Yleiset käyttöehdot

Vaihteen yhteystiedot

1. Yleistä

(1) Kaikkiin tämän käyttöoikeuden mukaisiin toimituksiin ja palveluihin sovelletaan ainoastaan jäljempänä mainittuja ehtoja. Käyttäjän asettamat velvoitteet ja ehdot eivät ole sitovia, vaikka TIMOCOM ei niitä erikseen kiistäisi. TIMOCOMin palvelutarjonta on tarkoitettu yksinomaan Saksan siviililain (BGB) 14 pykälän määritelmän mukaisille yrittäjille ja kaupallista toimintaa harjoittaville toimijoille.

(2) TIMOCOM pidättää oikeuden muuttaa tai täydentää näitä ehtoja kunkin laskutusjakson loppuun mennessä. TIMOCOM ilmoittaa käyttäjille muutoksista selkeällä huomautuksella laskulomakkeessa tai markkinapaikassa. Käyttäjän katsotaan hyväksyneen muutetut ehdot, jos tämä ei kiistä niitä välittömästi tai viimeistään yhden kuukauden kuluessa tiedoksi antamisesta. Laskun varaukseton maksaminen katsotaan muutosten hyväksymiseksi.

(3) Sopimukseen tehtävät täydennykset, lisäykset ja muutokset on tehtävä kirjallisesti tullakseen voimaan. Sopimuspuolten sopiessa, että kolmannella oikeushenkilöllä on myös oikeus käyttää TIMOCOMin markkinapaikkaa, sopimuspuolet sopivat myös siitä, että kyseinen kolmas osapuoli on valtuutettu vastaanottamaan myös TIMOCOMin sopimusehtoihin liittyviä tiedonantoja.

(4) Jos sopimuksessa mainitaan henkilöitä (esimerkiksi käyttäjiä), tällä tarkoitetaan kaikkia henkilöitä sukupuolesta (mies / nainen / muu) riippumatta.

2. Sopimuskohde

(1) TIMOCOM myöntää käyttäjälle ohjelmiston käyttöoikeuden (jäljempänä lisenssi) käyttäjäsovellukseen määräajoin suoritettavaa maksua vastaan. Lisenssin laajuus on sovittu asiakaskohtaisesti. TIMOCOM voi myöntää käyttäjälle käyttäjäsovelluksen (jäljempänä TIMOCOMin makkinapaikka) käyttöoikeuden oman harkintansa mukaan joko asennettavan ohjelmiston, käyttäjätunnuksen ja salasanan yhdistelmän, verkkokirjautumisen tai rajapinnan avulla asiakkaan hallussa olevaan laitteisto- ja ohjelmistoympäristöön. Tämä markkinapaikka toimii yksinomaan online-yhteyden välityksellä, jonka muodostavat internetiin kytketyt palvelimet. Kaikki verkkopalvelut toimitetaan alustaa isännöivän datakeskuksen reititinliitännän välityksellä.

Poikkeuksena ovat ajat, jolloin TIMOCOMin käyttämät palvelimet eivät ole teknisistä tai muista TIMOCOMista riippumattomista syistä käytettävissä tai TIMOCOM toteuttaa sopimuksen mukaisten palvelujen ylläpitämisen edellyttämiä huoltotöitä palvelimilla, eikä käyttöhäiriöitä voida teknisistä syistä välttää. TIMOCOM rajoittaa suunnitellut huoltotoimenpiteet ja päivitykset tehtäväksi mahdollisuuksien mukaan arkipäivisin ennen klo 7.30 tai klo 18.00 jälkeen (CET/CEST) ja kokopäivän kestävät huollot viikonloppuihin. TIMOCOM voi tilapäisesti rajoittaa tai keskeyttää palveluita, jos tämä on tarpeen viranomaisten antamien tai lakisääteisten vaatimusten noudattamiseksi, järjestelmän eheyden tai tietosuojan ylläpitämiseksi.

(2) Jos TIMOCOM tarjoaa käyttäjälle pääsyn markkinapaikkaan ohjelmiston kautta, tämä voi tapahtua sen oman harkinnan mukaan esimerkiksi latausmahdollisuudella tai Apple®:n App Store®:n tai Google Play™:n jne. kautta. Ohjelmiston lataaminen ja asentaminen eivät sisälly TIMOCOMin palveluihin, vaan ne on käyttäjän suoritettava itsenäisesti omalla vastuullaan. Myöntäessään käyttöoikeuden käyttäjänimellä ja salasanalla tai verkkokirjautumisella suoritettavan verkkorekisteröitymisen avulla, TIMOCOM pidättää itsellään oikeuden asettaa tiettyjä vaatimuksia salasanan muodostamiselle, yhdistää henkilökohtaisen käyttöoikeuden käyttäjän ilmoittamaan käyttäjän sähköpostiosoitteeseen tai määrittää paikallisia turvallisuustekijöitä, kuten käyttäjän päätelaitteen käyttöjärjestelmän varmennustekniikoita.

(3) Tarpeellisen laitteiston, ohjelmiston ja tietoverkkoyhteyksien valinta, hankinta ja käyttö tapahtuvat täysin käyttäjien toimesta ja heidän vastuullaan. 

(4) TIMOCOMilla on tuotteidensa kehittämisen ja optimoinnin osalta oikeus muuttaa niitä, jos muutoksella ei rajoiteta niiden olennaisia ominaisuuksia.

(5) TIMOCOM voi toimittaa käyttäjälle markkinapaikan kautta ilmoituksia tarjouksista, saaduista viesteistä tai toimeksiannoista. TIMOCOM pidättää itsellään oikeuden rajoittaa näiden ilmoitusten määrää, esilläoloaikaa ja säilyttämistä.

3. Käyttöoikeus

(1) Tässä sopimuksessa myönnetty käyttöoikeus on voimassa ainoastaan yksilöllisesti sovitussa laajuudessa, esimerkiksi tietylle määrälle henkilökohtaisia yksittäisiä käyttäjätilejä, tapahtumia tai sovitulle tietomäärälle käyttäjän yrityksessä sopimuksessa määritettyä toimipaikkaa kohden riippumatta siitä, onko kyseessä pää- vai sivutoimipaikka. Käyttöoikeutta ei voi siirtää kolmansille sopimuspuolille eikä muille toimi- eikä käyttöpaikoille. Kun käyttöoikeutta hyödynnetään käyttäjätunnusta ja salasanaa tai verkkokirjautumista käyttäen, tilillä on vain yksi samanaikainen käyttöoikeus kyseisenä ajankohtana päätelaitteeseen ja/tai selaimeen (kilpaileva lisenssi).

(2) Käyttöoikeus koskee ainoastaan elinkeinon harjoittamiseen liittyvien tietojen syöttämistä ja hakemista asianmukaisessa liiketoiminnassa. Kaikkien järjestelmään syötettävien tietojen on oltava todenmukaisia, ja niiden oikeellisuus on pyydettäessä todistettava TIMOCOMille. Vanhentuneet ja tallennetut tiedot on poistettava, jos lakisääteistä säilyttämisvelvollisuutta ei ole. Käyttö seuraaviin tarkoituksiin tai sisältöihin ei ole sallittua:
a) ei-toivotut uutiset, kuten roskaposti, massakyselyt, yleiset mainokset ja yleiset tarjoukset
b) laittomat tarkoitusperät, väärät tiedot, huijaukset tai harhaanjohtamiset
c) henkilöllisyyteen liittyvien oikeuksien, immateriaalioikeuksien tai kolmansien sopimuspuolten yksityisyyteen liittyvien oikeuksien kaltaisten oikeuksien rikkominen
d) tietojen kerääminen, etenkin sellainen, joka mahdollistaa toisen käyttäjän profiilin luomisen
e) päätelaitteen tai tämän ohjelmiston toimintaan vaikuttavien ohjelmakoodien levitys
f) sisällöt, jotka haittaavat, kuormittavat tai vahingoittavat TIMOCOMia tai muiden käyttäjien kaltaisia kolmansia sopimuspuolia, esimerkiksi boikottivaatimukset, ketjukirjeet, vainoaminen, uhkailu, loukkaus, herjaus, syrjintä, vihapuhe, liiketoiminnan vahingoittaminen, seksuaalinen häirintä sekä kuvat, jotka ovat brutaaleja, väkivaltaisia tai joissa esiintyy alastomuutta
g) tarjoukset sellaisten palvelujen tarjoamisesta, joille ei ole tarvittavaa virallista hyväksyntää tai lupaa, h) sisällöt, jotka rikkovat voimassa olevaa lainsäädäntöä tai hyviä tapoja tai joiden lähettämiseen käyttäjällä ei ole oikeutta.

(3) Markkinapaikassa esitettäviä tietoja saa poimia ainoastaan käytettävissä olevan tiedonsiirto- tai tulostustoiminnon avulla. Markkinapaikan automatisoituun käyttöön, tapahtuipa se rajapinnan, ulkopuolisten ohjelmistojen, bottien, skriptien tai muiden ratkaisujen avulla, jotka eroavat perusselainten, kuten Chrome™:n, Firefox®:in tai Microsoft Edgen standardeista, tarvitaan TIMOCOMin kirjallinen suostumus.

Kaikkeen TIMOCOMin tarjontaan, jossa myönnetään rajaton käyttöoikeus kiinteään hintaan, sovelletaan reilun käytön periaatetta. Tämän periaatteen avulla TIMOCOM pyrkii tarjoamaan kaikille käyttäjille tasapuolisen ja korkealaatuisen käyttökokemuksen. Tästä syystä TIMOCOM pidättää itsellään oikeuden ryhtyä käyttäjän käyttöoikeuksia rajoittaviin toimenpiteisiin, jos tämä omalla käyttötavallaan rasittaa TIMOCOMin resursseja niin, että käytettävissä olevan palvelinkapasiteetin, kaistanleveyden tai muistikapasiteetin tasapuoliselle jakamiselle aiheutuu muuta kuin vähäpätöistä haittaa. Tällaisia rajoituksia voivat olla esimerkiksi yhden lisenssin minuuttia kohden tehtävien hakujen tai tapahtumien määrän rajoittaminen tai muistitilan rajoittaminen.

(4) TIMOCOM pidättää oikeuden katkaista käyttäjän yhteys markkinapaikkaan ja myös poistaa tietoja automaattisesti, jos siten vältetään tai lopetetaan kohdan 3 pykälän 2, voimassa olevan lain tai hyvien tapojen loukkaaminen. Sama pätee, jos käyttäjä vaarantaa teknisesti ohjelmiston, sovelluksen tai markkinapaikan olemassaolon. Jos käyttäjä ilmoittaa TIMOCOMille sisällöstä, jota hän pitää lainvastaisena, ilmoituksen on oltava perusteltu. Viestin lähettämisen jälkeen käyttäjä saa vahvistuksen. Käyttäjälle, joka on ladannut näytetyn sisällön markkinapaikkaan, ilmoitetaan hänen sisältönsä ilmoittamisesta lainvastaiseksi sähköpostitse hänen antamaansa osoitteeseen. Molemmat käyttäjät saavat tarkastuksen päätyttyä ilmoituksen päätöksestä sähköpostitse. Kyseinen käyttäjä voi vastustaa päätöstä vastaamalla tähän sähköpostiin. TIMOCOMin lakiasiainosasto tarkastaa tämän vastalauseen. Käyttäjä saa tarkastuksen päätyttyä ilmoituksen päätöksestä sähköpostitse. Käyttäjä voi valittaa kaikista TIMOCOMin tästä kappaleesta johtuvista päätöksistä toimivaltaiseen tuomioistuimeen. Lisäksi käyttäjät voivat valittaa kyseiselle digitaalisen palvelun koordinaattorille digitaalisten palvelujen lain 53 momentin mukaisesti tämän lain epäillystä rikkomuksesta.

(5) Jos käyttäjä ei noudata sopimusehtoja, erityisesti kohdassa 3 pykälässä 1, 2 tai 8, kohdassa 4 pykälässä 1, kohdassa 5 pykälässä 2 tai 4 tai kohdassa 7 pykälässä 2 tai 3 mainittuja velvoitteita tai jos hän ei korjaa jotain muuta sopimusrikkomusta annetussa määräajassa, TIMOCOM vapautuu palveluvelvoitteistaan (ohjelmayhteyden sulkeminen) säilyttäen kuitenkin oikeuden vastasuoritteeseen. Jos tässä osiossa kuvattu käyttäjän sopimusrikkomuksesta johtuva esto kestää yli 14 päivää, sopimus katsotaan puretuksi tästä ajankohdasta alkaen.

(6) Jokaisesta kohdan 3 pykälän 1 tai 2 tai kohdan 5 pykälän 2, 4 tai 5 tuottamuksellisesta sopimusrikkomuksesta käyttäjä on velvollinen maksamaan kahdentoista kuukauden käyttömaksun suuruisen sopimussakon. Vähäisemmän vahingon osoittaminen jää käyttäjän todistettavaksi.

(7) Käyttäjän on ilmoitettava TIMOCOMille välittömästi jokaisesta yrityksessään tapahtuneesta, kaupparekisterin kannalta merkityksellisestä muutoksesta heti, kun muutoksesta on ilmoitettu. Tämä koskee etenkin yritysmuodon muutoksia, osoitteenmuutoksia sekä kaupparekisteriin merkittyjen edustusoikeudellisten henkilöiden eroa tai virkaan astumista.

(8) Käyttäjä on velvollinen pitämään toimintansa edellyttämät ja lakisääteiset luvat, vakuutukset, lisenssit tai rekisteröinnit saatavilla ja ajan tasalla tarvittaessa TIMOCOMille toimittamista varten. 

3a. Yrityshaun käyttöoikeus

(1) Yrityshaun avulla käyttäjällä on, jos näin on sovittu, mahdollisuus tarkastella markkinapaikan käyttäjien yritystietoja.

(2) Käyttäjä voi myös täydentää markkinapaikkaan omia yritystietojaan muiden käyttäjien tarkasteltaviksi. Käyttäjä voit tarkastella laajennettuja, kolmansien yritysten tietoja vasta sen jälkeen, kun tämä on täydentänyt yritysprofiiliinsa oman yrityksensä laajennetut tiedot.

