen käyttöoikeus.

(6) Käyttäessään pikaviestintä käyttäjä hyväksyy, että TIMOCOM voi viestintäsalaisuuden huomioon ottaen tallentaa pikaviestimen kautta lähetettävät viestit palvelimelle vähintään 3 kuukaudeksi, jotta viesti voidaan lähettää kullekin valitulle käyttäjälle ja jotta käyttäjä voi avata kyseisen viestin. TIMOCOM säilyttää viestin käyttäjää varten palvelimella, kunnes viesti poistetaan kaikkien viestintään osallistuvien käyttäjien pyynnöstä tai kun viestin laatimisesta ja lähettämisestä on kulunut vähintään 3 kuukautta, ellei laki, tuomioistuin tai viranomainen muuta määräyksiä. Käyttäjän tulee ymmärtää, että viesti poistetaan vähimmäissäilytysajan umpeuduttua ilman erillistä ilmoitusta.

(7) Minkä tahansa viesteihin liittyvän säilytysvelvollisuuden noudattaminen on yksinomaan käyttäjän vastuulla. Käyttäjä voi käyttää tulostustoimintoa viestien säilyttämiseksi muualla.

8) Maksullinen sopimussuhde alkaa, kun kumpikin osapuoli on allekirjoittanut lisenssisopimuksen tai kun TIMOCOM on vahvistanut sen kirjallisesti. Kumpikin osapuoli voi irtisanoa sopimuksen 14 päivän irtisanomisajalla syitä ilmoittamatta päättymään kunkin kalenterikuukauden loppuun. Sopimuskausi on 1 kuukausi ja jatkuu aina 1 kuukaudella, jos sopimusta ei irtisanota sopimusehtojen mukaisesti kummankaan tahon toimesta.

3h. Rajapintojen käyttöoikeus

(1) TIMOCOM voi mahdollistaa käyttäjälle tiedonsiirron käyttäjän kolmannen osapuolen tarjoaman logistiikkaohjelmiston ja Smart Logistics -järjestelmän välillä.

(1.1) Rahtipörssi-rajapintaratkaisu mahdollistaa käyttäjälle, jos näin on sovittu, tiedonsiirron käyttäjän oman kuljetustenhallintajärjestelmän ja Smart Logistics -järjestelmän välillä.

(1.2) Rahdin seuranta -sovellus mahdollistaa käyttäjälle, jos näin on sovittu, tiedonsiirron käyttäjän oman ohjelmiston ja Smart Logistics -järjestelmän välillä. Rahdin seuranta ‑sovelluksen tietosuojasäännöksiä sovelletaan vastaavasti telematiikkatietoihin.

(1.3) Kuljetustoimeksiannot-rajapintaratkaisu mahdollistaa käyttäjälle, jos näin on sovittu, tiedonsiirron käyttäjän yrityksessä käytettävän, ulkopuolisen järjestelmän ja Smart Logistics -järjestelmän välillä.

(2) Rajapintaratkaisu ei sisällä graafista käyttöliittymää. Smart Logistics -järjestelmän sisältöjen graafiseen kuvaukseen saatetaan vaatia erillisiä lisenssejä.

(3) Käyttäjän käyttämän ulkopuolisen järjestelmän ja rajapinnan välinen yhteys ja täten tiedonsiirto Smart Logistics-järjestelmään, toteutetaan käyttäjän omalla vastuulla. TIMOCOM voi tukea käyttäjää tässä tarkoituksessa tarjoten rajapinnan teknisen tuotekuvauksen. Tekninen tuotekuvaus ei ole osa tätä sopimusta. Teknisen tuotekuvauksen käytettävyyttä ei taata, jos käyttäjällä ei ole rajapintoihin liittyvää aiempaa teknistä tietotaitoa.

(4) TIMOCOM kehittää rajapintojaan jatkuvasti, mikä voi myös aiheuttaa rajapintojen yhteensopimattomuutta. Järjestelmää kehittäessään TIMOCOM huomioi alan viimeisimmän teknisen kehityksen. Julkaistessaan uuden rajapintaversion TIMOCOM tiedottaa tästä käyttäjille asianmukaisesti. Pyynnöstä TIMOCOM lähettää rajapinnan kulloinkin ajantasaisen teknisen kuvauksen.
Käyttäjä ottaa TIMOCOMin kirjallisen ilmoituksen jälkeen rajapinnan uusimman version käyttöönsä 6 kuukauden kuluessa ilmoituksen lähettämisestä.

(5) Käyttäjän käyttämän ulkopuolisen järjestelmän ja rajapintojen välinen yhteys ja täten tiedonsiirto TIMOCOMin järjestelmään toteutetaan käyttäjän omalla vastuulla. Käyttäjä huolehtii teknisten edellytysten toteuttamisesta tämän käytössä olevan kolmannen osapuolen järjestelmän liitäntää varten. Molemmat sopimuspuolet sitoutuvat siihen, että rajapintaa tarvitsee huoltaa mahdollisimman vähän sekä että se on mahdollisimman vakaa. TIMOCOM toteuttaa mukautukset ja muutokset liitäntään mahdollisimman yhteensopivasti siten, että käyttäjän mukautustarpeet minimoidaan.

(6) TIMOCOM tiedottaa käyttäjälle kirjallisesti tähänastisen rajapinnan deaktivoinnista. Muutosilmoitus tehdään 6 kuukautta ennen rajapinnan käytöstä poistamisesta.
Jos käyttäjä ei tee tarvittavia muutoksia järjestelmän liittämiseksi, järjestelmän käyttö ei välttämättä enää ole mahdollista. Tällaisessa tapauksessa TIMOCOM ei ole velvollinen palvelun tarjoamiseen, mutta sen oikeus sovittuun vastikkeeseen säilyy. Poikkeuksia edellä mainittuihin reaktioaikoihin voi aiheuttaa, jos lakisääteiset vaatimukset edellyttävät toteutusta aiempana ajankohtana, turvallisuusratkaisuihin on tehtävä muutoksia käyttäjän tai TIMOCOMin järjestelmän suojaamiseksi tai virheitä on korjattava palvelun sovitun laajuuden ylläpitämiseksi tai palauttamiseksi.

7) Maksullinen sopimussuhde alkaa, kun kumpikin osapuoli on allekirjoittanut lisenssisopimuksen tai kun TIMOCOM on vahvistanut sen kirjallisesti. Kumpikin osapuoli voi irtisanoa sopimuksen 14 päivän irtisanomisajalla syitä ilmoittamatta päättymään kunkin kalenterikuukauden loppuun. Sopimuskausi on 1 kuukausi ja jatkuu aina 1 kuukaudella, jos sopimusta ei irtisanota sopimusehtojen mukaisesti kummankaan tahon toimesta.

3i. Yritysasiakirjojen hallintatoiminnon käyttöoikeus

(1) Smart Logistics -järjestelmän kautta käyttäjälle myönnetään, jos niin on sovittu, käyttöoikeus yritysasiakirjojen hallintatoimintoon (jäljempänä "YHT"), jonka avulla hän voi tallentaa omia asiakirjojaan Smart Logistics -järjestelmän kautta (jäljempänä "ladata") ja asettaa niitä muiden käyttäjien nähtäväksi. TIMOCOM pidättää itsellään oikeuden palvelun rajoittamiseen asiakirjojen muodon, koon ja määrän osalta.

(2) Käyttäjän lataamat asiakirjat tallennetaan salatussa muodossa EU:n alueella. Käyttölisenssin omaava käyttäjä voi hakea tietoja ja ladata ne käyttöönsä, jolloin tietoihin liittyvät oikeudet kuitenkin säilyvät tiedonsiirron tehneellä käyttäjällä.

(3) YHT ei korvaa sähköistä tietoarkistoa, eikä TIMOCOM tarjoa etenkään kirjanpitoa koskevaa eikä verotarkastusta läpäisevää asiakirjojen editointia poissulkevaa, ajallisesti rajoittamatonta asiakirjojen säilytyksen ylläpitoa. Minkä tahansa välitettyihin viesteihin liittyvän säilytysvelvollisuuden noudattaminen on yksinomaan käyttäjän vastuulla. Käyttöoikeuden päättyessä käyttäjän on ymmärrettävä, että tämän järjestelmään tallentamat asiakirjat poistetaan ilman erillistä ilmoitusta.

(4) Maksullinen sopimussuhde alkaa, kun kumpikin osapuoli on allekirjoittanut lisenssisopimuksen tai kun TIMOCOM on vahvistanut sen kirjallisesti. Kumpikin osapuoli voi irtisanoa sopimuksen 14 päivän irtisanomisajalla syitä ilmoittamatta päättymään kunkin kalenterikuukauden loppuun. Sopimuskausi on 1 kuukausi ja jatkuu aina 1 kuukaudella, jos sopimusta ei irtisanota sopimusehtojen mukaisesti kummankaan tahon toimesta.

3j. Kuljetustoimeksiannot-sovelluksen käyttöoikeus

(1) Kuljetustoimeksiannot-sovellus mahdollistaa käyttäjälle, jos näin on sovittu, mahdollisuuden ladata, käsitellä ja lähettää tiedoksiantoja ja asiakirjoja tehdäkseen toisen sopimusosapuolen kanssa kuljetussopimuksia, sekä niiden dokumentoimiseen, esille asettamiseen ja tueksi sopimuksen tekoon. Tässä tarkoituksessa käyttäjä voi laatia Smart Logistics -järjestelmässä sopimusmalleja, käsitellä lomakepohjia sekä kommentoida ja tallentaa niitä koskevia tiedoksiantoja. TIMOCOM voi antaa käyttäjän tarkasteltavaksi jo toteutuneiden toimeksiantojen yhteenvedon.

(2) Muut osapuolet voivat olla Smart Logistics -järjestelmän käyttäjiä ja rahdintarjoajan itse määrittelemiä ulkopuolisia yhteyshenkilöitä. Tällaiselle kolmannelle osapuolelle eli ulkopuoliselle yhteyshenkilölle ei myönnetä asiakirjojen tai tiedoksiantojen lähettämisen myötä omaa Smart Logistics -järjestelmän käyttöoikeutta.

(3) Teknisistä syistä lomakkeissa saattaa olla tiettyjä kohtia valmiina asetuksina. Valmiit asetukset eivät kuvasta minkäänlaisia TIMOCOMin suosituksia. Käyttäjä muokkaa näitä kohtia omalla vastuullaan tarpeen mukaan. Käyttäjän valitsema kieliasetus Smart Logistics -järjestelmässä saattaa vaikuttaa lomakkeen sisältämiin otsikoihin ja kuvauksiin, minkä vuoksi lähettäjän ja vastaanottajan näkemät tiedot saattavat poiketa toisistaan. Lomakkeissa olevat otsikot ja kuvaukset sekä niiden käännökset on tarkoitettu ainoastaan lisäämään helppokäyttöisyyttä, ja ne ovat TIMOCOMin antamia ei-sitovia muotoiluehdotuksia. Käyttäjät tulkitsevat omalla tavallaan lomakkeen otsikoissa ja kuvauksissa olevat käsitteet. "Sitovana" asiakirjana pidetään sitä asiakirjaa, joka on laadittu lomakkeen laatijan kieliasetusta vastaavalla kielellä.

(4) Käyttäjä on tietoinen siitä, että antamalla hyväksyvän ilmoituksen kuljetuksissa sovittavista olennaisista sisällöistä, käyttäjä tekee tämän Kuljetustoimeksiannot-sovelluksen kautta pätevän kuljetussopimuksen vahvistettujen oikeuksien ja velvollisuuksien mukaisesti toisen osapuolen kanssa.

(5) TIMOCOM voi tukea käyttäjää säilyttämisvelvollisuuden noudattamisessa. Tätä tarkoitusta varten TIMOCOM voi koostaa ja käsitellä tapahtumissa annettuja tietoja sekä tallentaa ne enintään 10 tilivuoden ajaksi. Minkä tahansa säilytysvelvollisuuden noudattaminen on yksinomaan käyttäjän vastuulla. TIMOCOMin tarjoaa tiedonsiirtotoiminton, joka mahdollistaa käyttäjälle tietojen säilyttämisen käyttäjän omissa järjestelmissä. TIMOCOM pidättää itsellään oikeuden rajoittaa tapahtumien tallentamiseen käytettävää muistitilaa näiden ehtojen kohdan 3.3. reilun käytön periaatteen mukaisesti. Lisämuistitilasta on sovittava erikseen. Jos käyttäjä vaatii tallentamiaan tietoja käyttöönsä ja/tai näiden tietojen luovuttamista hänelle käyttösopimuksen voimassaoloajan päättymisen jälkeen, TIMOCOMilla on oikeus veloittaa asianmukainen käsittelykorvaus sekä vaatia kaikkien tähän lisenssisopimukseen liittyvien mahdollisesti yhä erääntyneinä olevien avoimien maksujen suorittamista ennakkoon, ennen kuin TIMOCOM asettaa kyseiset tiedot entisen käyttäjän saataville ja/tai toimittaa ne tälle.