(3) Tietoja on mahdollista käyttää kauppatavan mukaisessa laajuudessa varsinaisessa liiketoiminnassa. Tietokannan kopiointi kokonaisuudessaan tai oleellisin osin on tekijänoikeuslain mukaisesti kielletty. Käyttäjälle ilmoitetaan, että muut käyttäjät voivat hakea ja tallentaa hänen markkinapaikassa julkaisemiaan tietoja, jotka voivat sisältää myös henkilötietoja. Sopimukseen perustuvan rajoituksen lisäksi TIMOCOMilla ei ole mahdollisuutta vaikuttaa käyttäjän suorittamaan tallennukseen, säilytysaikaan ja käyttöön.

(4) Asiakas on velvollinen pitämään järjestelmään syötetyt tiedot ajan tasalla. TIMOCOMin saatua ilmoituksen käyttäjän tietojen puutteellisuudesta tai virheellisyydestä TIMOCOMilla on oikeus ilmoittaa käyttäjälle näistä virheistä. Jos käyttäjä jättää korjaamatta tai täydentämättä tietojaan seitsemän päivän kuluessa siitä, kun TIMOCOM on saanut ilmoituksen tietojen puutteellisuudesta, käyttäjä antaa TIMOCOMille valtuudet – TIMOCOMia tähän kuitenkaan velvoittamatta – korjata tai täydentää käyttäjän tiedot nimissään ja oman vastuunsa mukaisesti vastaamaan kaupparekisteriotteen tietoja.

(5) TIMOCOM pidättää itsellään oikeuden poistaa käyttäjän tiedot, jotka eivät täytä edellä mainittujen pykälien 3 ja 4 ehtoja, sekä oikeuden evätä käyttöoikeuden Yritysprofiilit-sovellukseen.

6) Maksullinen sopimussuhde alkaa, kun kumpikin sopimuspuoli on allekirjoittanut lisenssisopimuksen tai kun TIMOCOM on vahvistanut sen kirjallisesti. Kumpikin sopimuspuoli voi irtisanoa sopimuksen 14 päivän irtisanomisajalla syitä ilmoittamatta päättymään kunkin kalenterikuukauden loppuun. Sopimuskausi on yksi kuukausi ja jatkuu aina yhdellä kuukaudella, jos kumpikaan sopimuspuoli ei irtisano sopimusta sopimusehtojen mukaisesti.

3b. Rahdit- ja Kuormatila-sovellusten käyttöoikeus

(1) Rahdit- ja Kuormatila -sovellusten avulla käyttäjällä on, jos näin on sovittu, mahdollisuus tarjota kuljetuskapasiteettia ja rahteja kansainvälisiin maantiekuljetuksiin sekä hakea rahti- ja kuljetustarjouksia markkinapaikkaa käyttäen.

(2) Tiedot on syötettävä kokonaisuudessaan, yksittäisin kirjoitusmerkein ja ilman ylimääräisiä välilyöntejä tai muita yksinomaan korostamiseen tarkoitettuja merkkejä, ja ne on syötettävä niitä varten tarkoitettuihin kenttiin. Tarjouspyynnön syöttäjä vastaa tietojen oikeellisuudesta. TIMOCOM pidättää itsellään oikeuden poistaa automaattisesti tiedot, jotka eivät täytä näitä kriteerejä tai kohdan 3 pykälän 2 kriteerejä.

3) Maksullinen sopimussuhde alkaa, kun kumpikin sopimuspuoli on allekirjoittanut lisenssisopimuksen tai kun TIMOCOM on vahvistanut sen kirjallisesti. Kumpikin sopimuspuoli voi irtisanoa sopimuksen 14 päivän irtisanomisajalla syitä ilmoittamatta päättymään kunkin kalenterikuukauden loppuun. Sopimuskausi on yksi kuukausi ja jatkuu aina yhdellä kuukaudella, jos kumpikaan sopimuspuoli ei irtisano sopimusta sopimusehtojen mukaisesti.

3c. Reittisuunnittelu ja kulunlaskenta -sovelluksen käyttöoikeus

(1) Reittisuunnittelu ja kulunlaskenta -sovellus mahdollistaa käyttäjälle, jos näin on sovittu, karttaesityksien avaamisen ja reittien laskennan verkkosovelluksessa. Kaikki karttaesitykset muuttuvat – kuten kaikki kartat yleensäkin – jatkuvasti, eivätkä ne koskaan voi olla todellisten olosuhteiden täydellisen tarkka kuvaus. Tämän vuoksi TIMOCOM ei takaa karttaesitysten eikä muidenkaan tietojen todenmukaisuutta. TIMOCOMin velvollisuudet rajoittuvat tämän johdosta tietojen esille asettamiseen, ylläpitoon sekä esittämiseen visuaalisessa muodossa käyttäjälle.

(2) Reittisuunnittelu ja kulunlaskenta -sovelluksessa esitetyt tiedot ja yksityiskohdat on hankittu kolmansilta osapuolilta. TIMOCOM pidättää tämän vuoksi itsellään oikeuden vetäytyä sopimuksesta tapauksissa, joissa TIMOCOMille itselleen ei ole toimitettu oikeita ja ajanmukaisia tietoja, ellei käyttäjä osoita tämän johtuvan TIMOCOMin omasta laiminlyönnistä.

(3) Haettaessa karttajärjestelmän avulla kohteita Reittisuunnittelu ja kulunlaskenta -sovellus voi priorisoida hakutuloksia kulloinkin syötettyjen paikannimien tai postinumeroiden mukaan. Tällöin on mahdollista, että hakutuloksissa on poikkeavia paikannimiä tai päällekkäisyyksiä. TIMOCOM ei ole velvollinen varmistamaan, että ohjelma valitsee halutun paikan automaattisesti oikein. TIMOCOM ei myöskään takaa millään tavalla oheistietojen, kuten postinumeroiden, katutietojen tai muiden täydentävien tietojen, oikeellisuutta eikä täydellisyyttä. Kartat muuttuvat jatkuvasti tekniikan kehittyessä. Karttojen sisältämiä tietoja, niiden virheettömyyttä ja ominaisuuksia ei taata.

(4) Karttamateriaali ja muut asiaan liittyvät tiedot (satelliittikuvat, tietullitiedot, liikennerajoitukset, nähtävyydet jne.) ovat lisenssinantajien toimittamia. Kartat, muut vastaavan tyyppiset tiedot ja niiden toiminnot ovat tekijänoikeuden alaisia ja yksinomaisesti TIMOCOMin ja/tai sen lisenssinantajien ja liikekumppaneiden omaisuutta, ja ne on suojattu kansainvälisillä sopimuksilla ja käyttömaan lainsäädännöllä. TIMOCOM myöntää käyttäjälle ei-siirrettävän, rajoitetun alilisenssin, jolla käyttäjä saa hyödyntää TIMOCOMin tuotteissa käytettyjä karttoja vain omassa sisäisessä käytössään. Käyttäjä ei saa kopioida eikä osittaa karttoja, kerätä niistä tietoja, muuttaa niitä eikä valmistaa niistä johdannaistuotteita. Käyttäjä ei saa johtaa karttojen lähdekoodia, lähdetiedostoja eikä karttojen rakennetta kokonaan eikä osittain eikä yrittää tällaista johtamista muuttaakseen niiden rakennetta, kerätäkseen niistä tietoja, purkaakseen niitä eikä mitään muutakaan tarkoitusta varten. Käyttäjä ei saa hyödyntää karttoja palveluyritystoimintaan eikä muihin sellaisiin tarkoituksiin, joissa muut henkilöt tai yksiköt muokkaavat karttoja. Käyttäjä ei saa lisenssillä minkäänlaisia omistusoikeuksia, jotka jäävät kaikki yksinomaan lisenssinantajille. Karttojen tekijänoikeutta (copyright), lähdetietoja tai omistusoikeutta koskevia tietoja ei saa muuttaa, piilottaa eikä poistaa.

(5) Jos sopimuksen tekoaikaan aineistoa toimittavat sopimuspuolet nostavat TIMOCOMilta veloittamiaan toimitushintoja, TIMOCOM pidättää itsellään oikeuden nostaa vastaavasti käyttäjältä maksullisista lisensseistä veloitettavia hintoja. Hinnankorotus tulee voimaan neljä viikkoa kuukauden ensimmäisestä päivästä lähtien sen jälkeen, kun hinnankorotuksesta on ilmoitettu. Jos Reittisuunnittelu ja kulunlaskenta -sovelluksen käyttöoikeuden hinta nousee yli 10 % kalenterivuoden aikana, käyttäjällä on oikeus purkaa sopimus kahden viikon kuluessa hinnankorotusilmoituksesta.

(6) TIMOCOM pidättää itsellään oikeuden oman harkintansa mukaan milloin tahansa muokata, laajentaa, poistaa ja järjestää uudelleen karttaesityksiä ja tietojen osia karttaesitysten ja karttoihin liittyvien lisätoimintojen ominaisuudet ja määrittelyt mukaan lukien. TIMOCOM ei ole velvollinen toimittamaan eikä suorittamaan huoltotöitä, vikojen korjausta, ohjelmakorjauksia (patcheja), päivityksiä (updates ja upgrades).

(7) Lisäksi voimassa ovat nämä loppukäyttäjää koskevat ehdot (HEREn käyttöehdot) sekä tietosuojaseloste (HEREn tietosuojaseloste).

(8) Sisältöä ja toimintoja ei saa käyttää ajoneuvon olemassa olevaan järjestelmään integroimiseen, ei myöskään antureiden tai ajoneuvokohtaisten toimintojen automatisointiin. ei myöskään antureiden tai ajoneuvokohtaisten toimintojen automatisointiin.

9) Maksullinen sopimussuhde alkaa, kun kumpikin sopimuspuoli on allekirjoittanut lisenssisopimuksen tai kun TIMOCOM on vahvistanut sen kirjallisesti. Kumpikin sopimuspuoli voi irtisanoa sopimuksen 14 päivän irtisanomisajalla syitä ilmoittamatta päättymään kunkin kalenterikuukauden loppuun. Sopimuskausi on yksi kuukausi ja jatkuu aina yhdellä kuukaudella, jos kumpikaan sopimuspuoli ei irtisano sopimusta sopimusehtojen mukaisesti.

3d. Ajoneuvojen seuranta -toiminnon käyttöoikeus

(1) Ajoneuvojen seuranta -toiminnon avulla käyttäjällä on, jos niin on sovittu, mahdollisuus käyttää telematiikkatoimintoa, jonka avulla tämä voi lähettää (jäljempänä ladata) oman kuljetuskalustonsa ajoneuvojen saatavilla olevia radio- tai satelliittituettuja tietoja, kuten Global Positioning Systemin (GPS) tai paikannuslaitteiden paikannustietoja tai muiden ajoneuvojärjestelmien sensoridataa markkinapaikkaan ja lisäksi tarkastella näitä itse rajattomasti sekä jakaa tiedot oman hyväksyntänsä jälkeen tietyn aikaa markkinapaikan muille käyttäjille (jäljempänä katselijoille). Ajoneuvojen seuranta -toiminnon avulla voi myös tarkastella edellä mainittuja, toisen käyttäjän kuljetuskaluston ajoneuvojen telematiikkajärjestelmien tietoja, kun kyseiselle käyttäjälle on myönnetty niiden seurantaoikeus. Näiden tietojen tarkasteluun tarvitaan hankintasopimus telematiikkapalvelun tarjoajan kanssa lataamista varten sekä lisenssi Reittisuunnittelu ja kulunlaskenta -sovellukseen tai vastaavaan karttaesitysten tarkastelutyökaluun, jota TIMOCOMin Ajoneuvojen seuranta -sovellus tukee.

(2) Sallittuaan katselijalle ajoneuvonsa telematiikkajärjestelmän tietojen tarkasteluoikeuden, käyttäjä sitoutuu mahdollistamaan näiden tietojen toimittamisen ilman katkoksia sovittuna ajanjaksona nykytekniikan puitteissa. Käyttäjä vastaa itse tietojen toimittamisesta TIMOCOMille oikealla tavalla ja ajallaan.

(3) Muiden vieraiden ajoneuvojen kuin käyttäjän pitkäaikaisesti vuokraamien tai liisaamien telematiikkajärjestelmien tietojen käyttö ja muokkaaminen on kielletty, ellei tästä ole sovittu edellä pykälän 1 mukaisesti markkinapaikan kahden käyttäjän välillä. Telematiikkatietojen lataamiseen aliurakoitsijoilta, jotka tekevät käyttäjälle töitä vakituisesti tai tähän rinnastettavissa oloissa, tarvitaan TIMOCOMin suostumus. Jos tätä pykälää rikotaan, TIMOCOMilla on oikeus estää kyseisen telematiikkajärjestelmän tietojen lataaminen.

(4) Telematiikkatietoja saa käyttää vain kyseessä olevien ajoneuvojen tai telematiikkajärjestelmien käytön koordinointiin palvelun tarkoituksen mukaisesti. Päälle kytkettyjä telematiikkajärjestelmiä ei saa nimetä luonnollisten henkilöiden selkokielisillä nimillä (esimerkiksi kuljettajan nimellä).

(5) Käyttäjä ilmoittaa kaikille telematiikkajärjestelmää käyttäville henkilöille ennen käytön aloittamista TIMOCOMille myönnetystä tietojenkäsittelyluvasta, käsiteltävien tietojen laadusta, käsittelyn tarkoituksesta ja kestosta, tietojenkäsittelyyn osallistuvista yrityksistä sekä mahdollisuudesta lopettaa tietojen siirto.
Jos käyttäjään sovellettavien lakien perusteella käyttöön tarvitaan lupa telematiikkajärjestelmää käyttävältä henkilöltä, käyttäjä varmistaa, että kaikki tarvittavat luvat tai kulloinkin sovellettavan lain mukaiset mahdolliset hyväksytyt vaihtoehdot (esimerkiksi työehtosopimukset) on saatu kirjallisina. Käyttäjän tulee säilyttää asianomaiset asiakirjat kaksi vuotta sopimuskauden päättymisen jälkeen ja toimittaa tarvittaessa pyynnöstä alkuperäiskappaleet TIMOCOMille.

(6) Jos käyttäjä rikkoo tietosuojasäännöksiä, erityisesti edellä olevia pykäliä 4 tai 5, TIMOCOMilla on oikeus irtisanoa käyttäjän kanssa tehty sopimus välittömästi. Käyttäjällä ei ole oikeutta esittää TIMOCOMille mitään vaateita sen johdosta, että käyttäjä on jättänyt noudattamatta tietosuojasäännöksiä, erityisesti edellä olevia pykäliä 4 tai 5.