6) Maksullinen sopimussuhde alkaa, kun kumpikin osapuoli on allekirjoittanut lisenssisopimuksen tai kun TIMOCOM on vahvistanut sen kirjallisesti. Kumpikin osapuoli voi irtisanoa sopimuksen 14 päivän irtisanomisajalla syitä ilmoittamatta päättymään kunkin kalenterikuukauden loppuun. Sopimuskausi on 1 kuukausi ja jatkuu aina 1 kuukaudella, jos sopimusta ei irtisanota sopimusehtojen mukaisesti kummankaan tahon toimesta.

3k. Kuljetustiedustelut-sovelluksen käyttöoikeus

(1) Kuljetustiedustelut-sovelluksen avulla käyttäjällä on, jos näin on sovittu, mahdollisuus tarjota yksittäisiä rahtitoimeksiantoja (jäljempänä rahdintarjoaja) valitsemalleen kohderyhmälle ja/tai antaa hinnan saamaansa hintakyselyyn (jäljempänä "tarjouksen antaja"). Kuljetustiedustelut-sovelluksen avulla käyttäjä voi kuvailla ja muokata yksittäisiä rahtitoimeksiantoja sekä välittää sen avulla tarjouksia ja koostaa hintatietoja.

(2) Kohderyhmään voi kuulua Smart Logistics -järjestelmän käyttäjiä ja rahdintarjoajan itse määrittämiä ulkopuolisia yhteyshenkilöitä.

(3) TIMOCOM pidättää itsellään oikeuden rajoittaa yksittäiselle rahtitoimeksiannolle valittavien tarjoajien määrää. Lisäksi pidätetään oikeus rajoittaa tarjouspyynnön ja suunnitellun toimituspäivämäärän välistä ajanjaksoa.

(4) Rahtitarjouspyyntö ei ole sitova toimeksianto, vaan tarjouspyyntö, eikä se velvoita sopimuksen tekemiseen. Rahdintarjoaja ottaa huomioon, että hintatarjous koskee aina ainoastaan tarjottua toimitusta. Pätevä sopimus on mahdollinen vasta rahdintarjoajan ja tarjoajan keskinäisen ilmoituksen perusteella.

5) Maksullinen sopimussuhde alkaa, kun kumpikin osapuoli on allekirjoittanut lisenssisopimuksen tai kun TIMOCOM on vahvistanut sen kirjallisesti. Kumpikin osapuoli voi irtisanoa sopimuksen 14 päivän irtisanomisajalla syitä ilmoittamatta päättymään kunkin kalenterikuukauden loppuun. Sopimuskausi on 1 kuukausi ja jatkuu aina 1 kuukaudella, jos sopimusta ei irtisanota sopimusehtojen mukaisesti kummankaan tahon toimesta. Rahdintarjoajan kutsuman palveluntarjoajan käyttöoikeus päättyy, kun tarjouspyyntö ratkaistaan yhden tarjoajan hyväksi, ilman erillistä irtisanomista, tai voimassa olleen lisenssisopimuksen mukaisen käyttöoikeuden päättyessä.

4. Käyttökorvaus

(1) Käyttökorvaus maksetaan etukäteen kunkin käyttöaikajakson alkaessa. Maksusuoritusten on oltava TIMOCOMin tilillä tai hallussa viimeistään kunkin laskutusjakson kolmantena arkipäivänä. TIMOCOMin suorittamia lisäpalveluja koskevat laskut lankeavat maksettavaksi välittömästi. Käyttäjä on velvollinen maksamaan kaikki maksuliikennekulut, poikkeuksena laissa määritellyt SEPA-maksut. Ellei nimenomaisesti toisin sovita, TIMOCOMilla on oikeus laatia ja toimittaa laskut sähköisessä muodossa. Jos käyttäjä ei ilmoita tähän tarkoitukseen soveltuvaa sähköpostiosoitetta tai jos hän haluaa paperilaskun, veloitetaan häneltä tästä toimenpiteestä tosiasiallisesti aiheutuvat lisäkustannukset.

(2) Käyttäjällä ei ole oikeutta kuitata tai pidättää palveluitaan vastavaatimusten takia, elleivät kyseessä ole kiistattomat tai oikeusvoimaiset vastavaatimukset.

(3) Jos TIMOCOM on myöntänyt asiakkaalleen ennakkoalennusta lisenssimaksuihin ennalta määritellyn laskutusjakson mukaisesti, mutta asiakas irtisanoo sopimuksen tai sopimuksen osa-alueen käyttöehtojen puitteissa ennen laskutusjakson päättymistä, alennuksia ei myönnetä tälle alkaneelle laskutusjaksolle. Alennuksia ei myöskään myönnetä, jos TIMOCOM irtisanoo sopimuksen merkittävän syyn tai rikkeen johdosta.

(4) TIMOCOMilla on oikeus korottaa sovitun lisenssin hintaa asianmukaisesti vuosittain, jos kyseiselle aikavälille ei ole sovittu mitään nimenomaista hintatakuuta. TIMOCOM ilmoittaa hinnan korottamisesta vähintään 4 viikkoa ennen korotusta tekstimuodossa. Jos hinnankorotus on yli 5 % edellisvuoden vastaavaan kalenterijaksoon verrattuna, asiakkaalla on 14 päivän sopimusehdoista poikkeava irtisanomisoikeus siitä hetkestä lukien, kun korotettu hinta astuu voimaan. Alennuksen tai määräaikaisen erikoistarjouksen päättymistä ei tämän sopimusehdon mukaisesti pidetä hinnan korottamisena. Se, että TIMOCOM ei käytä oikeuttaan hinnankorotukseen kerran tai useammin, ei merkitse kyseisestä oikeudesta luopumista. Etukäteismaksu ei anna mitään hintatakuuta etukäteismaksua vastaavalle ajanjaksolle.

5. Neutraalius, tekijänoikeudet, luottamuksellisuus

(1) Lisenssi mahdollistaa käyttäjälle käyttöoikeuden Smart Logistics -järjestelmään tasapuolisesti muiden käyttäjien ohella ilman oikeutta etuuskohteluun muihin käyttäjiin nähden. TIMOCOM on neutraali toimija kuljetuspalveluiden ostajien, logistiikka-alan palveluntarjoajien, huolinta- ja kuljetusyritysten välillä.

(2) Tällä lisenssisopimuksella ei anneta oikeutta jakaa alilisenssejä tai välittää Smart Logistics -järjestelmän avulla hankittuja tietoja tai käyttömahdollisuuksia edelleen kolmannen osapuolen käyttöön eikä varsinkaan oikeutta Smart Logistics -järjestelmässä käytetyn sovellusratkaisun (jäljempänä "ohjelmisto") omaa tietoteknistä, tekijänoikeuslain suojaamaa käyttöoikeutta. Ohjelmisto ja sen lähdekoodi ovat tekijänoikeuden alaisia ja yksinomaan TIMOCOMin ja sen lisenssinmyöntäjien omaisuutta, ja ne on suojattu kansainvälisillä sopimuksilla ja käyttömaansa lainsäädännöllä.