7) Maksullinen sopimussuhde alkaa, kun kumpikin sopimuspuoli on allekirjoittanut lisenssisopimuksen tai kun TIMOCOM on vahvistanut sen kirjallisesti. Kumpikin sopimuspuoli voi irtisanoa sopimuksen 14 päivän irtisanomisajalla syitä ilmoittamatta päättymään kunkin kalenterikuukauden loppuun. Sopimuskausi on yksi kuukausi ja jatkuu aina yhdellä kuukaudella, jos kumpikaan sopimuspuoli ei irtisano sopimusta sopimusehtojen mukaisesti.

3e. Tarjouskilpailu-sovelluksen käyttöoikeus

(1) Tarjouskilpailu-sovellus tarjoaa käyttäjälle mahdollisuuden, jos näin on sovittu, julkaista (jäljempänä tarjouskilpailun julkaisija) sopimuskuljetuksiaan koskevia kuljetus- ja logistiikka-alan tarjouskilpailuja valitsemalleen kohderyhmälle sekä myös itse osallistua muiden käyttäjien julkaisemiin tarjouskilpailuihin palvelun tarjoajana (jäljempänä tarjoaja). Tarjouskilpailut-sovelluksen avulla käyttäjä voi määritellä, koota, käsitellä ja välittää tarjouksia valmistellessaan sopimuksen solmimista omalla vastuullaan.

(2) Tarjouskilpailun julkaisijan käyttöoikeus alkaa siitä hetkestä, kun maksu TIMOCOMin ensimmäisestä laskusta on vastaanotettu tai kun TIMOCOM on myöntänyt Tarjouskilpailut-sovelluksen käyttöoikeuden.

(3) Tarjouskilpailun julkaisu ei ole sitova toimeksianto, vaan tarjouspyyntö, eikä se velvoita sopimuksen tekemiseen. Tarjouskilpailun julkaisija ottaa huomioon, että annetut hintatarjoukset kohdistuvat ainoastaan julkaisijan tarjoamaan toimeksiantoon. Pätevä sopimus on mahdollista solmia vasta rahdintarjoajan ja tarjouksen antajan molemminpuolisen hyväksynnän jälkeen.

(4) Tarjoajan tekemä tarjous on sitova vielä yhden kuukauden ajan tarjouskilpailun voimassaoloajan päättymisen jälkeen.

(5) TIMOCOM pidättää itsellään oikeuden tarkistaa viimeistään kahden täyden arkipäivän kuluessa tarjouskilpailun julkaisemisesta tarjouspyyntöjen ja tarjousten laillisuuden, kattavuuden ja uskottavuuden ennen julkaisua. Tarjouksen katsotaan olevan laiton erityisesti silloin, jos se loukkaa voimassa olevaa lakia, viranomaismääräyksiä, kolmannen osapuolen tekijänoikeuksia tai hyviä käytöstapoja. Tarjouksen katsotaan olevan epätäydellinen, jos siitä puuttuu olennaisia sopimuskohtia tai välttämättömiä tietoja, kuten tietoja palvelun suorittamiseen tarvittavista luvista tai lisensseistä. Tarjouksen ei katsota olevan uskottava esimerkiksi, jos se on liian mainosmainen tai jos se koskee vain yksittäistä kuljetuskertaa.

(6) Jos TIMOCOM toteaa, vaikka vasta jälkeenpäinkin, ettei tarjouskilpailun julkaisija tai tarjoaja ole noudattanut pykälää 5, TIMOCOMilla on oikeus poistaa tarjouspyyntö tai tarjous Tarjouskilpailut-sovelluksesta, keskeyttää sen käsittely tai estää ylipäänsä sen julkaiseminen pidättäen kuitenkin itsellään oikeuden vastasuoritteeseen.

(7) TIMOCOM pidättää itsellään oikeuden julkaista Tarjouskilpailu-sovelluksessa vain sellaisten toimeksiantajien tarjouspyyntöjä, joille tunnettu luottotietorekisteri on luokittanut vähintään keskinkertaisen luottokelpoisuuden ja joista ei ole tiedossa tarjousten käsittelyä käytännössä vaarantavia taloudellisia seikkoja. Keskinkertaisella luottokelpoisuusindeksillä tarkoitetaan Euroopassa esimerkiksi vähintään saksalaisen Creditreform e.V:n indeksiä 300, Euler Hermes Kreditversicherungs-AG:n luokitusta B tai Coface AG:n luokitusta R. Jos tarjouskilpailun julkaisijan luottokelpoisuusindeksi heikkenee tarjouskilpailun aikana tämän tai vastaavan luokituksen alle, tai jos TIMOCOM saa tietää olosuhteista, jotka vaarantavat käytännössä tarjouspyyntöjen myöhempään ajankohtaan lankeavan maksamisen, TIMOCOM voi heikentyneestä luokituksesta tiedon saatuaan poistaa tarjouspyynnön käyttöjärjestelmästä tai lykätä sen julkaisua, kunnes luottokelpoisuusindeksi paranee.

(8) TIMOCOMilla on oikeus periä korvausta tarjouskilpailuun tulevien tarjousten välittämisestä tai toimeksiannon (tarjouspyynnön) arvioinnista TIMOCOMin kyseiseen tarjouskilpailuun syntyvien vaatimusten mukaan. TIMOCOMilla on oikeus välittää tarjouskilpailun tarjouksia tai tuloslaskelmia tarjouspyynnön julkaisijalle sitä mukaa kuin toimeksiantaja maksaa TIMOCOMille julkaisumaksujaan.

(9) TIMOCOM tarjoaa mahdollisten tarjoajien käyttöön erillisen tekstikentän, jonka avulla voi esittää kysymyksiä kyseessä olevasta tarjouskilpailusta. TIMOCOM pidättää itsellään oikeuden pidentää tarjouskilpailua koskevaa määräaikaa sen verran kuin vastaaminen kestää yli yhden arkipäivän. TIMOCOM pidättää itsellään myös oikeuden poistaa sellaiset tiedot, jotka eivät ole näiden ehtojen kohdan 3 pykälän 2 mukaisia.

(10) Kaikista tarjouskilpailussa osallisina olevien käyttäjien tiedoista ja tarjouksista, jotka TIMOCOM julkaisee tai välittää eteenpäin Tarjouskilpailut-sovelluksen kautta, vastaa ainoastaan kyseinen käyttäjä. TIMOCOM ei anna mitään takuita näistä tiedoista tai niiden kautta syntyvien sopimusten tai salassapitosopimusten täyttämisestä, eikä ole itse sopimuskumppani. TIMOCOM ei anna mitään takuita tarjoajien tiedoista tai suorituskyvystä varsinkaan silloin, jos tarjoajat on kutsuttu tarjouskilpailuun julkaisijan toiveesta.

(11) TIMOCOM pidättää itsellään oikeuden poistaa sovelluksesta tarjoajien tekemiä tarjouksia tai jättää ne välittämättä eteenpäin, jos sen tietoon tulee seikkoja, jotka vaarantavat käytännössä tarjoajan suorituskyvyn tai kieltävät lain tai viranomaismääräyksen perusteella tarjoajaa suorittamasta tarjoamaansa palvelua itse. TIMOCOMilla on myös oikeus poistaa sovelluksesta sellaisia tarjoajien tekemiä tarjouksia tai olla välittämättä niitä eteenpäin, joita ei ole tehty yrityksen omissa nimissä tai yrityksen omaan laskuun.

12) Maksullinen sopimussuhde alkaa, kun kumpikin sopimuspuoli on allekirjoittanut lisenssisopimuksen tai kun TIMOCOM on vahvistanut sen kirjallisesti. Kumpikin sopimuspuoli voi irtisanoa sopimuksen 14 päivän irtisanomisajalla syitä ilmoittamatta päättymään kunkin kalenterikuukauden loppuun. Vaihtoehtoisesti sopimussuhde voidaan tehdä yksittäistä käyttökertaa varten, jolloin se päättyy automaattisesti tarjouskilpailun päättyessä, ilman että sitä tarvitsee erikseen irtisanoa. Tarjouskilpailun julkaisijan tarjouskilpailuun kutsuman tarjoajan käyttöoikeus päättyy tarjouskilpailua koskevan määräajan umpeuduttua ilman erillistä irtisanomista tai voimassa olleen lisenssisopimuksen mukaisen käyttöoikeuden päättyessä.

3f. Varastotilat-sovelluksen käyttöoikeus

(1) Varastotilat-sovelluksen avulla käyttäjällä on, jos näin on sovittu, mahdollisuus tarjota varastotilaa ja tarkastella varastotilatarjouksia. Tarjousten julkaisu on mahdollista markkinapaikan, TIMOCOMin julkisten kotisivujen ja TIMOCOMin muiden sovellusten kautta.

(2) Vanhentuneet tiedot on poistettava viipymättä. Tiedot on syötettävä kokonaisuudessaan, selkeästi esitettynä ja ilman ylimääräisiä välilyöntejä tai muita yksinomaan korostamiseen tarkoitettuja merkkejä ja ne on syötettävä niitä varten tarkoitettuihin kenttiin. Tarjouspyynnön syöttäjä vastaa tietojen oikeellisuudesta. TIMOCOM pidättää itsellään oikeuden poistaa automaattisesti tiedot, jotka eivät täytä näitä kriteerejä tai kohdan 3 pykälän 2 kriteerejä.

3) Maksullinen sopimussuhde alkaa, kun kumpikin sopimuspuoli on allekirjoittanut lisenssisopimuksen tai kun TIMOCOM on vahvistanut sen kirjallisesti. Kumpikin sopimuspuoli voi irtisanoa sopimuksen 14 päivän irtisanomisajalla syitä ilmoittamatta päättymään kunkin kalenterikuukauden loppuun. Sopimuskausi on yksi kuukausi ja jatkuu aina yhdellä kuukaudella, jos kumpikaan sopimuspuoli ei irtisano sopimusta sopimusehtojen mukaisesti.

3g. Suljettu rahtipörssi -sovelluksen käyttöoikeus

(1) Suljettu rahtipörssi -sovellus mahdollistaa käyttäjälle, jos näin on sovittu, omien suljettujen ryhmien luomisen markkinapaikassa. Tällaisessa suljetussa rahtipörssissä on oikeus syöttää yksittäisiä ajoneuvokapasiteetteja ja rahtitarjouksia sekä hakea siellä tarjottuja ajoneuvokapasiteetteja ja rahtia, kansainvälisten tiekuljetusten osalta vain tällaisen ryhmän aloittajan valtuuttamille käyttäjille.

(2) Valtuutettujen osallistujien valinta ja hallinta on kyseisen ryhmän aloittajan vastuulla. Suljetun rahtipörssin käyttö ja siihen osallistuminen voi edellyttää muiden lisenssien sopimista.

3) Maksullinen sopimussuhde alkaa, kun kumpikin sopimuspuoli on allekirjoittanut lisenssisopimuksen tai kun TIMOCOM on vahvistanut sen kirjallisesti. Kumpikin sopimuspuoli voi irtisanoa sopimuksen 14 päivän irtisanomisajalla syitä ilmoittamatta päättymään kunkin kalenterikuukauden loppuun. Sopimuskausi on yksi kuukausi ja jatkuu aina yhdellä kuukaudella, jos kumpikaan sopimuspuoli ei irtisano sopimusta sopimusehtojen mukaisesti.

3h. Rajapintojen käyttöoikeus

(1) TIMOCOM voi mahdollistaa käyttäjälle tiedonsiirron käyttäjän kolmannen osapuolen tarjoaman logistiikkaohjelmiston ja markkinapaikan välillä.

(1.1) Rahtipörssi-rajapinta mahdollistaa käyttäjälle, jos näin on sovittu, tiedonsiirron käyttäjän oman kuljetustenhallintajärjestelmän ja markkinapaikan välillä.

(1.2) Ajoneuvojen seuranta -rajapinta mahdollistaa käyttäjälle, jos näin on sovittu, tiedonsiirron käyttäjän oman ohjelmiston ja markkinapaikan välillä. Ajoneuvojen seuranta ‑sovelluksen tietosuojasäännöksiä sovelletaan vastaavasti telematiikkatietoihin.

(1.3) Kuljetustoimeksiannot-rajapinta mahdollistaa käyttäjälle, jos näin on sovittu, tiedonsiirron käyttäjän yrityksessä käytettävän, ulkopuolisen järjestelmän ja markkinapaikan välillä.

(1.4) Lähetyksen seuranta -rajapinta mahdollistaa käyttäjälle, jos näin on sovittu, tiedonsiirron käyttäjän oman kuljetustenhallintajärjestelmän ja markkinapaikan välillä.

(1.5) Yrityshaku-rajapinnan avulla käyttäjä voi, jos näin on sovittu, vaihtaa markkinapaikan käyttäjien olemassa olevia yritystietoja käyttäjän käytössä olevan Enterprise Ressource Planning System -järjestelmän tai vastaavanlaisilla toiminnoilla varustetun ohjelmiston ja markkinapaikan välillä. TIMOCOM pidättää itsellään oikeuden palvelun rajoittamiseen tietojen muodon, laajuuden ja määrän osalta. Tämän rajapinnan käyttö edellyttää, että markkinapaikalle on sovittu muista lisensseistä.

(2) Rajapintaratkaisu ei sisällä graafista käyttöliittymää. Markkinapaikann sisältöjen graafiseen kuvaukseen saatetaan vaatia erillisiä lisenssejä. Käyttäjä varmistaa, että kaikilla rajapinnan käyttömahdollisuutta hyödyntävillä henkilöillä on henkilökohtainen käyttöoikeus TIMOCOMin markkinapaikkaan. Ilman sovittua henkilökohtaista pääsyä henkilöillä ei ole oikeutta käyttää rajapintaa ja markkinapaikkaa, eikä heitä saa nimetä yhteyshenkilöksi konkreettisessa tapahtumassa.

(3) Käyttäjän käyttämän ulkopuolisen järjestelmän ja rajapinnan välinen yhteys ja täten tiedonsiirto markkinapaikkaan toteutetaan käyttäjän omalla vastuulla. TIMOCOM voi tukea käyttäjää tässä tarkoituksessa tarjoten rajapinnan teknisen tuotekuvauksen. Tekninen tuotekuvaus ei ole osa tätä sopimusta. Teknisen tuotekuvauksen hyödyllisyyttä ei taata, jos käyttäjällä ei ole rajapintoihin liittyvää aiempaa teknistä taitotietoa.

(4) TIMOCOM kehittää rajapintojaan jatkuvasti, mikä voi myös aiheuttaa rajapintojen yhteensopimattomuutta. Järjestelmää kehittäessään TIMOCOM huomioi alan viimeisimmän teknisen kehityksen. Julkaistessaan uuden rajapintaversion TIMOCOM tiedottaa tästä käyttäjille asianmukaisesti. TIMOCOM toimittaa pyynnöstä rajapinnan ajantasaisen teknisen kuvauksen.
Käyttäjän on siirryttävä TIMOCOMin kirjallisesta ilmoituksesta viimeistään kuusi kuukautta tämän ilmoituksen lähettämisen jälkeen rajapinnan uusimpaan versioon.

(5) Käyttäjän käyttämän ulkopuolisen järjestelmän ja rajapintojen välinen yhteys ja täten tiedonsiirto TIMOCOMin järjestelmään toteutetaan käyttäjän omalla vastuulla. Käyttäjä huolehtii teknisten edellytysten toteuttamisesta tämän käytössä olevan kolmannen osapuolen järjestelmän liitäntää varten. Molemmat sopimuspuolet sitoutuvat siihen, että rajapintaa tarvitsee huoltaa mahdollisimman vähän sekä että se on mahdollisimman vakaa. TIMOCOM toteuttaa mukautukset ja muutokset liitäntään mahdollisimman yhteensopivasti siten, että käyttäjän mukautustarpeet minimoidaan.

(6) TIMOCOM ilmoittaa käyttäjälle muutoksesta kirjallisesti kuusi kuukautta ennen aiemman rajapinnan käytöstä poistamista.
Jos käyttäjä ei tee tarvittavia muutoksia, ei voida sulkea pois sitä, että toiminnon käyttöä ei voi jatkaa. Tällaisessa tapauksessa TIMOCOM ei ole velvollinen palvelun tarjoamiseen, mutta sen oikeus sovittuun vastasuoritteeseen säilyy. Poikkeuksia edellä mainittuihin reaktioaikoihin voi aiheuttaa, jos lakisääteiset vaatimukset edellyttävät toteutusta aiempana ajankohtana, turvallisuusratkaisuihin on tehtävä muutoksia käyttäjän tai TIMOCOMin järjestelmän suojaamiseksi tai virheitä on korjattava palvelun sovitun laajuuden ylläpitämiseksi tai palauttamiseksi.

7) Maksullinen sopimussuhde alkaa, kun kumpikin sopimuspuoli on allekirjoittanut lisenssisopimuksen tai kun TIMOCOM on vahvistanut sen kirjallisesti. Kumpikin sopimuspuoli voi irtisanoa sopimuksen 14 päivän irtisanomisajalla syitä ilmoittamatta päättymään kunkin kalenterikuukauden loppuun. Sopimuskausi on yksi kuukausi ja jatkuu aina yhdellä kuukaudella, jos kumpikaan sopimuspuoli ei irtisano sopimusta sopimusehtojen mukaisesti.

3i. Yritysasiakirjojen hallintatoiminnon käyttöoikeus

(1) Markkinapaikan kautta käyttäjälle myönnetään, jos niin on sovittu, käyttöoikeus yritysasiakirjojen hallintatoimintoon (jäljempänä DMS), jonka avulla tämä voi tallentaa (jäljempänä ladata) omia asiakirjojaan markkinapaikan kautta ja asettaa niitä muiden käyttäjien nähtäväksi. TIMOCOM pidättää itsellään oikeuden palvelun rajoittamiseen asiakirjojen muodon, koon ja määrän osalta. Ladattaessa on suositeltavaa ottaa huomioon kulloinkin toiminnassa vaadittavat ja lakisääteiset asiakirjat. 

(2) Käyttäjän lataamat asiakirjat tallennetaan salatussa muodossa EU:n alueella. Käyttölisenssin omaava käyttäjä voi hakea tietoja ja ladata ne käyttöönsä, jolloin näiden asiakirjojen oikeudet säilyvät kuitenkin tiedonsiirron tehneellä käyttäjällä.

(3) DMS ei korvaa sähköistä tietoarkistoa, eikä TIMOCOM tarjoa etenkään kirjanpitoa koskevaa eikä verotarkastusta läpäisevää asiakirjojen editointia poissulkevaa, ajallisesti rajoittamatonta asiakirjojen säilytyksen ylläpitoa. Minkä tahansa välitettyihin viesteihin liittyvän säilytysvelvollisuuden noudattaminen on yksinomaan käyttäjän vastuulla. Käyttöoikeuden päättyessä käyttäjän on ymmärrettävä, että hänen lataamansa asiakirjat poistetaan ilman erillistä ilmoitusta.

4) Maksullinen sopimussuhde alkaa, kun kumpikin sopimuspuoli on allekirjoittanut lisenssisopimuksen tai kun TIMOCOM on vahvistanut sen kirjallisesti. Kumpikin sopimuspuoli voi irtisanoa sopimuksen 14 päivän irtisanomisajalla syitä ilmoittamatta päättymään kunkin kalenterikuukauden loppuun. Sopimuskausi on yksi kuukausi ja jatkuu aina yhdellä kuukaudella, jos kumpikaan sopimuspuoli ei irtisano sopimusta sopimusehtojen mukaisesti.

3j. Kuljetustoimeksiannot-sovelluksen käyttöoikeus

(1) Kuljetustoimeksiannot-sovellus mahdollistaa käyttäjälle, jos näin on sovittu, mahdollisuuden ladata, käsitellä ja lähettää tiedoksiantoja ja asiakirjoja tehdäkseen toisen sopimuspuolen kanssa kuljetussopimuksia, sekä niiden dokumentoimiseen, esille asettamiseen ja tueksi sopimuksen tekoon. Tässä tarkoituksessa käyttäjä voi laatia markkinapaikassa sopimusmalleja, käsitellä lomakepohjia sekä kommentoida ja tallentaa niitä koskevia tiedoksiantoja. TIMOCOM voi antaa käyttäjän tarkasteltavaksi jo toteutuneiden toimeksiantojen yhteenvedon.

(2) Muut sopimusosapuolet voivat olla markkinapaikan käyttäjiä sekä rahdintarjoajan itse määrittelemiä ulkopuolisia yhteyshenkilöitä. Tällaiselle kolmannelle osapuolelle eli ulkopuoliselle yhteyshenkilölle ei myönnetä omaa käyttöoikeutta markkinapaikkaan asiakirjojen tai ilmoitusten lähettämisen myötä.

(3) Teknisistä syistä lomakkeissa saattaa olla tiettyjä kohtia valmiina asetuksina. Valmiit asetukset eivät kuvasta minkäänlaisia TIMOCOMin suosituksia. Käyttäjä muokkaa näitä kohtia omalla vastuullaan tarpeen mukaan. Käyttäjän valitsema kieliasetus markkinapaikassa saattaa vaikuttaa lomakkeen sisältämiin otsikoihin ja kuvauksiin, minkä vuoksi lähettäjän ja vastaanottajan näkemät tiedot saattavat poiketa toisistaan. Lomakkeissa olevat otsikot ja kuvaukset sekä niiden käännökset on tarkoitettu ainoastaan lisäämään helppokäyttöisyyttä, ja ne ovat TIMOCOMin antamia ei-sitovia muotoiluehdotuksia. Käyttäjät tulkitsevat omalla tavallaan lomakkeen otsikoissa ja kuvauksissa olevat käsitteet. Oletuksena sitovana pidetty asiakirja on se, joka on laadittu lomakkeen laatijan kieliasetusta vastaavalla kielellä.

(4) Käyttäjä on tietoinen siitä, että antamalla hyväksyvän ilmoituksen kuljetuksissa sovittavista olennaisista sisällöistä, käyttäjä tekee tämän Kuljetustoimeksiannot-sovelluksen kautta pätevän kuljetussopimuksen vahvistettujen oikeuksien ja velvollisuuksien mukaisesti toisen sopimuspuolen kanssa.

(5) TIMOCOM voi tukea käyttäjää säilyttämisvelvollisuuden noudattamisessa. Tätä tarkoitusta varten TIMOCOM voi koostaa ja käsitellä tapahtumissa annettuja tietoja sekä tallentaa ne enintään kymmenen tilivuoden ajaksi. Minkä tahansa säilytysvelvollisuuden noudattaminen on yksinomaan käyttäjän vastuulla. TIMOCOMin tarjoama tiedonsiirtotoiminto mahdollistaa tietojen säilyttämisen käyttäjän omissa järjestelmissä. TIMOCOM pidättää itsellään oikeuden rajoittaa tapahtumien tallentamiseen käytettävää muistitilaa näiden ehtojen kohdan 3.3. reilun käytön periaatteen mukaisesti. Lisämuistitilasta on sovittava erikseen. Jos käyttäjä vaatii tallentamiaan tietoja käyttöönsä ja/tai näiden tietojen luovuttamista hänelle käyttösopimuksen voimassaoloajan päättymisen jälkeen, TIMOCOMilla on oikeus veloittaa asianmukainen käsittelykorvaus sekä vaatia kaikkien tähän lisenssisopimukseen liittyvien mahdollisesti yhä erääntyneinä olevien avoimien maksujen suorittamista ennakkoon, ennen kuin TIMOCOM asettaa kyseiset tiedot entisen käyttäjän saataville ja/tai toimittaa ne tälle.

6) Maksullinen sopimussuhde alkaa, kun kumpikin sopimuspuoli on allekirjoittanut lisenssisopimuksen tai kun TIMOCOM on vahvistanut sen kirjallisesti. Kumpikin sopimuspuoli voi irtisanoa sopimuksen 14 päivän irtisanomisajalla syitä ilmoittamatta päättymään kunkin kalenterikuukauden loppuun. Sopimuskausi on yksi kuukausi ja jatkuu aina yhdellä kuukaudella, jos kumpikaan sopimuspuoli ei irtisano sopimusta sopimusehtojen mukaisesti.

3k. Digitaalisen kuljetuksen aloitus -sovelluksen käyttöoikeus

(1) Digitaalinen kuljetuksen aloitus -sovellus mahdollistaa käyttäjälle, jos näin on sovittu, lähettää rahtitarjouksen tarjoajalle hintaehdotuksen ja kommentin markkinapaikassa.

(2) Hintaehdotus perustuu tarjouksessa annettuihin tietoihin ja toimii neuvotteluperusteena konkreettisen huolintasopimuksen tekemisessä. Ehdotus yhdistetään valittavaan sitovaan ajanjaksoon, jonka jälkeen sopimuspuolet päättävät, jatketaanko neuvotteluja, jos sopimukseen ei ole vielä päästy. Tänä aikana käyttäjän ehdotus on sitova. Hintaehdotuksen vastaanottaminen ei sido rahtitarjouksen tekijää.

(3) Teknisistä syistä lomakkeissa saattaa olla tiettyjä kohtia valmiina asetuksina. Valmiit asetukset eivät kuvasta minkäänlaisia TIMOCOMin suosituksia. Käyttäjä muokkaa näitä kohtia omalla vastuullaan tarpeen mukaan. Käyttäjän valitsema kieliasetus markkinapaikassa saattaa vaikuttaa lomakkeen sisältämiin otsikoihin ja kuvauksiin, minkä vuoksi lähettäjän ja vastaanottajan näkemät tiedot saattavat poiketa toisistaan. Lomakkeissa olevat otsikot ja kuvaukset sekä niiden käännökset on tarkoitettu ainoastaan lisäämään helppokäyttöisyyttä, ja ne ovat TIMOCOMin antamia ei-sitovia muotoiluehdotuksia. Käyttäjät tulkitsevat omalla tavallaan lomakkeen otsikoissa ja kuvauksissa olevat käsitteet. Oletuksena sitovana pidetty asiakirja on se, joka on laadittu lomakkeen laatijan kieliasetusta vastaavalla kielellä.

(4) Kun tilaaja ilmoittaa hyväksyneensä tarjouksen, syntyy kohdan 3j (kuljetustoimeksiannot) mukainen sitova sopimus.

5) Maksullinen sopimussuhde alkaa, kun kumpikin sopimuspuoli on allekirjoittanut lisenssisopimuksen tai kun TIMOCOM on vahvistanut sen kirjallisesti. Kumpikin sopimuspuoli voi irtisanoa sopimuksen 14 päivän irtisanomisajalla syitä ilmoittamatta päättymään kunkin kalenterikuukauden loppuun. Sopimuskausi on yksi kuukausi ja jatkuu aina yhdellä kuukaudella, jos kumpikaan sopimuspuoli ei irtisano sopimusta sopimusehtojen mukaisesti.

3l. Lähetyksen seuranta -sovelluksen käyttöoikeus

(1) Lähetyksen seuranta -sovelluksen käyttö mahdollistaa käyttäjälle, jos näin on sovittu, kuljetustoimeksiannon puitteissa lähettää laajennettuja tietoja muille käyttöoikeutetulle käyttäjille markkinapaikassa. Tätä tarkoitusta varten voidaan tallentaa, päivittää ja jakaa tilatietoja, asiakirjoja sekä GPS- ja tarvittaessa muita tietoja. Käyttäjä voi lähettää kolmansille osapuolille tietoja tarkasteltaviksi.

(2) Markkinapaikan sisältöjen käyttämiseen ja näyttämiseen saatetaan vaatia erillisiä lisenssejä.

(3) TIMOCOM voi antaa käyttäjälle oman harkintansa mukaan lähetykseen liittyviä tietoja markkinapaikassa tai sen ulkopuolella. TIMOCOMin, sen alihankkijoiden tai ulkopuolisten palveluntarjoajien käyttäjän tietojen perusteella automaattisesti toimittamat tiedot eivät ole sitovia. 

(4) Lähetyksen seuranta -sovellus ei korvaa sähköistä tietoarkistoa, eikä TIMOCOM tarjoa etenkään kirjanpitoa koskevaa eikä verotarkastusta läpäisevää asiakirjojen editointia poissulkevaa, ajallisesti rajoittamatonta tietojen säilytysmahdollisuutta. Minkä tahansa säilytysvelvollisuuden noudattaminen on yksinomaan käyttäjän vastuulla. Käyttöoikeuden päättyessä käyttäjän on ymmärrettävä, että tämän järjestelmään tallentamat tiedot poistetaan ilman erillistä ilmoitusta.