(3) TIMOCOM voi käyttää tuotteissaan nk. Open Source -ohjelmistoja, jotka ovat omien lisenssiehtojensa alaisia. TIMOCOM toimittaa pyynnöstä yhteenvedon näistä tiedoista.

(4) Käyttäjällä ei ole oikeutta ohjelmistotekniseen jatkuvaan neuvontaan, päivitysten tai muiden tiedonsiirtoelektroniikan jälkitoimituksiin eikä varsinkaan lähdekoodin toimitukseen, avatakseen, purkaakseen tai muuttaakseen ohjelman koodia. Käyttäjä ei saa käyttää ohjelmistoa ohjelmistotekniseen tuotekehittelyyn tai muunnettuihin versioihin, eikä hän saa valmistaa kopioita kolmansille osapuolille eikä myöskään toisille käyttäjille. Kaikkeen muuhun kuin tämän lisenssisopimuksen mukaiseen käyttöön, kopiointiin, rinnakkaiseen tai vaihtoehtoiseen käyttöön eri työpaikoilla tai eri yritysten ja/tai toimipisteiden hyväksi tarvitaan kirjallinen sopimus uusista maksullisista lisensseistä. Yksittäisen käyttöoikeuden omaavalle käyttäjälle on myönnetty verkkokirjautumisen sisältävä lisenssi väestörekisterissä ilmoitettua asuinpaikkaa kohden.

(5) Osana yhteistyötä käyttäjä välittää tietoja TIMOCOMin järjestelmään. Tällaisia tietoja ovat mm. osoite- ja sopimustiedot sekä GPS-koordinaatit. Näiden tietojen perusteella TIMOCOMilla olisi mahdollisuus saada selville konkreettisia seikkoja käyttäjän liike- ja asiakassuhteista, esim. tunnistaa tiettyä asiakkaita. Tällaisia tietoja pidetään liikesalaisuuksina, ja niitä käsitellään luottamuksellisesti, vaikka niitä ei olisikaan ilmoitettu luottamuksellisiksi.
Lainsäädännöllisiä vaatimuksia noudattaen, tietoja voidaan käyttää nimettöminä tilastollisiin tarkoituksiin. TIMOCOM ei käytä Smart Logistics -järjestelmän kautta kerättyjä tietoja kilpailevan toiminnan kehittämiseen logistiikka-alan palveluntarjoajana, huolinta- eikä kuljetusyrityksenä.

6. Takuu ja vastuu

(1) TIMOCOM takaa vain sen, että Smart Logistics -järjestelmä soveltuu käyttötarkoitukseensa sovitussa laajuudessa. Tiedot tuotekuvauksissa, esitteissä ja TIMOCOMin tuottamissa käyttöohjeissa ovat suosituksia, eivätkä ne ole sitovia. Muu TIMOCOMin vastuu on suljettu pois. TIMOCOM ei vastaa millään tavoin varsinkaan muiden käyttäjien syöttämien tietojen ajantasaisuudesta, oikeellisuudesta ja täydellisyydestä eikä Smart Logistics -järjestelmän yhteensopivuudesta käyttäjän tietoteknisessä ympäristössä tai tämän käyttämissä tietoverkkoyhteyksissä. Käyttäjän on tiedostettava, että sellaiset kattavat verkkosisällöt, kuten Smart Logistics -järjestelmä, eivät koskaan voi nykytekniikan puitteissa olla täysin virheettömiä. TIMOCOM ei siksi takaa tällaista täyttä virheettömyyttä.

(2) Hyperlinkit ja TIMOCOMin kotisivuilla ja portaalissa olevien hyperlinkkien kautta saatavilla olevat kolmansien osapuolten internet-sivustoilla olevat tiedot eivät ole osa sopimuksen sisältämiä palveluja. Niillä ei myöskään kuvailla tarkemmin sopimuksen mukaisia palveluvelvoitteita. Hyperlinkkejä tai kyseisten hyperlinkkien kautta käytettävissä olevia sivustoja ei valvota jatkuvasti, joten TIMOCOM ei vastaa niiden sisällöstä tai oikeellisuudesta.

(3) TIMOCOM ei vastaa vahingoista, joita eri käyttäjät aiheuttavat toisilleen riippumatta siitä, aiheutuvatko vahingot tietojen katoamisesta, tiedonsiirtovirheestä vai jostain muusta syystä. TIMOCOM ei vastaa haitallisista ohjelmistoista tai ohjelmakoodeista (virukset, troijalaiset, madot jne.), joita käyttäjät siirtävät Smart Logistics -järjestelmän kautta tai jotka välittyvät ja leviävät heidän tarjousliitteidensä tai ‑esitteidensä välityksellä. Käyttäjä vastaa ehdottomasti siitä, ettei hän välitä tällaisia haittaohjelmia sivustoillemme ja eteenpäin.

(4) TIMOCOM ei ole sopimuskumppani eikä edustaja Smart Logistics -järjestelmän kautta tehdyissä sopimuksissa eikä niitä koskevien tietojen selvittelijä. TIMOCOM ei takaa siksi millään tavoin käyttäjien keskenään tekemien sopimusten asianmukaista suorittamista tai taloudellisen edun saamista. Käyttäjä tarkastaa oman huolellisuusvelvollisuutensa mukaisesti kolmannen osapuolen hänelle toimittamien tietojen oikeellisuuden. Käyttäjien Smart Logistics -järjestelmässä lähettämät tai esittämät viestit eivät edusta TIMOCOMin ilmoituksia tai mielipiteitä, eikä TIMOCOM ole hyväksynyt niitä tai pidä niitä ominaan. TIMOCOM ei takaa, että Smart Logistics -järjestelmässä lähetetty viesti tai tiedonanto menee perille kohteeseensa tai että viestin vastaanottajaksi valittu käyttäjä vastaanottaa ja lukee tällaisen viestin tai tiedonannon. TIMOCOM ei myöskään takaa, että henkilö, joka on ilmoitettu viestin lähettäjäksi tai vastaanottajaksi, on todellisuudessa henkilö, joka on lähettänyt tai vastaanottanut viestin.