(5) Käyttäjä ilmoittaa kaikille asianosaisille henkilöille ennen käytön aloittamista TimoComille myönnetystä tietojenkäsittelyluvasta, käsiteltävien tietojen laadusta, käsittelyn tarkoituksesta ja kestosta, tietojenkäsittelyyn osallistuvista yrityksistä sekä mahdollisuudesta lopettaa tietojen siirto.
Jos käyttäjään sovellettavien lakien perusteella käyttöön tarvitaan lupa asianosaisilta henkilöiltä, käyttäjä varmistaa, että kaikki tarvittavat luvat tai kulloinkin sovellettavan lain mukaiset mahdolliset hyväksytyt vaihtoehdot (esimerkiksi työehtosopimukset) on saatu kirjallisina. Käyttäjän tulee säilyttää asianomaiset asiakirjat kaksi vuotta sopimuskauden päättymisen jälkeen ja toimittaa tarvittaessa pyynnöstä alkuperäiskappaleet TIMOCOMille.

(6) Jos käyttäjä rikkoo tietosuojasäännöksiä, erityisesti edellä olevaa pykälää 5, TIMOCOMilla on oikeus irtisanoa käyttäjän kanssa tehty sopimus välittömästi. Käyttäjällä ei ole oikeutta esittää TIMOCOMille mitään vaateita sen johdosta, että käyttäjä on jättänyt noudattamatta tietosuojasäännöksiä, erityisesti edellä olevaa pykälää 5.

7) Maksullinen sopimussuhde alkaa, kun kumpikin sopimuspuoli on allekirjoittanut lisenssisopimuksen tai kun TIMOCOM on vahvistanut sen kirjallisesti. Kumpikin sopimuspuoli voi irtisanoa sopimuksen 14 päivän irtisanomisajalla syitä ilmoittamatta päättymään kunkin kalenterikuukauden loppuun. Sopimuskausi on yksi kuukausi ja jatkuu aina yhdellä kuukaudella, jos kumpikaan sopimuspuoli ei irtisano sopimusta sopimusehtojen mukaisesti.

3m. Ajomatkan suunnittelu -sovelluksen käyttöoikeus

(1) Ajomatkan suunnittelu -sovelluksen avulla käyttäjä voi visualisoida ajomatkansa ja kuljetustoimeksiantonsa kalenterinäkymässä, jos tästä on erikseen sovittu. Se voi auttaa käyttäjiä helpottamaan järjestelyjä, sillä lähetykset voidaan yhdistää heidän ajoneuvoihinsa ja kuljettajiinsa. 

(2) Ajomatkan suunnittelu -sovellus ei sisällä mahdollisten toimintaedellytysten, kuten lepoaikojen noudattamisen tai todellisen toteutettavuuden, noudattamisen tarkistamista.

(3) Ajomatkan suunnittelu -sovellukseen sisältyy Omat matkat -toiminto, jolla käyttäjä voi luoda kuljettajatilin alueelleen tiedonvaihtoa varten ja tarvittaessa vaihtaa tällä tavoin tiettyjä tietoja kuljetuksista tai tietyistä ajomatkoista. Kuljettajatilille voidaan tallentaa kuljettajan tietoja, kuten nimi ja yhteystiedot. Kuljettaja voi vastaanottaa rekisteröinnin jälkeen hänelle lähetettyjä tietoja katselua varten ja lisätä lähetykseen tietoja, kuten lähetyksen tilan, asiakirjoja, GPS-tiedot tai kuvia.

(4) Markkinapaikan sisältöjen käyttämiseen ja näyttämiseen saatetaan vaatia erillisiä lisenssejä. Tietojenvaihtoa varten tarvitaan verkkopohjaisia päätelaitteita ja mahdollisesti muita kolmannen osapuolen ohjelmistoja, kuten Messenger-palvelu, sähköpostiohjelma tai selain.

(5) Sovellus ei korvaa sähköistä tietoarkistoa, eikä TimoCom tarjoa etenkään kirjanpitoa koskevaa eikä verotarkastusta läpäisevää asiakirjojen editointia poissulkevaa, ajallisesti rajoittamatonta tietojen säilytysmahdollisuutta. Minkä tahansa välitettyihin viesteihin liittyvän säilytysvelvollisuuden noudattaminen on yksinomaan käyttäjän vastuulla. Käyttöoikeuden päättyessä käyttäjän on ymmärrettävä, että tämän järjestelmään tallentamat asiakirjat poistetaan ilman erillistä ilmoitusta.

(6) Käyttäjä ilmoittaa kaikille asianosaisille henkilöille ennen käytön aloittamista TimoComille myönnetystä tietojenkäsittelyluvasta, käsiteltävien tietojen laadusta, käsittelyn tarkoituksesta ja kestosta, tietojenkäsittelyyn osallistuvista yrityksistä sekä mahdollisuudesta lopettaa tietojen siirto.
Jos käyttäjään sovellettavien lakien perusteella käyttöön tarvitaan lupa asianosaisilta henkilöiltä, käyttäjä varmistaa, että kaikki tarvittavat luvat tai kulloinkin sovellettavan lain mukaiset mahdolliset hyväksytyt vaihtoehdot (esimerkiksi työehtosopimukset) on saatu kirjallisina. Käyttäjän tulee säilyttää asianomaiset asiakirjat kaksi vuotta sopimuskauden päättymisen jälkeen ja toimittaa tarvittaessa pyynnöstä alkuperäiskappaleet TIMOCOMille.

(7) Jos käyttäjä rikkoo tietosuojalainsäädännön määräyksiä, erityisesti edellä olevaa pykälää 6, TIMOCOMilla on oikeus irtisanoa käyttäjän kanssa tehty sopimus välittömästi. Käyttäjällä ei ole oikeutta esittää TimoComille mitään vaateita sen johdosta, että käyttäjä on jättänyt noudattamatta tietosuojalainsäädännön mukaisia määräyksiä, erityisesti edellä olevaa pykälää 6.

8) Maksullinen sopimussuhde alkaa, kun kumpikin sopimuspuoli on allekirjoittanut lisenssisopimuksen tai kun TIMOCOM on vahvistanut sen kirjallisesti. Kumpikin sopimuspuoli voi irtisanoa sopimuksen 14 päivän irtisanomisajalla syitä ilmoittamatta päättymään kunkin kalenterikuukauden loppuun. Sopimuskausi on yksi kuukausi ja jatkuu aina yhdellä kuukaudella, jos kumpikaan sopimuspuoli ei irtisano sopimusta sopimusehtojen mukaisesti.

3n. Omat ajoneuvot -sovelluksen käyttöoikeus

(1) Omat ajoneuvot -sovelluksen avulla käyttäjä voi tallentaa markkinapaikkaan omia ajoneuvojaan ja niiden ominaisuuksia, kuten ajoneuvotyyppiä, korityyppejä tai laitteita. Tietoja voidaan yhdistää ja käyttää muissa sovelluksissa. Markkinapaikan sisältöjen käyttämiseen ja näyttämiseen saatetaan vaatia erillisiä lisenssejä.

(2) Sovellus ei korvaa sähköistä tietoarkistoa, eikä TimoCom tarjoa etenkään kirjanpitoa koskevaa eikä verotarkastusta läpäisevää asiakirjojen editointia poissulkevaa, ajallisesti rajoittamatonta tietojen säilytysmahdollisuutta. Minkä tahansa säilytysvelvollisuuden noudattaminen on yksinomaan käyttäjän vastuulla. Käyttöoikeuden päättyessä käyttäjän on ymmärrettävä, että tämän järjestelmään tallentamat asiakirjat poistetaan ilman erillistä ilmoitusta.

3) Maksullinen sopimussuhde alkaa, kun kumpikin sopimuspuoli on allekirjoittanut lisenssisopimuksen tai kun TIMOCOM on vahvistanut sen kirjallisesti. Kumpikin sopimuspuoli voi irtisanoa sopimuksen 14 päivän irtisanomisajalla syitä ilmoittamatta päättymään kunkin kalenterikuukauden loppuun. Sopimuskausi on yksi kuukausi ja jatkuu aina yhdellä kuukaudella, jos kumpikaan sopimuspuoli ei irtisano sopimusta sopimusehtojen mukaisesti.

3o. Arviointijärjestelmä-sovelluksen käyttöoikeus

(1) Arviointijärjestelmä-sovelluksen avulla käyttäjä voi lähettää markkinapaikassa arvion toisen käyttäjän sopimusperusteisesta toiminnasta tapahtuman suorittamisen jälkeen. 

(2) Arvioinnin voivat suorittaa tapahtuman molemmat käyttäjät toistensa osalta edellyttäen, että tapahtuma on suoritettu loppuun eikä sitä peruuteta. Arvioinnin antaminen on mahdollista kuljetustoimeksiannossa sovitusta toimituspäivästä alkaen enintään 44 päivää kuljetustoimeksiannossa mainitun maksuajan päättymisestä, kuitenkin viimeistään 104. päivän loppuun asti toimituspäivästä. TIMOCOM varaa itselleen oikeuden avata 44 päivän arviointijakson molemmille osapuolille myös myöhemmin, jos käyttäjien välinen tapahtuma dokumentoidaan TIMOCOMille eri tavalla. Määräajan jälkeen asianomainen arvio siirretään käyttäjän luokitusprofiiliin.

(3) Arvioinnin sisällöt ovat yksinomaan kyseisen luokituksen antaneiden käyttäjien mielipiteitä, eikä se millään tavalla kuvasta TIMOCOMin mielipidettä, eikä TIMOCOM hyväksy näitä mielipiteitä omakseen. Erityisesti näiden yleisten käyttöehtojen kohdan 3 pykälän 2 määräyksiä sovelletaan oikeudenmukaiseen ja reiluun keskinäiseen asiointiin.

(4) TIMOCOM voi tarjota arvioinnille oman harkintansa mukaan sopivan määrämuodon, esimerkiksi arvioitavan suorituskyvyn laadusta annettavien tähtien lukumäärän, jolloin yksi tähti tarkoittaa riittämätöntä suorituskykyä ja viisi tähteä erittäin hyvää suoritusta. TIMOCOM voi oman harkintansa mukaan määrittää sopivia palvelukomponenttien luokkia arvioita varten, esim. sopimusten noudattaminen, viestintä, tavoitettavuus tai toimeksiantajien tai asiakkaiden erityispiirteet, kuten täsmällisyys, tavaroiden käsittely, asiakirjojen toimittaminen tai maksukäyttäytyminen.

(5) Heti kun useampia tapahtumia on suoritettu ja arvioitu, TIMOCOM voi näyttää käyttäjän yrityksen markkinapaikassa saamien arvioiden keskiarvon. Arviointi voi koostua useista osista, esimerkiksi arvioitujen palveluluokkien keskiarvosta, eri arvioijien lukumäärästä tai toimeksiantaja- tai asiakasluokituksen mukaan eriteltynä. Jos tapahtumasta arvioidaan vähintään yksi palvelun osa, se voidaan näyttää käyttäjän profiilissa.

(6) Jokainen käyttäjä voi pyytää toiselta käyttäjältä arvioinnin tarkistamista kerran. Tällaisen tarkistuspyynnön vastaanottaja voi tarkistaa lähettämänsä luokituksen seitsemän päivän kuluessa. Tämän jälkeen arviointia ei voi enää muuttaa. Tarkistuspyyntö on perusteltava. Arvioinnin huonontaminen tarkistuspyynnön jälkeen ei ole sallittua.

(7) TIMOCOM ei yleensä muuta tai poista arvosteluja, ellei jokin seuraavista poikkeuksista täyty:
– käyttäjä ei reagoinut luokituksen tarkistamista koskevaan pyyntöön ja asiasta on olemassa täytäntöönpanokelpoinen oikeudellinen päätös muuttaa käyttäjän arviointia
– molemmat käyttäjät, joita asia koskee, ovat yhtä mieltä siitä, että kyseinen arviointi tulee poistaa yhteisestä tapahtumasta
– käyttäjällä on tapahtunut merkittävä muutos, kuten johdon tai omistajan muutos tai
– on aloitettu virallinen saneeraus-, maksukyvyttömyys- tai selvitystilamenettely tai näitä menettelyjä vastaava menettely. Arviointi voidaan tilapäisesti sulkea pois käyttäjän profiilista, jos käyttäjä osoittaa sopivalla todisteella, esimerkiksi tuomioistuimen todistuksen arkistointitunnuksella, että sopimuspuolten välillä on aloitettu oikeuskäsittely.

(8) Jos käyttäjä rikkoo toistuvasti tämän kohdan määräyksiä, TIMOCOM voi pysyvästi rajoittaa tämän oikeutta arvioida muita käyttäjiä.

3p Business Partner Check -käyttöoikeus

(1) Business Partner Check -sovelluksen avulla käyttäjä voi verrata tiettyjä omia asiakirjoja viitelähteisiin. Onnistuneen tarkastuksen jälkeen TIMOCOM voi lisätä käyttäjän yritysprofiiliin näkyvän tunnusmerkinnän "Verified Company". Selvennetään, että tämä ominaisuus viittaa ainoastaan tarkastettuihin tiedostoihin eikä sisällä mitään lausuntoa tai vakuutusta käyttäjän muista tunnusmerkeistä tai ominaisuuksista.

(2) Nimenomaisesti todetaan, että onnistuneesti suoritettu varmennus ei anna varmuutta tai takeita siitä, että henkilö, jolta käyttäjä on saanut sovellukseen siirretyt yritysasiakirjat, vastaa yritysasiakirjoissa mainittua tai hänen valtuutetuksi nimeämää henkilöä. Lisäksi ei voidaa taata, että henkilö, johon käyttäjä on ollut yhteydessä, ylipäänsä kuuluu asiakirjoissa mainittuun yritykseen vai vastaa asiakirjojen lähettäjäksi ilmoitettua henkilöllisyyttä. Tiedot, jotka on saatu muista kuin viranomaislähteistä, kuten asiakirjan tunnisteesta, ovat peräisin yritykseltä. TIMOCOM ei vastaa näiden tietojen oikeellisuudesta tai ajantasaisuudesta. 

(3) TIMOCOM pidättää itsellään oikeuden rajoittaa tarkistuspyyntöjen määrää käyttäjää tai tarkastettavaa käyttäjää kohden sekä oikeuden korvata viitelähteet milloin tahansa muilla sopivilla lähteillä.

(4) TIMOCOM ei takaa, että tarkastuksen suorittaminen täyttää kussakin yksittäistapauksessa vaadittavat kaupalliset huolellisuusvelvoitteet. Käyttäjä ryhtyy omalla vastuullaan tarvittaviin ja asianmukaisiin toimenpiteisiin omien tarpeidensa erityisolosuhteiden huomioon ottamiseksi.

5) Maksullinen sopimussuhde alkaa, kun kumpikin sopimuspuoli on allekirjoittanut lisenssisopimuksen tai kun TIMOCOM on vahvistanut sen kirjallisesti. Kumpikin sopimuspuoli voi irtisanoa sopimuksen 14 päivän irtisanomisajalla syitä ilmoittamatta päättymään kunkin kalenterikuukauden loppuun. Sopimuskausi on yksi kuukausi ja jatkuu aina yhdellä kuukaudella, jos kumpikaan sopimuspuoli ei irtisano sopimusta sopimusehtojen mukaisesti.

4. Käyttökorvaus

(1) Käyttökorvaus lankeaa maksettavaksi etukäteen kunkin käyttöaikajakson alkaessa. Maksusuoritusten tulee olla TIMOCOMin tilillä tai hallussa viimeistään kunkin laskutusjakson kolmantena arkipäivänä. TIMOCOMin suorittamia lisäpalveluja koskevat laskut lankeavat maksettavaksi välittömästi. Käyttäjä on velvollinen maksamaan kaikki maksuliikennekulut, poikkeuksena laissa määritellyt SEPA-maksut. Ellei nimenomaisesti toisin sovita, TIMOCOMilla on oikeus laatia ja toimittaa laskut sähköisessä muodossa. Jos käyttäjä ei ilmoita tähän tarkoitukseen soveltuvaa sähköpostiosoitetta tai jos hän haluaa paperilaskun, veloitetaan tältä tästä toimenpiteestä tosiasiallisesti aiheutuvat lisäkustannukset.

(2) Käyttäjällä ei ole oikeutta kuitata tai pidättää palveluitaan vastavaatimusten takia, elleivät kyseessä ole kiistattomat tai oikeusvoimaiset vastavaatimukset.

(3) Jos TIMOCOM on myöntänyt asiakkaalleen ennakkoalennusta lisenssimaksuihin ennalta määritellyn laskutusjakson mukaisesti, mutta asiakas irtisanoo sopimuksen tai sopimuksen osa-alueen käyttöehtojen puitteissa ennen laskutusjakson päättymistä, ei alennusta myönnetä tälle alkaneelle laskutusjaksolle. Sama pätee, jos TIMOCOM irtisanoo sopimuksen merkittävän syyn tai rikkeen johdosta.

(4) TIMOCOMilla on oikeus korottaa sovitun lisenssin hintaa asianmukaisesti vuosittain, jos kyseiselle aikavälille ei ole sovittu mitään nimenomaista hintatakuuta. TIMOCOM ilmoittaa hinnan korottamisesta vähintään neljä viikkoa ennen korotusta kirjallisesti. Jos hinnankorotus on yli 5 % edellisvuoden vastaavaan kalenterijaksoon verrattuna, asiakkaalla on 14 päivän erityinen peruutusoikeus siitä hetkestä lukien, kun korotettu hinta astuu voimaan. Alennuksen tai määräaikaisen erikoistarjouksen päättymistä ei tämän sopimusehdon mukaisesti pidetä hinnan korottamisena. Se, että TIMOCOM ei käytä oikeuttaan hinnankorotukseen kerran tai useammin, ei merkitse kyseisestä oikeudesta luopumista. Etukäteismaksu ei anna mitään hintatakuuta etukäteismaksua vastaavalle ajanjaksolle.

5. Neutraalius, tekijänoikeudet, luottamuksellisuus

(1) Lisenssi mahdollistaa käyttäjälle käyttöoikeuden markkinapaikkaan tasapuolisesti muiden käyttäjien ohella ilman oikeutta etuuskohteluun muihin käyttäjiin nähden. TIMOCOM on neutraali toimija kuljetuspalveluiden ostajien, logistiikka-alan palveluntarjoajien, huolinta- ja kuljetusyritysten välillä.

(2) Tällä lisenssisopimuksella ei anneta oikeutta jakaa alilisenssejä tai välittää markkinapaikan avulla hankittuja tietoja tai käyttömahdollisuuksia edelleen kolmannen osapuolen käyttöön eikä varsinkaan oikeutta markkinapaikassa käytetyn sovellusratkaisun (jäljempänä ohjelmisto) omaa tietoteknistä, tekijänoikeuslain suojaamaa käyttöoikeutta. Ohjelmisto ja sen lähdekoodi ovat tekijänoikeuden alaisia ja yksinomaan TIMOCOMin ja sen lisenssinmyöntäjien omaisuutta, ja ne on suojattu kansainvälisillä sopimuksilla ja käyttömaansa lainsäädännöllä.

(3) TIMOCOM voi käyttää tuotteissaan nk. Open Source -ohjelmistoja, jotka ovat omien lisenssiehtojensa alaisia. TIMOCOM toimittaa pyynnöstä yhteenvedon näistä tiedoista.

(4) Käyttäjällä ei ole oikeutta ohjelmistotekniseen jatkuvaan neuvontaan, päivitysten tai muiden tiedonsiirtoelektroniikan jälkitoimituksiin eikä varsinkaan lähdekoodin toimitukseen, avatakseen, purkaakseen tai muuttaakseen ohjelman koodia. Käyttäjä ei saa käyttää ohjelmistoa ohjelmistotekniseen tuotekehittelyyn tai muunnettuihin versioihin, eikä hän saa valmistaa kopioita kolmansille osapuolille eikä myöskään toisille käyttäjille. Kaikkeen muuhun kuin tämän lisenssisopimuksen mukaiseen käyttöön, kopiointiin, rinnakkaiseen tai vaihtoehtoiseen käyttöön eri työpaikoilla tai eri yritysten ja/tai toimipisteiden hyväksi tarvitaan kirjallinen sopimus uusista maksullisista lisensseistä. Yksittäisen käyttöoikeuden omaavalle käyttäjälle on myönnetty verkkokirjautumisen sisältävä lisenssi väestörekisterissä ilmoitettua asuinpaikkaa kohden.

(5) Osana yhteistyötä käyttäjä välittää tietoja TIMOCOMin järjestelmään. Tällaisia tietoja ovat mm. osoite- ja sopimustiedot sekä GPS-koordinaatit. Näiden tietojen perusteella TIMOCOMilla olisi mahdollisuus saada selville konkreettisia seikkoja käyttäjän liike- ja asiakassuhteista, esim. tunnistaa tiettyjä asiakkaita. Tällaisia tietoja pidetään liikesalaisuuksina ja niitä käsitellään luottamuksellisina, vaikka niitä ei olisi merkitty luottamuksellisiksi.
Tietoja voidaan käyttää tilastollisiin tarkoituksiin ja omien asiakastuotteiden kehittämiseen lakisääteisten vaatimusten mukaisesti. TIMOCOM ei käytä markkinapaikan kautta kerättyjä tietoja kilpailevan toiminnan kehittämiseen logistiikka-alan palveluntarjoajana, huolinta- eikä kuljetusyrityksenä.

6. Takuu ja vastuu

(1) Tiedot tuotekuvauksissa, esitteissä ja TIMOCOMin tuottamissa käyttöohjeissa ovat suosituksia, jotka eivät ole sitovia. Muu TIMOCOMin vastuu on suljettu pois. TIMOCOM ei varsinkaan vastaa millään tavoin muiden käyttäjien syöttämien tietojen ajantasaisuudesta, oikeellisuudesta ja täydellisyydestä eikä markkinapaikan yhteensopivuudesta käyttäjän tietoteknisessä ympäristössä tai tämän käyttämissä tietoverkkoyhteyksissä. Käyttäjän on tiedostettava, että sellaiset kattavat verkkosisällöt, kuten markkinapaikka, eivät koskaan voi ajantasaisen tekniikan puitteissa olla täysin virheettömiä. TIMOCOM ei siksi takaa täydellistä virheettömyyttä eikä tiettyä käytettävyyden tasoa, vaan ainoastaan sen, että markkinapaikalla ei esiinny ohjelmistovirheitä, jotka heikentäisivät merkittävästi sopimuksessa sovittua käytettävyyttä. TIMOCOM varmistaa taloudellisin resurssein, että markkinapaikka on käyttäjien käytettävissä ilman merkittäviä katkoksia.

(2) Hyperlinkit ja TIMOCOMin kotisivuilla ja portaalissa olevien hyperlinkkien kautta saatavilla olevat kolmansien osapuolten internetsivustoilla olevat tiedot eivät ole osa sopimuksen sisältämiä palveluja. Niillä ei myöskään kuvailla tarkemmin sopimuksen mukaisia palveluvelvoitteita. Hyperlinkkejä tai kyseisten hyperlinkkien kautta käytettävissä olevia sivustoja ei valvota jatkuvasti, joten TIMOCOM ei vastaa niiden sisällöstä tai oikeellisuudesta.

Jos asiakas päättää aktivoida, käyttää tai hyödyntää kolmannen osapuolen tuotteita, sovelluksia, palveluita, ohjelmistoja, verkkoja, järjestelmiä, hakemistoja, verkkosivustoja, tietokantoja tai tietoja (yhdessä "kolmannen osapuolen tuotteet"), asiakkaan pääsyä tällaisiin kolmannen osapuolen tuotteisiin ja niiden käyttöä koskevat kyseisen kolmannen osapuolen ehdot, vastuuvapauslausekkeet ja käytännöt. TIMOCOM ei tue tällaisia kolmannen osapuolen tuotteita, ei ole niistä vastuussa eikä esitä mitään tällaisten tuotteiden näkökohtia koskevia väitteitä. TIMOCOM ei voi taata kolmannen osapuolen tuotteiden saatavuutta (tai jatkuvaa saatavuutta). TIMOCOM ei vastaa vahingoista tai menetyksistä, jotka aiheutuvat tosiasiallisesti tai väitetysti tällaisten kolmannen osapuolen tuotteiden aktivoinnista, käyttöönotosta tai käytöstä asiakkaan toimesta tai asiakkaan luottamuksesta tällaisten kolmannen osapuolen tuotteiden tietosuojakäytäntöihin, tietoturvaprosesseihin tai muihin käytäntöihin. Asiakas luopuu peruuttamattomasti kaikista tällaisiin kolmannen osapuolen tuotteisiin liittyvistä vaatimuksista TIMOCOMia kohtaan. "Upotetuilla komponenteilla" tarkoitetaan kolmannen osapuolen tuotteita, sovelluksia, palveluita, ohjelmistoja, verkkoja, järjestelmiä, hakemistoja, verkkosivustoja, tietokantoja ja tietoja, jotka on hankittu tai johdettu TIMOCOMin ulkopuolisesta kolmannen osapuolen lähteestä ja asetettu asiakkaan saataville markkinapaikassa.

(3) TIMOCOM ei vastaa vahingoista, joita eri käyttäjät aiheuttavat toisilleen riippumatta siitä, aiheutuvatko vahingot tietojen katoamisesta, tiedonsiirtovirheestä vai jostain muusta syystä. TIMOCOM ei vastaa haitallisista ohjelmistoista tai ohjelmakoodeista (virukset, troijalaiset, madot jne.), joita käyttäjät siirtävät markkinapaikan kautta tai jotka välittyvät ja leviävät heidän tarjousliitteidensä tai ‑esitteidensä välityksellä. Käyttäjä vastaa ehdottomasti siitä, ettei tämä välitä tällaisia haittaohjelmia sivustoillemme ja eteenpäin.

(4) TIMOCOM ei ole sopimuskumppani eikä edustaja markkinapaikan kautta tehdyissä sopimuksissa tai niitä koskevien tietojen selvittelijä. TIMOCOM ei takaa siksi millään tavoin käyttäjien keskenään tekemien sopimusten asianmukaista suorittamista tai taloudellisen edun saamista eikä voivansa estää luvatonta pääsyä asiallisten tuotteiden tietoihin. Käyttäjä tarkastaa oman huolellisuusvelvollisuutensa mukaisesti kolmannen osapuolen hänelle toimittamien tietojen oikeellisuuden. Käyttäjien markkinapaikassa lähettämät tai esittämät viestit eivät edusta TIMOCOMin ilmoituksia tai mielipiteitä, eikä TIMOCOM ole hyväksynyt niitä tai pidä niitä ominaan. TIMOCOM ei takaa, että markkinapaikassa lähetetty viesti tai tiedonanto menee perille kohteeseensa tai että viestin vastaanottajaksi valittu käyttäjä vastaanottaa ja lukee tällaisen viestin tai tiedonannon. TIMOCOM ei myöskään takaa, että henkilö, joka on ilmoitettu viestin lähettäjäksi tai vastaanottajaksi, on todellisuudessa henkilö, joka on lähettänyt tai vastaanottanut viestin.

(5) Käyttäjä vapauttaa TIMOCOMin kaikista velvoitteista, jotka johtuvat siitä, että käyttäjä käyttää markkinapaikkaa tämän sopimuksen ehtojen vastaisesti. TIMOCOM tekee merkitykseltään samanlaisia sitoumuksia muiden käyttäjien kanssa koskien sopimusehtojen vastaista käyttöä ja siirtää aiheutuneen vahingon korvaamiseksi tarvittaessa (TIMOCOMin omien vahingonkorvausvaatimusten täyttämisen jälkeen) muiden käyttäjien vahingonkorvausvaatimukset sääntöjä rikkoneille käyttäjille. Käyttäjä vapauttaa TIMOCOMin myös kaikista muiden käyttäjien, viranomaisten tai muiden kolmansien osapuolten vaatimuksista ja asettamista rangaistuksista, jotka johtuvat siitä, että käyttäjä tarjoaa tai tuottaa markkinapaikan kautta palveluita, joihin käyttäjällä ei ole riittäviä ja tarvittavia lupia, vakuutuksia, lisenssejä jne. tai joita käyttäjä ei pysty esittämään yhden viikon kuluessa TIMOCOMin pyynnöstä. Tämä koskee myös mahdollisia oikeudenkäynti- tai vastaavia kuluja. TIMOCOM tiedottaa käyttäjää välittömästi tällaisten palveluiden käyttöönotosta.