(5) Käyttäjä vapauttaa TIMOCOMin kaikista velvoitteista, jotka johtuvat siitä, että käyttäjä käyttää Smart Logistics -järjestelmää tämän sopimuksen ehtojen vastaisesti. TIMOCOM tekee merkitykseltään samanlaisia sitoumuksia muiden käyttäjien kanssa koskien sopimusehtojen vastaista käyttöä ja siirtää aiheutuneen vahingon korvaamiseksi tarvittaessa (TIMOCOMin omien vahingonkorvausvaatimusten täyttämisen jälkeen) muiden käyttäjien vahingonkorvausvaatimukset sääntöjä rikkoneille käyttäjille.

(6) Riski tiedonsiirron laiminlyönnistä tai väärien tietojen toimittamisesta siirtyy käyttäjälle heti, kun tiedot eivät enää ole TIMOCOMin vaikutuspiirissä.

(7) Tätä sopimusta koskevat vastuun rajoitukset tai vastuun päättyminen käyttäjän vahinkojen osalta eivät päde tapauksissa, joissa
a) TIMOCOM tai sen sopimuksen täytäntöönpanoon käyttämä taho on aiheuttanut nämä tahallisesti tai törkeällä huolimattomuudella
b) TIMOCOM tai sen sopimuksen täytäntöönpanoon käyttämä taho on tuottamuksellisesti loukannut olennaista sopimusvelvoitetta, joka tulee myöntää konkreettisen sopimuksen tarkoituksen mukaan tai jonka täyttäminen ylipäänsä edes mahdollistaa sopimuksen asianmukaisen täytäntöönpanon ja jonka noudattamiseen säännöllisesti tulee voida luottaa
c) TIMOCOMilla on tuottamuksellisuudesta riippumaton vastuu, kuten silloin, kun kyseessä on tuotevastuulaki, takuun myöntäminen tai
d) TIMOCOM tai sen täytäntöönpanoon käyttämä taho on syyllistynyt aiheuttamaan hengenvaaran tai kehoon tai terveyteen kohdistuvan vaaran, johon liittyy lakisääteinen vastuu.

(8) Jos käyttäjä on yritys, TIMOCOMin vastuu rajoittuu sopimuksen tekohetkellä ennakoitavissa oleviin sopimukselle tyypillisiin vahinkoihin seuraavasti:
a) edellä olevan alakohdan 7 a) tapauksissa pelkän täytäntöönpanoon käytetyn tahon törkeän huolimattomuuden yhteydessä
b) edellä olevan alakohdan 7 b) tapauksissa tavallisen huolimattomuuden yhteydessä.
Tietojen katoamisesta, ohjelmista ja niiden palauttamisesta Smart Logistics-järjestelmän käytön yhteydessä TIMOCOM vastaa edellä olevan kohdan 7 alakohdan a) ja b) tapauksissa vain siltä osin kuin käyttäjä ei olisi voinut välttää katoamista asianmukaisista varotoimista, kuten säännöllisestä varmuuskopioinnista, huolimatta.

(9) Smart Logistics -järjestelmän osioilla, joita kutsutaan nimillä BETA tai BETA-versio, tarkoitetaan lähtökohtaisesti päivittäisen käytön kannalta keskeneräisiä tuotteita: ohjelmisto sisältää kaikki keskeiset toiminnot, mutta sen suorituskyky, yhteensopivuus ja vakaus ovat rajallisia, koska ennen ohjelmiston julkaisemista ei ole voitu kokemuspohjaisesti simuloida kaikkia laitteisto- ja ohjelmistoympäristöjä ja kaikkea käyttöä. TIMOCOM luovuttaa siksi nämä Smart Logistics -järjestelmän BETA-osiot vain sitomattomaan testikäyttöön, josta käyttäjiltä halutaan käyttökokemuksia. Tuottavia ominaisuuksia ja vapautta haastavammistakaan vioista ei voida taata. Käyttäjä ymmärtää, että TIMOCOM ei tämän johdosta vastaa järjestelmänsä käyttökatkoksista, tietojen katoamisesta, vikojen aiheuttamista vahingoista eikä näiden seurannaisvahingoista eikä menetetyistä tuloista. Käyttäjä tekee täydellisen varmuuskopion paikallisesta järjestelmästään kaikkine tietoineen ennen BETA-vaiheessa olevan Smart Logistics -järjestelmän osion asennusta ja käyttöä.

(10) Käyttäjä on yksin vastuussa Smart Logistics -järjestelmän käytöstä. Käyttäjä pidättäytyy kaikesta mahdollisesta väärinkäytöstä ja yrityksistä saada tietoja luvatta itse tai kolmannen osapuolen välityksellä tai yrityksistä puuttua Smart Logistics -järjestelmän toimintoihin. Tällaisissa tapauksissa käyttäjä vastaa koituvista kustannuksista, mukaan lukien kaikista kuluista, jotka ovat aiheutuneet TIMOCOMille järjestelmien tarkastuksesta ja/tai jotka ovat johdettavissa sellaisiin puutteisiin tai häiriöihin, jotka ovat käyttäjän vastuualueella. Käyttäjän on ilmoitettava TIMOCOMille välittömästi tilanteista, joissa kolmannet osapuolet voivat päästä käsiksi luvatta tietoihin, tai muista käyttäjän tietoon tulleista tai käyttäjän olettamista tietoturvarikkomuksista, jotka kohdistuvat Smart Logistics -järjestelmän käyttöön ja ryhdyttävä kaikkiin muihin asianmukaisiin tukitoimiin välittömästi ja ilman, että siitä aiheutuu TIMOCOMille kuluja, varsinkin, jos TIMOCOM kehottaa käyttäjää toimimaan näin ja jos vaaditut toimenpiteet eivät ylitä kohtuuttomuuden rajaa oikeuksia puolustettaessa.

7. Valitukset

(1) Jos TIMOCOM saa käyttäjästä tietoja, joiden mukaan tämä on rikkonut tahallisesti rahtisopimuksessa tai tässä sopimuksessa määrättyjä velvollisuuksiaan tai muuta voimassa olevaa lainsäädäntöä (jäljempänä valitus), TIMOCOMilla on oikeus, mutta ei velvollisuutta, ilmoittaa kyseisistä valituksista, mainiten valituksen esittäjän nimen tai mainitsematta sitä, asianomaiselle käyttäjälle tai tämän kuulemisen ja tarkastamisen jälkeen toisille käyttäjille.

(2) Käyttäjä, jota vastaan valitus on esitetty (jäljempänä "asianosainen"), on velvollinen esittämään TIMOCOMille kirjallisen lausuntonsa valituksen sisällöstä välittömästi, kuitenkin viimeistään viikon kuluessa ilmoituksen saamisesta, ja oikaisemaan valituksen tai ainakin kirjallisesti perustelemaan lausuntoonsa tarvitsemansa lisäajan.

(3) Jos asianosainen ei onnistu lausunnollaan kumoamaan valituksen sisältämiä syytöksiä velvollisuuksien rikkomisesta, TIMOCOMilla on oikeus, mutta ei velvollisuutta, vaatia käyttäjää korjaamaan epäkohdat viikon kuluessa lausunnon antamisesta. Määräaikainen korjausvaatimus ei ole välttämätön, jos sen katsotaan olevan TIMOCOMille olosuhteisiin nähden kohtuuton.

(4) Edellä olevissa kohdissa (2) ja (3) mainitut oikeudet, ohjelmayhteyden sulkemis- ja irtisanomisoikeuden rinnalla, on tarkoitettu yksinomaan TIMOCOMin etujen edistämiseen. Vaikka TIMOCOM ei käytä kyseisiä oikeuksia, se ei ole vastuussa muille käyttäjille.

(5) TIMOCOMilla ei ole velvollisuutta tarkastaa sille esitettyjä valituksia.

(6) Käyttäjä nimeää vastuullisen yhteyshenkilön, jolla on oikeus tehdä sopimukseen liittyviä päätöksiä ja ottaa vastaan sekä antaa selvityksiä. TIMOCOMilla on oikeus, muttei velvollisuutta, hylätä käyttäjän yrityksen muiden henkilöiden tekemät selvitykset.

8. Poikkeuksellinen irtisanominen, käyttölisenssin kesto, yleiset säännökset

(1) Käyttöoikeuden kestosta sovitaan asiakaskohtaisesti. Maksuttoman koejakson aikana on voimassa molemminpuolinen välitön irtisanomisaika.

(2) Kummallakin osapuolella on oikeus irtisanoa tämä sopimus ilman irtisanomisaikaa, jos siihen on merkittävä syy. TIMOCOM katsoo erityisen merkittäväksi syyksi irtisanoa sopimus välittömästi, jos
a) käyttäjästä tulee maksukyvytön tai häntä uhkaa maksukyvyttömyys
b) käyttäjän omaisuutta koskevaa maksukyvyttömyyden selvittelyä ei käynnistetä varojen jo siihen puuttumisen takia tai käyttäjän on annettava valaehtoinen vakuutus
c käyttäjä rikkoo tahallisesti näiden ehtojen määräyksiä, mitkä vaarantavat sopimuksen tarkoituksen tai mitkä oikeuttavat palvelun sulkemiseen 3 (4) tai (5) kohdan mukaisesti
d) käyttäjän maksettavaksi kuuluvat korvaukset, jotka vastaavat yhden kuukauden käyttökorvausta, ovat yli 14 kalenteripäivää myöhässä tai
e) käyttäjän yrityksen osakas-/omistussuhteet muuttuvat 25 % tai vielä suuremmalta osalta verrattuna niihin yritystietoihin, jotka olivat voimassa sopimuksen solmimishetkellä, tai yrityksen laillisena edustajana toimiva/t henkilö/t vaihtuu/vaihtuvat
f) käyttäjä, jonka lakisääteinen edustaja tai käyttäjään liittyvä yritys toimii kilpailevassa asemassa TIMOCOMin kanssa.

(3) Käyttöoikeus alkaa, kun TIMOCOM aktivoi sen, ja päättyy samaan aikaan kun sopimussuhde päättyy.

(4) Sopimuksen päättyessä käyttäjän on välittömästi poistettava kaikki TIMOCOMiin liittyvät ja itselleen asentamansa ohjelmistot ilman minkäänlaista ohjelmistojen säilytys- tai käyttöoikeutta sekä lopetettava Smart Logistics -järjestelmän käyttö. Käyttäjän on sen jälkeen myös lopetettava muu tietojen toimittaminen mahdollisesti hänen käytössään olleeseen rajapintaan.

(5) Jos käyttäjä on yrittäjä, julkisoikeudellinen oikeushenkilö tai julkisoikeudellisen yksityisomaisuuden Saksan siviililain (BGB:n) 310 pykälän 1 momentin 1 alakohdan mukainen oikeushenkilö tai hänellä ei ole yleistä oikeuspaikkaa Saksassa, katsotaan Düsseldorf suoritus- ja oikeuspaikaksi. Sopimukseen pätee Saksan laki ilman YK:n kauppaoikeutta.

(6) Jos TIMOCOM toimittaa käyttäjälle tämän sopimuksen tai tämän sopimuksen osien käännöksiä, saksankielinen sopimus säilyy ratkaisevana ja oikeudellisesti sitovana, jos asianomaisessa käännöksessä on ristiriitaisuuksia tai poikkeamia saksankielisestä versiosta.

(7) Jos näiden ehtojen yksittäiset määräykset ovat pätemättömiä, se ei vaikuta muiden määräysten voimassa oloon. Pätemättömien määräysten sijasta pätevät ne voimassa olevat säännökset, jotka ovat lähinnä pätemättömien määräysten tarkoitusta.

9. Tietosuoja

(1) Käyttäjä antaa suostumuksensa siihen, että TIMOCOM tallentaa käyttäjän teknisiä tietoja käyttäjän tunnistamista ja kohdentamista, tietoturvallisuutta ja tiedonsiirron optimointia varten. Tällaisiin tietoihin voivat kuulua päätelaitteesta riippuvat anonyymit tiedot, kuten asennettu käyttöjärjestelmä, näytön resoluutio, selain, prosessorin tunnus ja nopeus, fyysinen muisti, sekä tiedot, joiden avulla käyttäjä voidaan mahdollisesti tunnistaa, esimerkiksi IP- ja MAC-osoite, laitetunnus, domainin DNS, asennuspolku, käyttäjätunnus, kieliasetukset, evästeet ja telematiikkatiedot.
TIMOCOM käsittelee henkilötietoja käyttäjän rekisteröidyttyä TIMOCOMiin kohdentaakseen käyttäjän heidän TIMOCOM-käyttötiliinsä, sekä käyttäjän laatiessa Smart Logistics -järjestelmässä kolmansille osapuolille esitettävän yritysprofiilin. Tällaisia tietoja ovat esimerkiksi käyttäjän nimi, puhuttelu, sähköpostiosoite, yhteystiedot, ilmoitettu kielitaito, järjestelmään syötetyt tiedot, viestit sekä tiedot, jotka käyttäjä itse asettaa kolmansille osapuolille esille yritysprofiilissaan tai käyttäessään ohjelmaa Smart Logistics -järjestelmän käyttömahdollisuuksien puitteissa. TIMOCOM käyttää näitä tietoja seuraaviin tarkoituksiin:
– sovitun suorituksen valmistelu ja voimassapito
– käyttäjän antamien toimeksiantojen toteuttaminen
– käyttäjän henkilöllisyyden tarkistaminen
– näiden käyttöehtojen noudattamisen varmistaminen
– lainmukaisten velvoitteiden tai täytäntöönpanokelpoisten viranomaisten tai laillisten vaatimusten noudattaminen.
Näiden tietojen säilyttämisaika määräytyy kunkin sopimuksen keston ja tarkoituksen mukaan sikäli kuin paikkaa koskevia vallitsevia etuja tai lainmukaista säilyttämisvelvollisuutta ei ole.