(6) Riski tiedonsiirron laiminlyönnistä tai väärien tietojen toimittamisesta siirtyy käyttäjälle heti, kun tiedot eivät enää ole TIMOCOMin vaikutuspiirissä.

(7) Tätä sopimusta koskevat vastuun rajoitukset tai vastuun päättyminen käyttäjän vahinkojen osalta eivät päde tapauksissa, joissa
a) TIMOCOM tai sen sopimuksen täytäntöönpanoon käyttämä taho on aiheuttanut nämä tahallisesti tai törkeällä huolimattomuudella
b) TIMOCOM tai sen sopimuksen täytäntöönpanoon käyttämä taho on tuottamuksellisesti loukannut olennaista sopimusvelvoitetta, joka tulee myöntää konkreettisen sopimuksen tarkoituksen mukaan tai jonka täyttäminen ylipäänsä edes mahdollistaa sopimuksen asianmukaisen täytäntöönpanon ja jonka noudattamiseen säännöllisesti tulee voida luottaa
c) TIMOCOMilla on tuottamuksellisuudesta riippumaton vastuu, kuten silloin, kun kyseessä on tuotevastuulaki, takuun myöntäminen tai
d) TIMOCOM tai sen täytäntöönpanoon käyttämä taho on syyllistynyt aiheuttamaan hengenvaaran tai kehoon tai terveyteen kohdistuvan vaaran, johon liittyy lakisääteinen vastuu.
(8) Jos käyttäjä on yrittäjä, TIMOCOMin vastuu rajoittuu sopimuksen tekohetkellä ennakoitavissa oleviin tyypillisiin vahinkoihin seuraavasti:
a) edellä pykälässä 7 a) tarkoitetuissa tapauksissa, jos täytäntöönpanoon käytetty taho on syyllistynyt törkeään huolimattomuuteen,
b) edellä pykälässä 7 b) tarkoitetuissa tapauksissa, jos kyseessä on tavallinen huolimattomuus.
Edellä pykälissä 7 a) ja b) tarkoitetuissa tapauksissa TIMOCOM on vastuussa tietojen, ohjelmien ja niiden palauttamisesta markkinapaikan käytön yhteydessä vain siltä osin kuin menetystä ei olisi voitu välttää asianmukaisilla varotoimilla, kuten säännöllisellä tietojen varmuuskopioinnilla.

(9) Markkinapaikan osioilla, joita kutsutaan nimillä beeta tai beetaversio, prototyyppi tai TIMOCOMLabs (beetaversio) tarkoitetaan lähtökohtaisesti päivittäisen käytön kannalta keskeneräisiä tuotteita: ohjelmisto sisältää kaikki keskeiset toiminnot, mutta sen suorituskyky, yhteensopivuus ja vakaus ovat rajallisia, koska ennen ohjelmiston julkaisemista ei ole voitu kokemuspohjaisesti simuloida kaikkia laitteisto- ja ohjelmistoympäristöjä ja kaikkea käyttöä. TIMOCOM luovuttaa siksi nämä markkinapaikan beetaversiot vain sitomattomaan testikäyttöön, josta käyttäjiltä halutaan käyttökokemuksia. Tuottavia ominaisuuksia ja vapautta haastavammistakaan vioista ei voida taata. Käyttäjä ymmärtää, että TIMOCOM ei tämän johdosta vastaa järjestelmänsä käyttökatkoksista, tietojen katoamisesta, vikojen aiheuttamista vahingoista eikä näiden seurannaisvahingoista eikä menetetyistä tuloista. Käyttäjä tekee täydellisen varmuuskopion paikallisesta järjestelmästään kaikkine tietoineen ennen beetavaiheessa olevan markkinapaikan osion asennusta ja käyttöä. TIMOCOM pidättää itsellään oikeuden milloin tahansa oman harkintansa mukaan peruuttaa tai lopettaa tällaisen version käytön ilman ennakkoilmoitusta.

(10) Käyttäjä on yksin vastuussa käyttöoikeutensa käytöstä ja sen kautta markkinapaikkaan lähetetyistä tiedoista. Käyttäjä pidättäytyy kaikesta mahdollisesta väärinkäytöstä ja yrityksistä saada tietoja luvatta itse tai kolmannen osapuolen välityksellä tai yrityksistä puuttua markkinapaikan järjestelmiin. Tällaisissa tapauksissa käyttäjä vastaa koituvista kustannuksista, mukaan lukien kaikista kuluista, jotka ovat aiheutuneet TIMOCOMille järjestelmien tarkastuksesta ja/tai jotka ovat johdettavissa sellaisiin puutteisiin tai häiriöihin, jotka ovat käyttäjän vastuualueella. Käyttäjän on ilmoitettava TIMOCOMille välittömästi tilanteista, joissa kolmannet osapuolet voivat päästä käsiksi luvatta tietoihin, tai muista käyttäjän tietoon tulleista tai käyttäjän olettamista tietoturvarikkomuksista, jotka kohdistuvat markkinapaikan käyttöön ja ryhdyttävä kaikkiin muihin asianmukaisiin tukitoimiin välittömästi ja ilman, että siitä aiheutuu TIMOCOMille kuluja, varsinkin, jos TIMOCOM kehottaa käyttäjää toimimaan näin ja jos vaaditut toimenpiteet eivät ylitä kohtuuttomuuden rajaa oikeuksia puolustettaessa.

(11) Käyttäjä takaa TIMOCOMille, että tämän työntekijät tai tämän palveluksessa työskentelevät henkilöt työskentelevät sovellettavien lakisääteisten ehtojen mukaisesti ja vapauttaa TIMOCOMin kaikesta vastuusta, mahdollisista seuraamuksista ja kohtuullisista oikeudellisista kustannuksista tämän suhteen. Käyttäjä vakuuttaa TIMOCOMille, että tämä toimittaa palvelunsa aina sovellettavan lain mukaisesti ja toimittaa pyynnöstä tästä asianmukaiset todisteet välittömästi TIMOCOMille.

(12) Kaikki tämän pykälän mukaiset vahingonkorvausvaatimukset TIMOCOMia vastaan markkinapaikan puutteista vanhenevat vuoden kuluttua lisenssin myöntämisestä. Kaikki muut vahingonkorvausvaatimukset vanhenevat kahden vuoden kuluttua niiden syntymisestä. TIMOCOMin toimiessa tuottamuksellisesti tai törkeän huolimattomasti sovelletaan lakisääteisiä määräyksiä.

7. Valitukset


(1) Jos TIMOCOM saa käyttäjästä tietoja, joiden mukaan tämä on rikkonut tahallisesti rahtisopimuksessa tai tässä sopimuksessa määrättyjä velvollisuuksiaan tai muuta voimassa olevaa lainsäädäntöä (jäljempänä valitus), TIMOCOMilla on oikeus, mutta ei velvollisuutta, ilmoittaa kyseisistä valituksista, mainiten valituksen esittäjän nimen tai mainitsematta sitä, asianomaiselle käyttäjälle tai tämän kuulemisen ja tarkastamisen jälkeen toisille käyttäjille.

(2) Käyttäjä, jota vastaan valitus on esitetty (jäljempänä "asianosainen"), on velvollinen esittämään TIMOCOMille kirjallisen lausuntonsa valituksen sisällöstä välittömästi, kuitenkin viimeistään viikon kuluessa ilmoituksen saamisesta, ja oikaisemaan valituksen tai ainakin kirjallisesti perustelemaan lausuntoonsa tarvitsemansa lisäajan.

(3) Jos asianosainen ei onnistu lausunnollaan kumoamaan valituksen sisältämiä syytöksiä velvollisuuksien rikkomisesta, TIMOCOMilla on oikeus, mutta ei velvollisuutta, vaatia käyttäjää korjaamaan epäkohdat viikon kuluessa lausunnon antamisesta. Määräaikainen korjausvaatimus ei ole välttämätön, jos sen katsotaan olevan TIMOCOMille olosuhteisiin nähden kohtuuton.

(4) Edellä olevista pykälistä 2 ja 3 johtuvat oikeudet yhdessä sopimuksen tekemistä tai irtisanomista koskevan oikeuden kanssa ovat yksinomaan TIMOCOMin edun mukaisia. Vaikka TIMOCOM ei käytä kyseisiä oikeuksia, se ei ole vastuussa muille käyttäjille.

(5) TIMOCOMilla ei ole velvollisuutta tarkastaa sille esitettyjä valituksia.

(6) Käyttäjä nimeää vastuullisen yhteyshenkilön, jolla on oikeus tehdä sopimukseen liittyviä päätöksiä ja ottaa vastaan sekä antaa selvityksiä. TIMOCOMilla on oikeus, muttei velvollisuutta, hylätä käyttäjän yrityksen muiden henkilöiden tekemät selvitykset.

8. Sopimuksen purkaminen, lisenssin kesto, yleiset määräykset


(1) Käyttöoikeuden kestosta sovitaan asiakaskohtaisesti. Maksuttoman koejakson aikana on voimassa molemminpuolinen välitön irtisanomisaika.

(2) Kummallakin sopimuspuolella on oikeus irtisanoa tämä sopimus ilman irtisanomisaikaa, jos siihen on merkittävä syy. TIMOCOM katsoo erityisen merkittäväksi syyksi irtisanoa sopimus välittömästi, jos
a) käyttäjästä tulee maksukyvytön tai häntä uhkaa maksukyvyttömyys
b) käyttäjän omaisuutta koskevaa maksukyvyttömyyden selvittelyä ei käynnistetä varojen puuttumisen takia tai käyttäjän on annettava valaehtoinen vakuutus
c) käyttäjä rikkoo tahallisesti näiden ehtojen määräyksiä, mikä vaarantaa sopimuksen tarkoituksen tai mikä oikeuttaa palvelun sulkemiseen kohdan 3 pykälän 4 tai 5 mukaisesti
d) käyttäjä laiminlyö yhden kuukauden käyttömaksua vastaavan summan yli 14 kalenteripäivän ajalta tai vähintään kahtena peräkkäisenä maksupäivänä
e) käyttäjän yrityksen osakas-/omistussuhteet muuttuvat vähintään 25% tai sitä edustavat laillisesti muut henkilöt, kussakin tapauksessa suhteessa sopimuksen tekemisen tilaan
f) käyttäjä, jonka lakisääteinen edustaja, osakas tai käyttäjään liittyvä yritys toimii kilpailevassa asemassa TIMOCOMin kanssa.

(3) Käyttöoikeus alkaa, kun TIMOCOM aktivoi sen, ja päättyy samaan aikaan kun sopimussuhde päättyy.

(4) Sopimuksen päättyessä käyttäjän on välittömästi poistettava kaikki TIMOCOMiin liittyvät ja itselleen asentamansa ohjelmistot ilman minkäänlaista ohjelmistojen säilytys- tai käyttöoikeutta sekä lopetettava markkinapaikan käyttö. Käyttäjän on sen jälkeen myös lopetettava muu tietojen toimittaminen mahdollisesti hänen käytössään olleeseen rajapintaan.

(5) Jos käyttäjä on yrittäjä, julkisoikeudellinen oikeushenkilö tai julkisoikeudellisen yksityisomaisuuden Saksan siviililain (BGB:n) 310 pykälän 1 momentin 1 alakohdan mukainen oikeushenkilö tai hänellä ei ole yleistä oikeuspaikkaa Saksassa, katsotaan Düsseldorf suoritus- ja oikeuspaikaksi. Sopimukseen pätee Saksan laki ilman YK:n kauppaoikeutta.

(6) Jos TIMOCOM toimittaa käyttäjälle tämän sopimuksen tai tämän sopimuksen osien käännöksiä, saksankielinen sopimus säilyy ratkaisevana ja oikeudellisesti sitovana, jos asianomaisessa käännöksessä on ristiriitaisuuksia tai poikkeamia saksankielisestä versiosta.

(7) Jos näiden ehtojen yksittäiset määräykset ovat pätemättömiä, se ei vaikuta muiden määräysten voimassa oloon. Pätemättömien määräysten sijasta pätevät ne voimassa olevat säännökset, jotka ovat lähinnä pätemättömien määräysten tarkoitusta.

9. Tietosuoja

(1) Käyttäjä antaa suostumuksensa siihen, että TIMOCOM tallentaa käyttäjän teknisiä tietoja käyttäjän tunnistamista ja kohdentamista, tietoturvallisuutta ja tiedonsiirron optimointia varten. Tällaisiin tietoihin voivat kuulua päätelaitteesta riippuvat anonyymit tiedot, kuten asennettu käyttöjärjestelmä, näytön resoluutio, selain, prosessorin tunnus ja nopeus, fyysinen muisti, sekä tiedot, joiden avulla käyttäjä voidaan mahdollisesti tunnistaa, esimerkiksi IP- ja MAC-osoite, laitetunnus, domainin DNS, asennuspolku, käyttäjätunnus, kieliasetukset, evästeet ja telematiikkatiedot.
TIMOCOM käsittelee henkilötietoja käyttäjän rekisteröidyttyä TIMOCOMiin kohdentaakseen käyttäjän heidän TIMOCOM-käyttötiliinsä, sekä käyttäjän laatiessa markkinapaikassa kolmansille osapuolille esitettävän yritysprofiilin. Tällaisia tietoja ovat esimerkiksi käyttäjän nimi, puhuttelu, sähköpostiosoite, yhteystiedot, ilmoitettu kielitaito, järjestelmään syötetyt tiedot, viestit sekä tiedot, jotka käyttäjä itse asettaa kolmansille osapuolille esille yritysprofiilissaan tai käyttäessään ohjelmaa markkinapaikan käyttömahdollisuuksien puitteissa. TIMOCOM käyttää näitä tietoja seuraaviin tarkoituksiin:
– sovitun palvelun tarjoamiseen ja ylläpitämiseen
– käyttäjän käynnistämien tapahtumien suorittamiseen
– käyttäjän henkilöllisyyden tarkistamiseen
– näiden käyttöehtojen noudattamisen varmistamiseen
– lakisääteisten velvoitteiden tai täytäntöönpanokelpoisten viranomaisten tai tuomioistuinten vaatimusten täyttämiseen.
Näiden tietojen säilytysaika määräytyy kunkin sopimuksen keston ja tarkoituksen mukaan, mikäli tietojen käsittelijällä ei ole ylivoimaisia etuja tai lakisääteisiä säilytysvelvollisuuksia.