(2) Käyttäjä antaa suostumuksensa siihen, että TIMOCOM käsittelee käyttäjän yritystä koskevia tietoja liikesuhteen ja sopimuksen solmimista varten sekä hakee käyttäjää koskevia luottoluokitustietoja tunnetuista luottotietorekistereistä.

(3) Käyttäjä hyväksyy, että TIMOCOM voi luovuttaa käyttäjän henkilötiedot TIMOCOMin tytär- tai kumppaniyhtiöille lisenssisopimuksen tai käyttäjän tilaamien palvelutoimeksiantojen täyttämistä varten. Tällä hetkellä näitä tahoja ovat:
TIMOCOM SAS, 153, Boulevard Haussmann, FR-75008 Paris;
TIMOCOM Logistica SL, Avenida Riera Principal, 8, ES-08328 Alella/Barcelona;
Hock R. Kft, Malom u. 7., HU-8000 Székesfehérvár;
TIMOCOM sp.z.o.o., ul. Powstańców Śląskich 15, PL-PL-53-332 Wrocław;
DPN CZ Team s.r.o., Klíšská 977/77, CZ-400 01 Ústí nad Labem;
Ticonex GmbH, Bessemerstr. 10, DE-40699 Erkrath;
Timocom NG GmbH, Timocom Platz 1, D-40699 Erkrath.

Nämä yritykset käyttävät ja käsittelevät käyttäjän tietoja vain TIMOCOMin toimeksiannosta TIMOCOMin ohjeiden mukaan, ja ne ovat sitoutuneet noudattamaan voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä. Käyttäjän henkilötiedot voidaan luovuttaa kolmansille osapuolille lisäksi lakisääteisten määräysten ja viranomaisten tai tuomiovallan täytäntöön pantavien määräysten vuoksi sekä estämään tai ehkäisemään rangaistavat teot tai näiden lisenssiehtojen rikkomukset. TIMOCOM voi käsitellä ja luovuttaa kolmansille osapuolille tietoja, joihin ei liity henkilötietoja, esimerkiksi anonyymeiksi muutettuja tietoja tai tietoja, jotka ovat ulkopuolisille käyttäjille tarkoitettuja tietoja sopimuksen tarkoituksen toteuttamista varten.

(4) Käyttäjällä on oikeus milloin tahansa saada TIMOCOMilta maksutta tietoja omien henkilötietojensa tallennuksesta ja pyytää tietojen poistamista sekä oikeus tietojen oikaisuun tai käsittelyn rajoittamiseen. Käyttäjä voi myös estää käsittelyn, ja hänellä on oikeus tietojen siirtoon, mikäli tietosuojan edellytykset täyttyvät. Käyttäjät voivat esittää oikeuksiinsa liittyviä kysymyksiä tai ilmoittaa halustaan peruuttaa lupa henkilötietojensa käsittelyyn tai rajoittaa sitä milloin tahansa ottamalla yhteyttä TIMOCOMiin osoitteessa:

TIMOCOM GmbH
Datenschutzbeauftragter
Timocom Platz 1
40699 Erkrath
S-posti: datenschutz(at)timocom.com

Luvan peruminen tai rajoittaminen ei vaikuta sopimuksen sisältöön eikä käyttäjän maksuvelvollisuuteen. Käyttäjä ymmärtää, että TIMOCOM ei luvan peruuttamisen tai rajoittamisen jälkeen mahdollisesti enää pysty takaamaan Smart Logistics -järjestelmän käyttöä.
Käyttäjällä on myös oikeus tehdä valitus TIMOCOMia valvovalle valvontaviranomaiselle. Vastuullinen viranomainen on Nordrhein-Westfalenin valtuutettu tietosuojan ja tiedonvälitysvapauden edustaja: www.ldi.nrw.de/metanavi_Kontakt/

(5) Käyttäjä vastaa Smart Logistics -järjestelmän käytöstä tietosuojan mukaisesti. Käsitellessään tietoja Smart Logistics -järjestelmän avulla käyttäjä sitoutuu noudattamaan kaikkia voimassa olevan lainsäädännön mukaisia olennaisia tietosuojamääräyksiä. Käyttäjällä ei ole oikeutta esittää TIMOCOMille mitään vaateita, jotka johtuvat kokonaan tai osittain siitä, että käyttäjä ei ole noudattanut tietosuojalainsäädännön, sopimusten tai muun lainsäädännön säännöksiä.

(6) Käyttäjä ilmoittaa kaikille henkilöille, joita Smart Logistics -järjestelmän käyttö koskee, ennen käytön aloittamista TIMOCOMille myönnetystä tietojenkäsittelyluvasta, käsiteltävien tietojen laadusta, käsittelyn tarkoituksesta ja kestosta, tietojenkäsittelyyn osallistuvista yrityksistä sekä mahdollisuudesta lopettaa tietojen siirto. Jos käyttäjään sovellettavien lakien perusteella käyttöön tarvitaan lupa henkilöltä, jota Smart Logistics -järjestelmän käyttö koskee, käyttäjä varmistaa, että kaikki tarvittavat luvat tai kulloinkin sovellettavan lain mukaiset mahdolliset hyväksytyt vaihtoehdot (esimerkiksi toimintasopimukset) on saatu kirjallisina. Käyttäjän tulee säilyttää asianomaiset todistukset kaksi vuotta sopimuskauden päättymisen jälkeen ja toimittaa tarvittaessa pyynnöstä alkuperäiskappaleet TIMOCOMille.

(7) TIMOCOM huomauttaa, että tiedot sopimusvelvoitteiden laiminlyönnistä – koskien sopimussuhteista aiheutuneita erääntyneitä saatavia – toimitetaan Saksan tietosuojalain (Bundesdatenschutzgesetz, BDSG) § 31 mukaisesti SCHUFA Holding AG:lle, Kormoranweg 5, 65201 Wiesbaden, Saksa, jos saatavien perustana oleva sopimussuhde on irtisanottavissa määräajatta maksurästien vuoksi ja maksamatta olevia suorituksia ei erääntymisestä huolimatta ole maksettu ilmoitetun maksuajan kuluessa. Lisätietoja SCHUFAsta löytyy osoitteesta www.meineSCHUFA.de.