(2) Käyttäjä antaa suostumuksensa siihen, että TIMOCOM käsittelee käyttäjän yritystä koskevia tietoja liikesuhteen ja sopimuksen solmimista varten sekä hakee käyttäjää koskevia luottoluokitustietoja tunnetuista luottotietorekistereistä.

(3) Käyttäjä hyväksyy, että TIMOCOM voi luovuttaa käyttäjän henkilötiedot TIMOCOMin tytär- tai kumppaniyhtiöille lisenssisopimuksen tai käyttäjän tilaamien palvelutoimeksiantojen täyttämistä varten. Nämä voivat vaihtua, mutta ovat tällä hetkellä seuraavat:
TIMOCOM SAS, 153, Boulevard Haussmann, FR-75008 Paris;
TIMOCOM Logistica SL, Avenida Riera Principal, 8, ES-08328 Alella/Barcelona;
Hock R. Kft, Malom u. 7., HU-8000 Székesfehérvár;
TIMOCOM sp.z.o.o., ul. Powstańców Śląskich 15, PL-PL-53-332 Wrocław;
DPN CZ Team s.r.o., CPI City Center, Špitálské nám. 3517/1a, CZ-400 01 Ústí nad Labem;
Ticonex GmbH, Bessemerstr. 10, DE-40699 Erkrath;
TIMOCOM NG GmbH, TimoCom Platz 1, D-40699 Erkrath.

Nämä yritykset käsittelevät käyttäjän tietoja vain TIMOCOMin toimeksiannosta TIMOCOMin ohjeiden mukaan, ja ne ovat sitoutuneet noudattamaan voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä. Käyttäjän henkilötiedot voidaan luovuttaa kolmansille osapuolille lisäksi lakisääteisten määräysten ja viranomaisten tai tuomiovallan täytäntöön pantavien määräysten vuoksi sekä estämään tai ehkäisemään rangaistavat teot tai näiden lisenssiehtojen rikkomukset. TIMOCOM voi käsitellä ja luovuttaa kolmansille osapuolille tietoja, joihin ei liity henkilötietoja, esimerkiksi anonyymeiksi muutettuja tietoja tai tietoja, jotka ovat ulkopuolisille käyttäjille tarkoitettuja tietoja sopimuksen tarkoituksen toteuttamista varten.

TIMOCOM on toteuttanut teknisiä suojatoimenpiteitä ja soveltuvia sopimuksellisia säännöksiä kunkin käyttäjän kanssa varmistaakseen, että markkinapaikan tietoja ei käytetä muihin kuin tässä sopimuksessa määriteltyihin tarkoituksiin eikä välitetä kolmansille osapuolille. Nykytekniikan mukaisesti tällä hetkellä ei ole mahdollista saavuttaa 100-prosenttista varmuutta siitä, että käyttäjä ei siitä huolimatta luovuta tietoja kolmansille osapuolille sopimuksen vastaisesti. Käyttäjä ottaa tämän seikan huomioon ja ilmoittaa TIMOCOMille välittömästi, jos saa tietoonsa tällaisen tapahtuman.

(4) Käyttäjällä on oikeus milloin tahansa saada TIMOCOMilta maksutta tietoja omien henkilötietojensa tallennuksesta ja pyytää tietojen poistamista sekä oikeus tietojen oikaisuun tai käsittelyn rajoittamiseen. Käyttäjä voi myös estää käsittelyn, ja hänellä on oikeus tietojen siirtoon, mikäli tietosuojan edellytykset täyttyvät. Käyttäjät voivat esittää oikeuksiinsa liittyviä kysymyksiä tai ilmoittaa halustaan peruuttaa lupa henkilötietojensa käsittelyyn tai rajoittaa sitä milloin tahansa ottamalla yhteyttä TIMOCOMiin osoitteessa:

TIMOCOM GmbH
Datenschutzbeauftragter
TimoCom Platz 1
40699 Erkrath
S-posti: datenschutz(at)TimoCom.com

Luvan peruminen tai rajoittaminen ei vaikuta sopimuksen sisältöön eikä käyttäjän maksuvelvollisuuteen. Käyttäjä hyväksyy, että tällaisen peruutuksen tai rajoituksen seurauksena TIMOCOM ei ehkä pysty enää mahdollistamaan markkinapaikan käyttöä.

Käyttäjällä on myös oikeus tehdä valitus TIMOCOMin toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle. Vastuullinen viranomainen on Nordrhein-Westfalenin valtuutettu tietosuojan ja tiedonvälitysvapauden edustaja: www.ldi.nrw.de/metanavi_Kontakt/

(5) Käyttäjä vastaa markkinapaikan käytöstä tietosuojan mukaisesti. Käsitellessään tietoja markkinapaikan avulla käyttäjä sitoutuu noudattamaan kaikkia voimassa olevan lainsäädännön mukaisia olennaisia tietosuojamääräyksiä. Käyttäjällä ei ole oikeutta esittää TIMOCOMille mitään vaateita, jotka johtuvat kokonaan tai osittain siitä, että käyttäjä ei ole noudattanut tietosuojalainsäädännön, sopimusten tai muun lainsäädännön säännöksiä.

(6) Käyttäjä ilmoittaa kaikille henkilöille, joita markkinapaikan käyttö koskee, ennen käytön aloittamista TIMOCOMille myönnetystä tietojenkäsittelyluvasta, käsiteltävien tietojen laadusta, käsittelyn tarkoituksesta ja kestosta, tietojenkäsittelyyn osallistuvista yrityksistä sekä mahdollisuudesta lopettaa tietojen siirto. Jos käyttäjään sovellettavien lakien perusteella käyttöön tarvitaan lupa henkilöltä, jota markkinapaikan käyttö koskee, käyttäjä varmistaa, että kaikki tarvittavat luvat tai kulloinkin sovellettavan lain mukaiset mahdolliset hyväksytyt vaihtoehdot (esimerkiksi toimintasopimukset) on saatu kirjallisina. Käyttäjän tulee säilyttää asianomaiset asiakirjat kaksi vuotta sopimuskauden päättymisen jälkeen ja toimittaa tarvittaessa pyynnöstä alkuperäiskappaleet TIMOCOMille.

(7) TIMOCOM huomauttaa, että tiedot sopimusvelvoitteiden laiminlyönnistä - koskien sopimussuhteista aiheutuneita erääntyneitä saatavia - toimitetaan Saksan tietosuojalain (Bundesdatenschutzgesetz, BDSG) 31 pykälän mukaisesti SCHUFA Holding AG:lle, Kormoranweg 5, 65201 Wiesbaden, Saksa, jos saatavien perustana oleva sopimussuhde on irtisanottavissa määräajatta maksurästien vuoksi ja maksamatta olevia suorituksia ei erääntymisestä huolimatta ole maksettu ilmoitetun maksuajan kuluessa. Lisätietoja SCHUFAsta saat osoitteesta www.meineSCHUFA.de.

§ 1 Palvelu


1. TIMOCOM GmbH toimii yksinomaan toimeksiantajan tukena toimeksiantajan laskuttaman nettosumman perimisessä. TIMOCOM vaatii oman harkintansa mukaan velalliselta lausuntoa tai maksamattoman laskun maksamista.

2. TIMOCOM ei takaa perinnän onnistumista.

3. Velallisen maksut, hyvitykset tai kuittaukset suoritetun perinnän jälkeen katsotaan perinnän onnistumiseksi, jos toimeksiantaja ei osoita TIMOCOMille kahden viikon kuluessa ilmoitetusta maksupäivästä, että velkoja ei ole maksettu. Toimeksiantaja sitoutuu ilmoittamaan TIMOCOMille edellä mainittua saatavaa koskevista maksusuorituksista, hyvityslaskuista ja saatavien kuittauksista kolmen päivän kuluessa.

4. Toimeksiantajalla on yhä oikeus ryhtyä milloin tahansa uusiin toimenpiteisiin velan perimiseksi.

§ 2 Hyvitys


1. Käsittelymaksu on 25 euroa. Jos perintä johtaa myönteiseen tulokseen, TIMOCOM veloittaa toimeksiantajalta perintäpalkkion, jolloin käsittelymaksua ei veloiteta. Saksan juristien palkkiolain (RVG) lakisääteisten säännösten mukaisesti kulloinenkin perintäpalkkio perustuu kohdassa "TIMOCOMin kansainvälinen perintäpalvelu" mainittuihin tietoihin valuutoista ja korvauksista.

2. Mikäli toimeksiannon käsittely lopetetaan epäonnistuneesti tai syistä, joista TIMOCOM ei ole vastuussa, TIMOCOM pidättää itsellään oikeuden sovittuun korvaukseen siihen asti suoritetuista palveluista.

3. TIMOCOM pidättää oikeuden periä lasku yhdessä muiden laskujen kanssa, jos toimeksiantajan kanssa on vakituisen liikesuhteen yhteydessä jo sovittu suoratiliveloituksesta. Toimeksiantaja myöntää täten TIMOCOMille valtuuden veloittaa riidaton summa mainitulta yritystililtä.

§ 3 Sopimuksen syntyminen ja päättyminen


1. Toimeksiantaja on sidottu tarjoukseensa kolmen työpäivän ajan. Sopimus astuu voimaan, kun TIMOCOM hyväksyy sen. Hyväksyntä ei vaadi mitään erityistä muotoa ja voi tapahtua myös hiljaisesti. Sopimus katsotaan TIMOCOMin hyväksymäksi erityisesti silloin, kun TIMOCOM on mainitun aikavälin kuluessa aloittanut saatavan oikeellisuuden tarkistamisen ja ollut todistettavasti yhteydessä velalliseen.

2. Toimeksiantaja voi perua sopimuksen ilmoittamalla asiasta vähintään kaksi viikkoa etukäteen. Jos velalliseen on jo oltu yhteydessä, toimeksiantaja on yhä velvollinen ilmoittamaan TIMOCOMille toimeksiantoon liittyvän maksun suorittamisesta ja TIMOCOMin oikeus sovittuun korvaukseen pysyy voimassa.

3. Oikeus sopimuksen purkamiseen velvollisuuksien vakavan laiminlyönnin vuoksi pysyy kummankin sopimuspuolen kohdalla muuttumattomana.

4. Jos toimeksiantaja tai velallinen menettää tai päättää perinnän yhteydessä TIMOCOM-asiakkuutensa, toimeksiantajalla ja TIMOCOMilla on oikeus päättää sopimus välittömästi.

5. Jos perinnän aikana käy ilmi, että saatava ei todennäköisesti ole perittävissä, perintä päättyy ja siitä ilmoitetaan toimeksiantajalle. Saatavan ei katsota olevan perittävissä silloin, kun se on riitautettu, siirretty, viety tuomioistuimeen, oikeudellisesti täytäntöönpanokelpoinen tai kolmannen osapuolen oikeuksilla kuormitettu tai kun velallinen on maksukyvytön. Sopimuksen katsotaan siinä tapauksessa rauenneen.

6. Toimeksiantaja on velvollinen auttamaan TIMOCOMia tarjoamalla asianmukaisia tietoja. Jos TIMOCOM ei pyynnöstä huolimatta saa tarpeellisia tietoja sopimuksen täyttämiseksi 14 päivän kuluessa, sillä on oikeus päättää sopimus ja laskuttaa perusmaksu tai kyseiseen hetkeen saakka kerääntyneet onnistuneen perinnän kulut.

§ 4 Vastuu


1. TIMOCOMin vastuu sopimuksen tekemisestä tai toteuttamisesta johtuvista toimeksiantajan vahingoista on rajattu tapauksiin, joissa
a) TIMOCOM tai sen täytäntöönpanoon käyttämä taho on tuottanut nämä tahallisesti tai törkeällä huolimattomuudella
b) TIMOCOM tai sen täytäntöönpanoon käyttämä taho on syyllistynyt rikkomaan keskeistä sopimusvelvoitetta, joka vaarantaa sopimuksen tarkoituksen täyttämisen
c) TIMOCOM on ollut vilpillinen tai myöntänyt takuun
d) TIMOCOMin vastuu johtuu pakottavasta lainsäädännöstä, kuten tuotevastuulaista tai
e) TIMOCOM tai sen täytäntöönpanoon käyttämä taho on syyllistynyt aiheuttamaan hengenvaaran tai kehoon tai terveyteen kohdistuvan vaaran,
johon liittyy lakisääteinen vastuu.

2. Jos toimeksiantaja on yritys, TIMOCOMin vastuu rajoittuu sopimuksen tekohetkellä ennakoitavissa oleviin sopimukselle tyypillisiin vahinkoihin seuraavasti:
a) edellä olevan pykälän 1 a) tapauksissa pelkän täytäntöönpanoon käytetyn tahon törkeän huolimattomuuden yhteydessä
b) edellä olevan pykälän 1 b) tapauksissa pelkän huolimattomuuden yhteydessä.

3. Toimeksiantaja on vastuussa siitä, että avoin summa on erääntynyt ja riitauttamaton sekä että TIMOCOM saa kaikki tarvittavat asiakirjat ja tiedot. Toimeksiantaja voi vaatia onnistuneen perinnän kuluja velalliselta vain, kun tämän suoritukset ovat myöhässä ja kun hän on voimassa olevan lainsäädännön mukaan velvollinen ne suorittamaan. Toimeksiantaja pyytää näiden kulujen maksamista suoraan velalliselta.

4. TIMOCOM pidättää oikeuden hävittää prosessin päättymisen jälkeen kaikki asiakirjat, joita ei lakimääräisistä syistä tarvitse säilyttää.

§ 5 Muut ehdot


1. Kaikki sopimukset on tehtävä kirjallisesti.

2. Jos toimeksiantaja ei ole kuluttaja, on suoritus- ja oikeuspaikkana Düsseldorf. Saksan lakia sovelletaan.

3. Jos yksi sopimuksen kohta on pätemätön tai tulee pätemättömäksi, sillä ei ole vaikutuksia muiden kohtien tai sopimusten pätevyyteen. Sopimuspuolet sitoutuvat tekemään pätemättömien kohtien tilalle pätevän sopimuksen, joka on niin lähellä kuin mahdollista pätemättömän kohdan tarkoitusta.

Päivitetty: 1.1.2024

Ylös