Päivitetty: 01.01.2020

§ 1 Palvelu

1. TIMOCOM GmbH toimii yksinomaan toimeksiantajan tukena toimeksiantajan laskuttaman nettosumman perimisessä. TIMOCOM vaatii oman harkintansa mukaan velalliselta lausuntoa tai maksamattoman laskun maksamista.

2. TIMOCOM ei takaa perinnän onnistumista.

3. Velallisen maksut, hyvitykset tai kuittaukset suoritetun perinnän jälkeen katsotaan perinnän onnistumiseksi, jos toimeksiantaja ei osoita TIMOCOMille 2 viikon kuluessa ilmoitetusta maksupäivästä, että velkoja ei ole maksettu.

4. Toimeksiantajalla on yhä oikeus ryhtyä milloin tahansa uusiin toimenpiteisiin velan perimiseksi.

§ 2 Hyvitys

1. Lasku erääntyy heti sen saavuttua vastaanottajalle.

2. Velallisen suorittaessa maksunsa TIMOCOMille TIMOCOM voi vähentää tästä toimeksiantajalta veloitettavia maksuja (käyttötililiikenne).

3. TIMOCOM pidättää oikeuden periä lasku yhdessä muiden laskujen kanssa, jos toimeksiantajan kanssa on vakituisen liikesuhteen yhteydessä jo sovittu suoratiliveloituksesta. Toimeksiantaja myöntää täten TIMOCOMille valtuuden veloittaa riidaton summa mainitulta yritystililtä.

§ 3 Sopimuksen syntyminen ja päättyminen

1. Toimeksiantaja on sidottu tarjoukseensa 3 työpäivän ajan. Sopimus astuu voimaan, kun TIMOCOM hyväksyy sen. Hyväksyntä ei vaadi mitään erityistä muotoa ja voi tapahtua myös hiljaisesti. Sopimus katsotaan TIMOCOMin hyväksymäksi erityisesti silloin, kun v on mainitun aikavälin kuluessa ollut todistettavasti yhteydessä velalliseen.

2. Toimeksiantaja voi perua sopimuksen ilmoittamalla asiasta vähintään 2 viikkoa etukäteen. Jos velalliseen on jo oltu yhteydessä, toimeksiantaja on yhä velvollinen ilmoittamaan TIMOCOMille toimeksiantoon liittyvän maksun suorittamisesta ja TIMOCOMin oikeus sovittuun korvaukseen pysyy voimassa.

3. Oikeus sopimuksen irtisanomiseen velvollisuuksien vakavan laiminlyönnin vuoksi pysyy kummankin osapuolen kohdalla muuttumattomana.

4. Jos toimeksiantaja tai velallinen menettää tai päättää perinnän yhteydessä TIMOCOM-asiakkuutensa, toimeksiantajalla ja TIMOCOMilla on oikeus päättää sopimus. Sopimuksen katsotaan siinä tapauksessa rauenneen.

5. Jos perinnän aikana käy ilmi, että saatava ei todennäköisesti ole perittävissä, perintä päättyy ja siitä ilmoitetaan toimeksiantajalle. Saatavan ei katsota olevan perittävissä silloin, kun se on riitautettu, siirretty, viety tuomioistuimeen, oikeudellisesti täytäntöönpanokelpoinen tai kolmannen osapuolen oikeuksilla kuormitettu tai kun velallinen on maksukyvytön. Sopimuksen katsotaan siinä tapauksessa rauenneen.

6. Toimeksiantaja on velvollinen auttamaan TIMOCOMia tarjoamalla asianmukaisia tietoja. Jos TIMOCOM ei pyynnöstä huolimatta saa tarpeellisia tietoja sopimuksen täyttämiseksi 14 päivän kuluessa, sillä on oikeus päättää sopimus ja laskuttaa perusmaksu tai kyseiseen hetkeen saakka kerääntyneet onnistuneen perinnän kulut.

§ 4 Vastuu

1. TIMOCOMin vastuu sopimuksen tekemisestä tai toteuttamisesta johtuvista toimeksiantajan vahingoista on rajattu tapauksiin, joissa
a) TIMOCOM tai sen täytäntöönpanoon käyttämä taho on tuottanut nämä tahallisesti tai törkeällä huolimattomuudella
b) TIMOCOM tai sen täytäntöönpanoon käyttämä taho on syyllistynyt rikkomaan keskeistä sopimusvelvoitetta, joka vaarantaa sopimuksen tarkoituksen täyttämisen
c) TIMOCOM on ollut vilpillinen tai myöntänyt takuun
d) TIMOCOMin vastuu johtuu pakottavasta lainsäädännöstä, kuten tuotevastuulaista tai
e) TIMOCOM tai sen täytäntöönpanoon käyttämä taho on syyllistynyt aiheuttamaan hengenvaaran tai kehoon tai terveyteen kohdistuvan vaaran,
johon liittyy lakisääteinen vastuu.

2. Jos toimeksiantaja on yritys, TIMOCOMin vastuu rajoittuu sopimuksen tekohetkellä ennakoitavissa oleviin sopimukselle tyypillisiin vahinkoihin seuraavasti:
a) edellä olevan alakohdan 1 a) tapauksissa pelkän täytäntöönpanoon käytetyn tahon törkeän huolimattomuuden yhteydessä
b) edellä olevan alakohdan 1 b) tapauksissa pelkän huolimattomuuden yhteydessä.

3. Toimeksiantaja on vastuussa siitä, että avoin summa on erääntynyt ja riitauttamaton sekä että TIMOCOM saa kaikki tarvittavat asiakirjat ja tiedot. Toimeksiantaja voi vaatia onnistuneen perinnän kuluja velalliselta vain, kun tämän suoritukset ovat myöhässä ja kun hän on voimassa olevan lainsäädännön mukaan velvollinen ne suorittamaan. Toimeksiantaja pyytää näiden kulujen maksamista suoraan velalliselta.

4. TIMOCOM pidättää oikeuden hävittää prosessin päättymisen jälkeen kaikki asiakirjat, joita ei lakimääräisistä syistä tarvitse säilyttää.

§ 5 Muut ehdot

1. Kaikki sopimukset on tehtävä kirjallisesti.

2. Jos toimeksiantaja ei ole kuluttaja, on suoritus- ja oikeuspaikkana Düsseldorf. Saksan lakia sovelletaan.

3. Jos yksi sopimuksen kohta on pätemätön tai tulee pätemättömäksi, sillä ei ole vaikutuksia muiden kohtien tai sopimusten pätevyyteen. Osapuolet sitoutuvat tekemään pätemättömien kohtien tilalle pätevän sopimuksen, joka on niin lähellä kuin mahdollista pätemättömän kohdan tarkoitusta.

Päivitetty: 01.01.2020

Ylös